, ,

مختصری در خصوص وقف

/
مختصری در خصوص وقف مبحث اول : تعاریف تعریف وقف : وقف آن است که انسان به اخت…