, ,

مختصری در خصوص داوری دعاوی

/
مختصری در خصوص داوری دعاوی داوری در لغت به معنای قضا. حکومت…