انواع ضمانتنامه های بانکی به لحاظ کاربردی

انواع ضمانتنامه های ی به لحاظ بردی

​ضمانت نامه ی عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفای تعهدات تحت توسط شخص ثالث.

بانك بنا به درخواست اشخاص حقيقي و يا حقوقي پرداخت ديون و يا انجام تعهداتي را كه بنفع سازمانها و موسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي و بخش خصوصي بعهده متقاضيان است، با رعايت آئين نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي از طرف بانكها و نيز دستور العمل صدور ضمانت نامه ها، ضمانت مي نمايد. به موجب ضمانت نامه هايي كه توسط بانك صادر مي شود ، بانك متعهد مي گردد در صورت درخواست ذينفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وي پرداخت شود. به موجب ضمانت نامه هايي كه توسط بانك صادر مي شود ، بانك متعهد مي گردد در صورت درخواست ذينفع تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وي پرداخت شود.

برای تضمین قراردادهایی که یک طرف آنها دولت است (معاملات دولتی)، وجود ضمانت‌نامه معتبر ضرورت دارد و یکی از ابزارهایی که برای ضمانت این معاملات پذیرفته شده، ضمانت‌نامه ی است. مطابق با ماده ۲ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ و اصلاحی مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران)، «انواع مختلفی از ضمانت نامه ها و تضمین قراردادها ذکر شده است. ضمانتنامه های ی علاوه بر پوشش ریسکهای مختلف؛ می تواند برای پوشش بسیاری دیگر از انواع خطرات که در مبادلات تجاری و بین المللی وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد . ضمانتنامه های قضایی که یکی از مهمترین انواع آنها “ضمانتنامه رفع توقیف کشتی” می باشد را می توان از این گروه برشمرد. صدور ضمانت‌نامه عمل تجاری محسوب می‌شود. هرچند این اسناد، با برات و اسناد قابل انتقال دیگر مثل و سفته تفاوت دارند.

ذیلا به چند نمونه از انواع ضمانت نامه های رایج اشاره می کنیم:

–  ضمانت نامه حسن انجام  (Good Performance Guarantee)

– ضمانت نامه پیش پرداخت (Advance Payment Guarantee)

– ضمانت نامه در مناقصه (Tender Guarantee/ Bid Bond)

– ضمانت نامه کسور وجه الضمان (Retention Bond)

– ضمانت نامه گمرکی(ورود موقت کالا) (Temporary Import Guarantee)

– ضمانت نامهتعهد پرداخت (Payment Guarantee)

-انواع ضمانتنامه های صادراتی من جمله: -۱ ضمانتنامه‌های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی ۲– ضمانتنامه‌های صادراتی موضوع صدور کالای تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی ۳– ضمانتنامه‌های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی  ۴-سایر ضمانتنامه های ارزی