بررسی یک پرونده حقوقی تنفیذ صلحنامه _ گروه وکلای دادشید

بررسی یک پرونده حقوقی تنفیذ صلحنامه

 کیفری،  حقوقی،  ثبتی، ملکی، برای مشاوره، دادگاه ، دادگاه حقوقی، ،مشاوره حقوقی،مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

تنفیذ:

تنفیذ صلحنامه از تنفیذ به معنای نخست، به امضا، اجازه کردن و تأیید نیز تعبیر می‏شود، مانند تنفیذ عقد فضولی توسط مالک، تنفیذ وصیّت به بیشتر از یک سوم ترکه توسط ورثه.(تنفیذ صلحنامه)
تنفیذ حکم به معنای اجرای حکم و انفاذ حکم در کلمات فقها به معنای قضاوت کردن نیز به رفته است.(تنفیذ صلحنامه)

آیا امکان صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه‏ های عادی در دادگاه وجود دارد یا خیر؟

با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ ، اصل بر صحت هاست و تنفیذ صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست، لکن چنانچه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹-۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی‌ دیوان عالی کشور، چنین خواسته ‏ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک «ثبت نشده» قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است، به استثناء مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده، مانند دعوی تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۷ قانون اراضی شهری.( مطابق رأي وحدت رويه شماره۴۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  پذيرش اسناد عادي در محاكم قبل از تنفيذ مجوز قانوني ندارد.(تنفیذ صلحنامه)

شرح مختصر یا ز پرونده و اقدامات صورت گرفته

به تاریخ … خواهان آقای ….. ب آقای …. دادخواستی به طرفیت اقای …… مبنی برتقاضای صدور حکم مبنی برتنفیذ سه فقره صلح نامه عادی مقوم به مبلغ  ۵۰۰۰۱۰۰ریال والزام خواندگان به حضور در دفتر ….. وانتقال مقوم به مبلغ  ۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال وجبران مطلق خسارات وهزینه دادرسی وفق مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی را خواستار گردید و دلائل ومنضماتی را که نیز ارائه نموده فتوکپی مصدق سه فقره صلح نامه عادی ، عندالزوم جلب نظر شناس و وفق ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی هرگونه تحقیقی که برای کشف حقیقت لازم باشد که به شرح به متن دادخواستی تقدیمی خواهان اظهار داشته حسب مدارک پیوست خواندگان اقدام به صلح کلیه سهام خود از ……… را به نفع موکل نموده اند لذا از حضور در وامضاء دفاتر ونقل وانتقال سهام و تنظیم صورت جلسه استنکاف می ورزند و بنابر مراتب بدواً تقاضای صدور حکم مبتنی برتنفیذصلح نامه عادی پیوست ومتعاقباً الزام خواندگان به حضور درمحل وتنظیم وامضاء اوراق صورت جلسه ودفاتر نقل وانتقال سهام شرکت را به نفع موکل دارد ضمناً اجرای مطلق خسارت وهزینه های دادرسی وفق مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی را خواستار گردیده .(تنفیذ صلحنامه)

پس از ابلاغ به طرفین وتشکیل جلسه دادگاه وباتوجه به اینکه به نامبردگان ابلاغ قانونی صورت گرفته است جلسه دادگاه تشکیل و خواهان حضور دارد و خواندگان ردیف اول و دوم اقدام به ارائه لایحه نموده اند و خواهان اظهار داشت دادخواست به شرح دادخواست تقدیمی است باتوجه به اجباری بودن در مناطقی که ثبت اسناد واملاک وجود دارد تقاضای ثبت رسمی آن را در دفتر شرکت دارم وهمچنین باتوجه به صلح نامه های عادی تقاضای تنفیذ هریک از آن ها را نسبت به خواهان از طرف خواندگان خواستارم وخوانده ردیف دوم و بشرح لایحه تقدیمی اظهار داشته اینجانب میزان ۴۲۰ سهم را انتقال داده ام به برادرم خواهان وقبول دارم وخوانده ردیف اول ضمن ارائه لایحه فقط به دادخواست تقدیمی ایراد شکلی وارد نموده ومیزان خواسته ۵۰۰۰۰۰۰ ریال خواهان را در صلاحیت شورا حل اختلاف است نه دادگاه ضمن اینکه وارد ماهیت دعوا نگردیده و خواهان نیز درجلسه اول افزایش خواسته بنابر ماده ۹۸ ق آدم خواستار گردیده که پس از آن دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام ومبادرت به صدور رأی می نماید .(تنفیذ صلحنامه)

 

رأی دادگاه شماره دادنامه …… مورخ ……

دعوی آقای …… به آقای….. به طرفیت خواندگان ……. بخواسته تنفیذ…. فقره صلحنامه عادی و الزام خواندگان به حضور در دفتر شرکت ……. ( سهامی خاص ) جهت نقل وانتقال سهام مورد صلح ومطالبات خسارات دادرسی می باشد باتوجه به دادخواست تقدیمی و….. فقره صلح نامه عادی ارائه شد که حسب آن خوانده ردیف اول به میزان …… سهم و خواندگان ردیف۲ و ۳ هریک ….. سهم از شرکت …….. را برخواهان صلح نموده اند .وخوانده ردیف ۳ حسب لایحه ارائه شده صلح مذکور را تأیید و جهت انتقال سهام اعلام آمادگی کرده و خوانده ردیف اول حسب لایحه تقدیمی ایرادات شکلی نسبت به دادخواست خواهان مطرح کرد و در جلسه اول دادرسی توسط وکیل خواهان رفع شده ونسبت به اصل صلح نامه استنادی هیچگونه ایراد و ان تکذیبی نکرده است وخوانده ردیف ۲ نیز درجلسه حضور نیافته و ایراد دفاعی نسبت به خواسته خواهان ومدارک استنادی بعمل نیاورده دادگاه باوقوع عقد صلح ناقل قانون دعوی را وارد دانسته به استنادمواد ۵۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ ، ۷۵۴ و ۷۵۸ ومواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم برتنفیذ صلح واقع شده مابین طرفین صادر وخواندگان مکلف به حضور در شرکت …….. وانتقال سهام مورد صلح را به خواهان و ثبت آن در دفتر سهام شرکت و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۶۶/۱ ریال هزینه دادرسی درحق خواهان نماید رأی صادره شده نسبت به خوانده ردیف ۲ غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه ونسبت به خواندگان دیگر حضوری و ظرف ۲۰ روز پس در ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است .(تنفیذ صلحنامه)

رئيس شعبه…. عمومي حقوقي …..

نتيجه

صدور حكم بر تنفيذ صلح نامه واقع شده بين طرفين و الزام خواندگان به انتقال سهام مورد صلح در دفتر سهام شركت و پرداخت هزينه دادرسي در حق خواهان است.(تنفیذ صلحنامه)

منابع:

قانون آئين دادرسي مدني

تحلیل حقوقی پرونده

ازتوجه به پرونده موصوف و به ماده ۹۸ قانون آئین داردسی مدنی باتوجه به اینکه درخواسته دوم مقوم به مبلغی است که درصلاحیت دادگاه نیست تنظیم شده ولی خواسته دوم ازنظر منشأ بادعوا اصلی یکی بوده افزودن درجلسه اول بلااشکال بوده که به درستی انجام گرفته و درمورد تفیذ صلح نامه باتوجه به اینکه دلیلی از طرف خواندگان به ماهیت دعوا در رد اصل صلح نامه ها ارائه نگردیده دراینجا باتوجه به اصول قانونی یادشده توسط دادگاه ونیز به اصول شرعی و از آن جمله اصل صحت که اصل را برصحت دانسته مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد ومدلولی برای صدور حکم صادره می باشد .(تنفیذ صلحنامه)

….


تنفیذ صلحنامه،تنفیذ،صلحنامه،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،دادشید،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.