استرداد مدارک باز پس گرفتن مدارک (شرکت،کارفرما،پیمانکار)

استرداد مدارک باز پس گرفتن مدارک (شرکت،کارفرما،پیمانکار،وکیل قرارداد،وکیل شرکت،مشاوره حقوقی،وکالت)

 استرداد مدارک: استرداد. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) طلب بازپس چیزی کردن. داده را واپس خواستن. (غیاث ). رد کردن خواستن. وادادن خواستن. (زوزنی ). پس گرفتن : ابداً یَسْتَرِدﱡ ما وهب الدهر. استرداد کردن ؛ رد کردن خواستن. داده را واپس خواستن.  بازگردانیدن خواستن. (منتهی الارب ). بازگشت خواستن.(استرداد مدارک)

استرداد

استرداد مدارک : بازپس گرفتن را استرداد گویند. از آن در بسیاری از باب های عقود مانند تجارت، ودیعه، عاریه، اجاره و هبه و در برخی باب های احکام مانند غصب، لقطه و ارث سخن گفته شده است.(استرداد مدارک) مهم ترین موارد استرداد عبارت است از: ۱. فساد عقد. ۲. فسخ عقد یا اقالۀ آن. ۳. اجازه ندادن مالک در عقد فضولی. ← تحقق استرداد در این موارد در موارد یاد شده هر یک از صاحبان مال، مال خود را بازپس می گیرد. برای مثال، فروشندۀ کالای فروخته شده و خریدار، پول پرداختی را. ۴. تمام شدن مدّت اجاره. ۵. امانت ها مانند عاریه، ودیعه و لقطه. ۶. غصب. ۷. هبۀ غیر لازم. ۸. بدهی که به ذمّۀ میّت یا مفلّس است، در صورتی که عین مال موجود باشد. ← نحوه تحقق استرداد در همه موارد در همۀ موارد یاد شده، صاحب مال، مال خود را بازپس می گیرد، البته همان گونه که استرداد به بازپس گرفتن عین مال محقّق می شود، در صورت موجود نبودن عین مال به مثل آن، در صورتی که مثلی باشد مانند کتاب و یا قیمت آن در صورتی که قیمی باشد مانند أنگشتر تحقّق می یابد.(استرداد مدارک)

نمونه یک پرونده حقوقی استرداد مدارک از شرکت

گردشکار و توضیحات کامل پرونده:

در تاریخ …. آقای …… دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه کارگزینی به خواسته تقاضای استرداد مدارک تسلیم دادگاههای حقوقی …. نموده و خلاصتاً توضیح داده که مدت ۹ ماه در شرکت بیمه …. کار کرده و پس از ۹ ماه وی را بیرون کرده است و سه ماه روز مزد او را نگهداری کرده بود و هر برجی بهانه آورد و روز مزد پول داده است و آخر روز حساب نموده ۲۷ روز بوده ۱۳ روز منظور نمودند و مدارک وی را هم نگه داشته است تقاضای رسیدگی و استرداد مدارک استخدامی را دارد.(استرداد مدارک)

ارجاع به شعبه:

رسیدگی به این پرونده به شعبه …. حقوقی دادگستری …. ارجاع و شعبه مزبور پس از دستورتعیین وقت و دعوت طرفین ابلاغها توسط مدیر دفتر به طرفین ابلاغ میگردد.(استرداد مدارک)

کلیک کنید  شهادت دروغ در دادگاه و مجازات آن

ابلاغها:

وقت رسیدگی ….. به شرکت بیمه ابلاغ گردید که طبق ماده ۶۹ به خادم وی تحویل داده شد.

به خواهان طبق ماده ۶۸ به صورت واقعی ابلاغ گردید.

لایحه خوانده:

و وصول لایحه خوانده که شرکت بیمه .… را به موجب آن نماینده خود معرفی میکند.

صورت جلسه :

 و تشکیل جلسه مورخه …… و استماع اظهارات خواهان مبنی بر اینکه خوانده در پرونده استخدامی وی چند برگ مدرک که مورخه …… بوده از وی گرفته و در پرونده استخدامی وی نگه داشته با وجود اصرار به استرداد آن آنها را برنگردانده است گر چه وی از مفاد آنها اطلاعی ندارد می خواهد دادگاه در مورد استرداد مدارک مورد ادعای وی تصمیم مقتضی بگیرد و استماع اظهارات نماینده خوانده مبنی بر اینکه مسئله مربوط به دادگاه وزارت کار می باشد چون از مصادیق کارگری است. در دادخواستی عدم دریافت حق الزحمه عنوان گردیده که با توجه به تقدیم دادخواستی که به شماره ……. از طرف خواهان در مورخ …..ساعت ۱۱ صبح ضمن حضور در آن جلسه کلیه مدارک دال بر استحقاقی و پرداخت استحقاقی نامبرده تقدیم گردیده است و در مورد اواراق خواسته شده از طرف خواهان مشخص گردد با توجه به پرونده پرسنلی موجود و حسب دادگاه به نامبرده و یا به دادگاه تقدیم گردد و صدور دستور مطالبه پرونده استنادی نمایند.(استرداد مدارک)

 

رای دادگاه:

 از شعبه … دادگاه حقوقی ….. و تشکیل جلسه مورخه ….. در وقت فوق العاده و اعلام به وصول پرونده استنادی فوق الذکر بدون انعکاس خلاصه از آن سرانجام به شرح دادنامه شماره …. چنین رای می دهد ( … از توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادگاه به موجب ماده ۲۶ قانون آینن دادرسی مدنی صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده با همان دادگاه است فلذا مستنداً به مواد مرقوم ، این دادگاه صالح به رسیدگی نبوده ؛و مستنداً به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون کار به اعتبار شایستگی صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی اصفهان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام می دارد و مقرر می دارد پرونده در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال گردد ) پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه گردیده . دفتر پرونده از آمار کسر شود.(استرداد مدارک)

برگ ارسال پرونده به دیوان عالی کشور حاوی ۱۷ برگ ارسال  گردد.

نامه ارجاع پرونده به شعب دیوان عالی کشور

دادنامه شعبه … دیوان عالی کشور:

با توجه به خواسته خواهان و شرح دادخواست بدوی دائر بر اینکه خوانده چند برگ مدرک از وی اخذ و در پرونده استخدامی نگهداری نموده است استرداد مدارک مزبور مورد تقاضای وی بوده که هیچگونه ارتباطی با عنوان اختلاف میان کارگر و کارفرما موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون کار ندارد لهذا ضمن رد قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه .. حقوقی اصفهان مقرر می دارد پرونده جهت اتخاذ تصمیم شایسته به دادگاه مزبور اعاده گردد .(استرداد مدارک)

کلیک کنید  دادخواست خلع ید وقلع وقمع بنا(مشاور، وکیل)

 

تحلیل حقوقی پرونده:

۱-ه ۱۵۷ « قانون کار» مفید صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» مصوب ۱۳۶۹ و سایر مقررات کار می باشد ؛ که همانگونه که ملاحظه نمودید درست است که اختلاف بین کارگر و کارفرما می باشد ولی نه در خصوص رابطه کارگری وکارفرمایی و نه ناشی از اجرای قانون کار و اینکه هم اکنون اختلاف خواهان و خوانده این پرونده هیچ گونه ارتباطی با رابطه کاری آنها نداشته و این اختلاف مدت هاست که تغییر نموده است فقط مدارک که بایستی توسط کارفرما به کارگر عودت  داده میشده انجام نشده و خواسته صرفاً در این باب است و هیچ گونه مطالبی کارگری مورد تقاضا نمی باشد.(استرداد مدارک)

۲-به عقیده عده ای از حقوق دانان با وجود اخطار و تذکر خواهان در این گونه موارد با توجه به اینکه وجود مدارک در دست کارفرما در بدو امر بر مبنای رابطه امانی است و کارفرما به جز در صورت تعدی وتفریط مسول نمی باشد و هرگونه مفقود یا سرقت و … مدارک کارفرما مسول نمی باشد اما در این موارد با توجه به اخطار مبنی بر عودت مدارک مورد امانت اگر موردی برای نگهداری این گونه مدارک در دست کارفرما نباشد وی موظف است سریعا به استرداد آن اقدام نماید وگرنه ید وی از امانی به ضمانی تبدیل شده و وی مسوول هرگونه ضرر و حادثه در خصوص این مدارک می باشد.(استرداد مدارک)

۳– در خصوص نوع دعوای مطرح شده با وجود اختلاف نظرهای شعب متعدد اکثرا عقیده دارند که استردادمدارک از جمله استرداد لاشه چک دعوای مالی غیر پولی میباشد که نیازمند تقویم است.(استرداد مدارک)

نمونه رای استرداد مدارک از شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۷/۳/۶۵ آقای علی … فرزند فرصت به نشانی دادخواستی به طرفیت شرکت کفش ملی کارگزینی به خواسته تقاضای استرداد مدارک تسلیم دادگاههای حقوقی تهران نموده و خلاصتاً توضیح داده که مدت ۹ ماه در کارخانه کفش ملی کار کرده و پس از ۹ ماه وی را بیرون کرده است و سه ماه رروز مزد او را نگهداری کرده بود و هر برجی بهانه آورد و روز مزد پول داده است و آخر روز حساب نموده ۲۷ روز بوده ۱۳ روز منظور نمودند و مدارک وی را هم نگه داشته است تقاضای رسیدگی و استرداد مدارک استخدامی را دارد . رسیدگی به این پرونده به شعبه ۵۹ حقوقی یک تهران ارجاع و شعبه مزبور پس از تعیین وقت و دعوت طرفین و وصول لایحه خوانده که آقی خلیل … را به موجب آن نماینده خود معرفی کرده و تشکیل جلسه مورخه ۱۳/۸/۶۵ و استماع اظهارات خواهان مبنی بر اینکه خوانده در پرونده استخدامی وی چند برگ مدرک که مورخه ۳۰/۱۱/۷۴ بوده از وی گرفته و در پرونده استخدامی وی نگه داشته با وجود اصرار به استرداد آن آنها را برنگردانده است گر چه وی از مفاد آنها اطلاعی ندارد می خواهد دادگاه در مورد استرداد مدارک مورد ادعای وی تصمیم مقتضی بگیرد و استماع اظهارات نماینده خوانده مبنی بر اینکه مسئله مربوط به دادگاه وزارت کار می باشد چون از مصادیق کارگری است و در دادخواستی عدم دریافت حق الزحمه عنوان گردیده که با توجه به تقدیم دادخواستی که به شماره ۶۶/۲۲۲ – ۶۵ از طرف خواهان در مورخ ۲۶/۷/۶۵ ساعت ۱۱ صبح ضمن حضور در آن جلسه کلیه مدارک دال بر استحقاقی و پرداخت استحقاقی نامبرده تقدیم گردیده است و در مورد اواراق خواسته شده از طرف خواهان مشخص گردد با توجه به پرونده پرسنلی موجود و حسب دادگاه به نامبرده و یا به دادگاه تقدیم گردد و صدور دستور مطالبه پرونده استنادی نمایند از شعبه ۶۶ دادگاه حقوقی ۲ تهران و تشکیل جلسه مورخه ۲۷/۹/۶۵ در وقت فوق العاده و اعلام به وصول پرونده استنادی فوق از ذکر بدون انعکاس خلاصه از آن سرانجام به شرح دادنامه شماره ۵۱۴ – ۲۹/۹/۶۵ چنین رای می دهد ( … از توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه دادگاه و مستنداً به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون کار به اعتبار شایستگی صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی تهران قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام می دارد و مقرر می دارد پرونده در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال گردد ) پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه گردیده . (استرداد مدارک)

کلیک کنید  دادخواست تنفیذ طلاق(وکیل،مشاور،درخواست وکیل)

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به خواسته خواهان و شرح دادخواست بدوی دائر بر اینکه خوانده چند برگ مدرک از وی اخذ و در پرونده استخدامی نگهداری نموده است استر داد مدارک مزبور مورد تقاضای وی بوده که هیچگونه ارتباطی با عنوان اختلاف میان کارگر و کارفرما موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون کار ندارد لهذا ضمن رد قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۵۹ حقوقی یک تهران مقرر می دارد پرونده جهت اتخاذ تصمیم شایسته به دادگاه مزبور اعاده گردد .(استرداد مدارک)


قانون،استرداد مدارک،حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت،گروه وکلا،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل اداره کار

گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام من مهدی علیجانی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق خانواده مشاور حقوقی چند ارگان دولتی و چند سایت هستم اینجا با سایر دوستان سعی در ارائه آموزش های حقوقی رایگان داریم تا بتونیم به شما کمک کنیم مسائل حقوقی تان را به نحو مطلوب مدیریت کنید، خوشحال میشم نظرتون رو در خصوص مطلب سایت زیر پست ها کامنت کنید.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

    لینک کوتاه :