مدارک مورد نیاز جهت افتتاح ضمانت نامه بانکی

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح ضمانت نامه ی( ی،،مشاوره حقوقی)

ضمانت نامه ی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت توسط شخص ثالث(فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) .

ضمانت نامه ی تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی با فرما صادر می نماید و در صورت درخواست فرما به هر دلیل بانک وجه ضمانت نامه را بدون قید و شرط به فرما ” ذینفع “پرداخت می نماید.

ضمانت‌نامه‌های بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی اقسام مختلفی دارند که حسب توافق طرفین، تنظیم و اجرا می‌شوند. برای شرح موضوع و به عنوان نمونه به اقسام ضمانت‌هایی که در قراردادهای دولتی استفاده می‌شود، می‌پردازم.(ضمانت نامه بانکی)

برای تضمین قراردادهایی که یک طرف آنها دولت است (معاملات دولتی)، وجود ضمانت‌نامه معتبر ضرورت دارد و یکی از ابزارهایی که برای ضمانت این معاملات پذیرفته شده، ضمانت‌نامه بانکی است. مطابق با ماده ۲ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ و اصلاحی مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران)، «انواع تضمین قراردادها از نظر موضوع برد آنها در قرارداد به شرح زیر است:»(ضمانت نامه بانکی)

 

اشخاص حقيقي:

 • ارائه تصوير شناسنامه و كارت ملي.
 • تقاضاي صدور ضمانت نامه و تهيه و تنظيم فرم، پيشنهاد ضمانت نامهبا قيد نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.
 • اعتبار سنجي متقاضي و ضامنين.
 • ارائه مدارك شغلي.
 • تعيين مبلغ سپرده نقدي و نوع وثايق و ميزان آنها، متعهدين قرارداد و ضامنين و سررسيد ضمانت نامه بانکی.

 اشخاص حقوقي:

 • اساسنامه شركت، آخرين تغييرات اعضاء هيأت مديره،
 • تقاضاي صدور ضمانت نامه با امضاء ومهر مجاز شركت به انضمام نامه ذينفع و يا قرارداد منعقده با ذينفع و با قيد نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.
 • ارائه مشخصات كامل شناسنامه اي (اعضاي هيئت مديره)
 • ارائه تصوير اسناد مناقصه اي (در مورد ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه) تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع كار، موضوع مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها (درمورد ضمانت نامه حسن انجام كار و پيش پرداخت).(ضمانت نامه بانکی)
 • داشتن حساب و حتي المقدور دارا بودن گردش حساب مناسب، نداشتن چك برگشتي و تسهيلات معوق متقاضي و ضامن و اعتبار سنجي مشتريان
 • تعيين مبلغ سپرده نقدي ضمانت نامه ، مبلغ ضمانت نامه، نوع وثايق و تضمينات و ميزان آنها، متعهدين قرارداد و ضامنين و سررسيد ضمانت نامه.
 • آگهی تاسیس
 • آگهی تغییرات ثبتی طی دو سال قبل
 • ت بازرگانی
 • اسناد انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه
 • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای
 • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی
 • مجوزهای معتبر فعالیت ضمانت خواه اعم از : پروانه بهره برداری – کارت بازرگانی و …(ضمانت نامه بانکی)


حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،ضمانت نامه،بانک،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل بانکی،ضمانت نامه بانکی


گروه وکلای دادشید