چگونگی مطالبه مهريه از طريق مراجع ثبتی(وکیل،وکالت،مهریه)

چگونگی مطالبه مهريه از طريق مراجع ثبتی(،،، ،مشاوره حقوقی)

: وصول مهريه از طريق اجراي ثبت يکي از شيوه هاي مطالبه مهريه از ناحيه ي زن درصورت رسمي بودن عقدنامه ازدواج با ارائه ازدواج رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی ازدواج ميباشد. پس لازمه وصول از طریق ثبت آن­ است كه عقدنامه رسمی و ثبتی باشد. اگر وجه نقد یا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد مطابق نظام نامه دفاتر ثبت ازدواج وطلاق دفتر رسمي تنظيم کننده نکاحيه( ازدواج) ، صلاحيت اقدام جهت صدور اجرائيه نسبت به مهريه مورد درخواست زن را دارد.بدين ترتيب ، زن ضمن مراجعه به دفتر خانه اي که عقد در آن جا واقع و ثبت گرديده است، تقاضاي وصول مهريه خود را بنماید. البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید.

 پس از آن زن می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج در فرم خاصی كه در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه كند دفترخانه مزبور اجرائیه را به شوهر ابلاغ می کند و به او ۱۰ روز مهلت داده می شود تا طلب همسرش را پرداخت كند. چنانچه مرد حاضربه پرداخت مهريه نباشد(که باتوجه به مهريه کلان امروزي معمولا قادر به پرداخت نمي باشد) زن تقاضاي اجراي مفاد ازدواج خود رانسبت به مهريه از دفتر خانه مزبور مي نمايد. متعاقب آن ، چنانچه از طرف زن ، مالي از مرد معرفي گردد که مستثنيات دين(مسکن مورد نياز محکوم عليه وافرادتحت تکفل وي با رعايت شئون عرفي ، وسيله نقليه مورد نياز و متناسب باشان محکوم عليه، اثاثيه مورد نياز زندگي که براي رفع حوائج ضروري محکوم عليه ، خانواده وافراد تحت تکفل وي لازم است ،آذوقه به قدر احتياج محکوم عليه و…) نباشد، مال معرفي شده از طريق اجراي ثبت (واقع در محل مال مورد نظر ،)  به نفع زن توقيف ميشود و نیز میتواند مطالباتی را كه شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانكی او را توقیف كند و چنانچه ، زوج فاقد مال بوده و مند يکي از موسسات عمومي ، دوائر دولتي و خصوصي باشد، به تقاضاي زن ، تا میزان یك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نیز یك سوم آن را (در صورتی كه زن و شوهر از یكدیگر جدا شوند و تا زمانی كه شوهر زن دیگری اختیار نكرده) توقیف كند.

اگر سكه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، ت روز مطالبه آنها (روزی كه زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میكند) ملاك اجرای قانونی حكم است. اگر ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام كند. زن می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده ، خود ، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید .

در مورد اموال منقول مثل پول و سكه، مرجع صدور اجرائیه، دفتر خانه‌ ازدواج كه ازدواج را تنظیم كرده‌ می‌باشد، در مورد اموال غیرمنقول اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده توسط دفترخانه ای که را تنظیم کرده اجرائیه صادر می‌شود ولی اگر مال ثبت نشده باشد باید از طریق دادگاه اقدام نمود.

 

نمونه تقاضای وصول مهریه (از طریق اجرائیه ثبتی)

مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره …………………………. شهرستان ………………………………………
احتراماً با توجه به تصویر مصدق عقدنامه پیوست كه اصل آن در آن دفترخانه تنظیم شده است،  اینجانبه اینجانب …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از …………………تولد……………….به شماره ملی…………………………………ساکن ………………………………………………………….. در تاریخ ……………….. در قبال مبلغ……………………………………….. بعنوان به عقد ازدواج دائم همسرم آقای …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………….. …………………………….. در آمده­ام. به­طوری­كه مستحضرید چون بعنوان دین بر ذمه زوج بوده و عندالمطالبه قابل وصول می­باشد، نامبرده با وجود درخواست­های مكرر اینجابنه عمداً از تأدیه مهریه قانونی اینجانبه امتناع می­نماید، لذا خواهشمند است به موجب این درخواست ضمن صدور اجراییه، نسبت به وصول مهریه اینجانبه اقدام لازم را به­عمل آورید.

                                                                                                                       امضاء زوجه

نشانی زوج : ………………………………………………………………………………………..

نشانی زوجه : ………………………………………………………………………………………

نمونه فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان ……………………..

احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظیمی در آن دفتر، اینجانب…………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………..در تاریخ ………………. با مهریهایی معادل ……………… به عقد دایم آقای ……………………………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………..در آمده ام. از آنجا که مهریه حق قانونی زن بوده و به عنوان دین بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه میباشد، نامبرده علیرغم درخواستهای مکرر از تأدیه مهریه قانونی اینجانب خودداری مینماید. لذا خواهشمند است به موجب این درخواست، ضمن صدور اجرائیه نسبت به وصول مهریه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائید.

امضاء زوجه

خلاصه مطلب:

۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارایه قباله ازدواج.

۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.

۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت ) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

۴- معرفی اموالی برای توقیف.


طلاق توافقی،موسسه حقوقی،وکیل،وکیل خانواده،وکیل خوب،مهریه،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل مهریه،دفترخانه،ازدواج


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ در مسائل حقوقی بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.