,

چگونگی صلح و سازش در دعاوی كیفری و مدنی

چگونگی صلح و سازش در دعاوی كیفری و مدنی سازش ، مقدمه : جرم…
,

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تكلیف؟

/
اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تكلیف؟ اخذ آخرین دفاع، به موجب ماده یك قا…