ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده

ضمانتنامه در مناقصه و مزایده (Tender Guarantee/ Bid Bond)

 

شركتها، سازمانها و موسسات دولتي معمولاً براي خريد يا فروش اموال خود از طريق مناقصه و مزايده و براي اجراي پروژهاي خود يا تامين خدمات مورد نياز خود از طريق مناقصه عمل مي نمايند. اشخاص شركت كننده در مناقصهو يا مزايده بايستي همراه با پيشنهاد خود ضمانت نامه اي به كار فرما تسليم نمايند تا در صورت عدم انجام تعهد به نفع كار فرما ضبط گردد.

 

هنگامی که خریدار، انجام یک یا خرید یک نوع کالا را به مناقصهمی گذارد، برای آن که مطمئن گردد که کنندگان در مناقصهپیشنهادات سنجیده ای را ارائه می دهند و واقعاً قصد انجام را دارند، از آنها می خواهد که ضمانتنامه ای به همراه پیشنهادات خود ارائه دهند تا پیشنهادات آنها قابل بررسی باشد.

دلیل دیگر ضرورت اخذ این نوع ضمانتنامه آن است که بعضی از پیشنهاد دهندگان صرفاً به خاطر از میدان خارج کردن رقبای خود ممکن است تهائی را پیشنهاد نمایند که به هیچ وجه به انجام آن قادر نباشند و لذا چنانچه مناقصه گذارنده احتیاط لازم را بعمل نیاورد، ممکن است نه تنها ی که دارای قابلیت و توانایی کافی نیست، برنده مناقصه(یا مزایده) شود، بلکه مناقصه دهنده را نیز دچار هزینه های اضافی در این زمینه بنماید. بنابراین ضمانتنامه در مناقصه وسیله ای است که ریسک خریدار را در این مورد پوشش داده و حتی المقدور کنندگان در مناقصه را از دادن ت هایی که از عهده اجرای آن بر نمی‌آیند، برحذر می دارد. ضمانتنامهشرکت در مناقصه دارای مشخصات زیر است:

۱-مبلغ ضمانتنامه معمولاً  یک  تا پنج درصد ارزش کل مورد ضمانت می باشد.

۲- دوره اعتبار یا مدت ضمانتنامهتا زمان عقد و امضای قرارداد و یا ارائه ضمانتنامه حسن انجام است که معمولاً سه تا شش ماه به طول می انجامد.

بنابر آنچه گفته شد مطالبه وجه ضمانتنامهشرکت در مناقصه به علل زیر ممکن است انجام شود:

الف- در صورتی که شرکت کننده پس از برنده شدن از قبول قرارداد خودداری نماید( یعنی از امضای قرارداد فروش یا انجام خود داری کند).

ب- ضمانتنامهحسن انجام را پس از عقد قرار داد، ارائه ندهد.

ج- پیشنهاد خود را قبل از سررسید آن پس بگیرد.
ب) ضمانتنامه شرکت در مزایده:

شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی، خصوصی و یا اشخاص حقیقی معمولاً برای فروش اموال خود به بالاترین ت اقدام به برگزاری مزایدهمی نمایند. در این خصوص کارفرما جهت اطمینان از وصول پیشنهادات واقعی شرکت کننده در مناقصه و ارائه پیشنهادات سنجیده و مطلوب از لحاظ مشخصات فنی و ت از سوی ایشان، از اشخاص شرکت کننده در مزایده می خواهد که به همراه پیشنهاد خود، ضمانتنامهای به وی تسلیم نمایند تا در صورت برنده شدن در مزایده از عقد قرارداد مربوطه استنکاف نورزیده و مفاد و به شرایط پیشنهاد خود پایبند باشند.مزایده