مطالب توسط admin

مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت

 مطالبه از طریق اداره ثبت (مقالات حقوقی،حقوق زنان،اجرای ،زمان مطالبه ،روش های مطالبه ،شرایط صدور اجرائیه ،مزایای مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت،مطالبه ،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،،درخواست ،،مشاور)

روابط موديان مالياتي (در سازمان امور مالياتي كشور)

 روابط موديان مالياتي (مقالات حقوقی،حقوق مالی،حقوق مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی ایران،تکالیف مؤدیان مالیاتی،نارسائیهای قانون مالیاتی از مرحله تصویب تا مرحله ی اجرا،وظائف قانونی مؤدیان مالیاتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،،درخواست ،،مشاور)

پولشویی (در فقه و حقوق موضوعه)

پولشویی (مقالات حقوقی،تطهیرپول،اكل مال به باطل،آثار پول شویی در جامعه،روشهای پول شویی،مراحل پول شویی،سیاست کیفری ایران در قبال پولشویی،قواعد فقهی،حرمت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،،درخواست ،،مشاور)

چک سفید امضاء (و ماهیت حقوقی آن)

سفید امضاء (مقالات حقوقی،،برگشت ،ماهیت ،انواع ،اجزای چک، ماهيت چك سفيد امضاء،حقوقی یا کیفری بودن چک سفید امضاء،مراحل قانونی برگشت چک سفید امضا،چکهای صندوق های قرض الحسنه،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،،درخواست ،،مشاور)