, ,

قرارداد : مختصری در خصوص عقد و قرارداد _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص عقد و قرارداد قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضرور…