نمونه رای تجویز انتقال منفافع

نمونه رای تجویز انتقال منفافع

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،انتقال منافع مورد اجاره،رابطه استيجاري،ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

نمونه رای تجویز انتقال منفافع

ماده ۱۹ ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت‌به موجب ‌نامه‌، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای‌ همان شغل یا مشابه آن منافع مورد را با رسمی به دیگری ‌انتقال دهد.(نمونه رای تجویز انتقال منفافع)
هرگاه در ‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا ‌نامه‌ای‌در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل‌تخلیه مورد ‌، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می‌تواند برای تنظیم انتقال به دادگاه مراجعه کند،در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد به غیرو تنظیم انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده ‌نامه سابق یادفترخانه نزدیک ملک (اگر ‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر ورونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به‌موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستاجر جدید از هر حیث نسبت به‌تمام شرایط قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود.(نمونه رای تجویز انتقال منفافع)
هرگاه ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد ‌با رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.(نمونه رای تجویز انتقال منفافع)
تبصره ۱ ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این‌ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست‌تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجراخواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورداستحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهدداشت‌.(نمونه رای تجویز انتقال منفافع)
تبصره ۲ ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل‌اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم رسمی معتبر خواهد بود.(نمونه رای تجویز انتقال منفافع)

 

نمونه حكم در خصوص تجويز انتقال منافع مورد اجاره 

راي دادگاه

خواسته وكيل خواهان به شرح دادخواست تقديمي صدور حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غير با احتساب خسارت قانوني مي باشد . نظر به اينكه رابطه استيجاري بين طرفين به موجب اجاره رسمي شماره ……….. تنظيمي در دفتر خانه شماره ….. شهرستان …… محرز و مسلم است و با توجه به اينكه در اجاره نامه مستند دعوي حق انتقال منافع مورد اجاره به غير از مستاجر سلب گرديده و خواندگان در قبال دعوي خواهان ايراد و دفاع موثري به عمل نياورده ، لذا تقاضاي خواهان را موافق موازين قانوني تشخيص و به استناد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره (موضوع اجاره رسمي فوق الاشاره ) به شخص ثالث و تنظيم رسمي انتقال در دفتر خانه ……… شهرستان …. ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي صادر و اعلام مي گردد . بديهي است ، منتقل اليه از هر جهت نسبت به تمام شرايط اجاره قائم مقام مستاجر سابق بوده و چنانچه ظرف ۶ ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره با رسمي به مستاجر جديد انتقال داده نشود حكم صادره ملغي اثر خواهد بود . ضمناً خواندگان به پرداخت مبلغ ……….ريال بابت كليه خسارات دادرسي كه به سبب طرح دعوي به خواهان وارد شده است در حق خواهان محكوم مي گردند . راي صادره حضوري و ظرف مهلت مقرر قانوني قابل تجديد نظر در دادگاه عمومي تهران است .(نمونه رای تجویز انتقال منفافع)

(نمونه رای تجویز انتقال منفافع)

 

رئيس شعبه ……….. دادگاه حقوقي۲ ……….

 


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.