, ,

قرارداد : مختصری در خصوص عقد و قرارداد

/
مختصری در خصوص عقد و قرارداد قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضرور…