اصلاح سند (چگونه سند مالکیت خود را اصلاح کنیم)

اصلاح سند (چگونه سند مالکیت خود را اصلاح کنیم،تغییر در ابعاد سند مالکیت و اصلاح سند)

اصلاح سند

روش اجرای ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت

هرگاه در اثر تغییر وضعیت املاک در اجرای پروژه‌های شهرداری یا عقب نشینی، قسمتی از ملک در مسیر کوچه یا خیابان یا میدان قرار گیرد در صورت تقاضای مالک یا اطلاع اداره ثبت یا اعلام شهرداری، پس از بازدید محل توسط نماینده و نقشه بردار و تطبیق حدود با مجاورین و تهیه نقشه و جلب نظر شهرداری تنظیم صورتمجلس اصلاحی، حدود باقیمانده ملک با قید طول متراژ و مساحت تعیین و پس از ابطال و ضبط سند مالکیت اولیه در پرونده، سند مالکیت جدید با حدود اصلاحی صادر و تسلیم می‌گردد.(اصلاح سند)

با تصویب طرح های هادی و جامع شهرها و نیز در اثر توسعه و تعریض و ایجاد و احداث معابر و خیابان های جدید بسیاری از املاک در مسیر معابر و خیابان های جدیدالاحداث واقع و گاهی کل ملک و یا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسیر معابر مذکور واقع می گردند که در این هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان با اعلام شهرداری و یا مراجعه مالک موظف به اجرای ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت بشرح زیر می باشد:.(اصلاح سند)

الف – چنانچه کل ملک قبل از درخواست ثبت در اثر موارد یادشده از بین برود پس از اطلاع واصله که به یکی از طرق فوق الذکر صورت می پذیرد بایستی پس از رسیدگی موضوع و معاینه محل توسط نماینده و نقشه بردار و احراز واقعیت مراتب از بین رفتن ملک در دفتر توزیع اظهارنامه قید شود..(اصلاح سند)

ب – چنانچه ملک ثبت و آگهیهای نوبتی و تحدیدی آن منتشر و تحدید حدود هم شده باشد ولی سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد پس از معاینه محل و تنظیم صورتمجلس مراتب از بین رفتن ملک در اظهارنامه و صورتجلسه تحدیدی قید و به امضاء نماینده و نقشه بردار و مسئول اداره می رسد..(اصلاح سند)

ج – چنانچه ملک ثبت دفتر املاک هم شده باشد پس از انجام معاینه محل و تنظیم صورتجلسه لازم مراتب از بین رفتن ملک در ستون ملاحظات دفتر املاک نیز قید و سند مالکیت هم در صورت ارائه اخذ و باطل و ضمیمه پرونده می شود..(اصلاح سند)

د – درصورتیکه قسمتی از ملک در اثر اصلاحات از بین برود و ملک هم ثبت شده و تحدید حدود آن هم به عمل آمده باشد اعم از اینکه نسبت به آن سند مالکیت صادر شده یا نشده باشد متقاضی هم تقاضا نماید بدین ترتیب بایستی اقدام گردد:

پس از وصول درخواست کتبی مالک ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و تعیین وقت مراجعه بعدی و اعلام آن به متقاضی وسیله مسئول اداره موضوع برای اقدام به یکی از نمایندگان و نقشه برداران ارجاع می گردد..(اصلاح سند)

تقاضا در دفتر اندیکاتور ثبت می شود و جهت ضمیمه نمودن به پرونده به بایگانی ارسال می گردد در بایگانی پرونده از ردیف مربوطه استخراج و همراه با تقاضا نزد نماینده و نقشه بردار تعیین شده ارسال می شود..(اصلاح سند)

دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به(هزینه دادرسی)
کلیک کنید

نماینده پرونده را بررسی و درصورتیکه ملک داخل در محدوده شهر باشد نامه ای به شهرداری می نویسد که در آن ضمن توضیح موضوع نماینده ای جهت عزیمت به محل و حضور در روز مقرر از شهرداری درخواست می نماید و در نامه خاطرنشان می سازد که عدم مراجعه و حضور نماینده شهرداری مانع از انجام کار ثبت نخواهدبود..(اصلاح سند)

بدیهی است در مورد املاکی که خارج از محدوده شهر هستند درخواست نماینده مراجع ذیربط از قبیل منابع طبیعی یا هیات واگذاری زمین حسب مورد بشرح فوق انجام می شود. و نیز چنانچه ملک خارج از شعاع ۳۰ کیلومتر باشد متقاضی موظف به تودیع فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار به میزان مدتی که از طرف مسئول اداره تعیین می شود می باشد که می بایستی پرونده جهت محاسبه فوق العاده و هزینه سفر متعلقه به حسابداری ارسال شود و در آنجا متصدی حسابداری فوق العاده متعلقه را محاسبه و فیش مخصوص را تنظیم و به متقاضی تسلیم می دارد تا در حساب سپرده ثبت نزد بانک ملی مربوطه تودیع نماید که متقاضی پس از تودیع نسخ لازم را به حسابداری تسلیم می دارد تا ضمیمه پرونده شود..(اصلاح سند)

سپس نماینده و نقشه بردار در روز مقرر به اتفاق نماینده مراجع ذیربط در صورت مراجعه به همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند..(اصلاح سند)

پس از حضور در محل ملک وسیله مالک معرفی و نماینده حدود را با پرونده ثبتی تطبیق و نقشه بردار کروکی وضع موجود را برداشت و تاریخ مراجعه بعدی را به متقاضی اعلام می دارند..(اصلاح سند)

سپس درصورتیکه قسمتی از ملک در مسیر واقع و از بین رفته باشد حدود باقیمانده وسیله نقشه بردار ترسیم و صورتجلسه اصلاحی که نمایانگر حدود جدید است وسیله نماینده تنظیم می گردد..(اصلاح سند)

این صورتجلسه که نماینده آن را با عنوان صورتجلسه اصلاحی موضوع ماده ۴۵ آئین نامه قانون ثبت تنظیم می نماید می بایستی دارای مشخصات زیر باشد:

ه- – چگونگی ازبین رفتن مقداری از ملک با ذکر علت بطور مشروح و مستدل در آن قید شود..(اصلاح سند)

و – حدود اولیه ملک در آن مرقوم و سپس حدود جدید با توضیح لازم و چگونگی تغییر حاصله در وضعیت ملک در آن نوشته شود.

ز – صورتجلسه به امضاء نماینده و نقشه بردار و نیز نمایندگان مراجع ذیربط در صورت حضور در جلسه برسد و نیز متقاضی آن را امضاء نماید.

بعد از تنظیم صورتجلسه بشرح فوق چنانچه ملک دارای سند مالکیت باشد پیش نویس سند جدید را نیز نماینده با حدود اصلاحی تهیه و مراتب را همراه با صورتجلسه و نقشه ضمن گزارشی به استحضار مسئول اداره می رساند..(اصلاح سند)

مسئول اداره پس از بررسی سوابق پرونده ثبتی و ملاحظه نقشه ترسیمی و تطبیق آن با حدود مندرج در صورتجلسه اصلاحی در صورتیکه اشکالی متصور نباشد دستور ثبت گزارش را در دفتر اندیکاتور می دهد پیش نویس سند مالکیت را امضاء می نماید و نیز دستور پرداخت فوق العاده نماینده و نقشه بردار را در صورت تعلق به حسابداری داده و پرونده را جهت انجام اقدامات بعدی به دفتر املاک ارجاع می نماید..(اصلاح سند)

اصطلاحات ثبتی (ثبت،وکیل ثبتی،وکیل ملکی)
کلیک کنید

آنگاه گزارش نماینده ثبت دفتر اندیکاتور می شود و پس از پرداخت فوق العاده نماینده و نقشه بردار وسیله حسابداری پرونده برای اقدام بعدی به دفتر املاک ارسال می شود..(اصلاح سند)

متصدی دفتر املاک مراتب اصلاح حدود را در ملاحظات دفتر املاک قید و حدود اصلاحی جدید را ذیل همان ثبت و صفحه اولیه ثبت می نماید. و پس از گواهی دفتر بازداشتی و ابطال سند مالکیت اولیه سند مالکیت جدید را تحریر می نماید سپس دفتر املاک و پرونده را برای امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال می دارد..(اصلاح سند)

مسئول مربوطه پس از کنترل سند مالکیت جدید تحریر شده و ثبت دفتر املاک آن را امضاء می نماید و پرونده تا مراجعه متقاضی به بایگانی ارسال می شود. پس از مراجعه متقاضی پرونده به حسابداری فرستاده می شود تا بهاء دفترچه سند مالکیت از او اخذ گردد و پس از پرداخت بهاء دفترچه سند مالکیت وسیله متقاضی و ضمیمه نمودن فیش پرداخت به سابقه پرونده جهت تسلیم سند به متقاضی مجددا به بایگانی اعاده می شود..(اصلاح سند)

در بایگانی سند مالکیت پس از نخ کشی و پلمپ در دفتر تسلیم سند ثبت می شود و پس از احراز هویت مالک که معمولا با ملاحظه شناسنامه صورت می گیرد در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند و ستون ملاحظات پیش نویس سند مالکیت به او تسلیم می گردد و در خاتمه پرونده در ردیف مربوطه در بایگانی ضبط می شود..(اصلاح سند)

شایان ذکر است چنانچه ملکی که قسمتی از آن در اثر اصلاحات از بین رفته تحدید حدود شده و زمان واخواهی آن هم بلامعارض سپری گشته ولی سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد مراتب صورتجلسه اصلاحی در برگ تحدید حدود قید و به امضاء نماینده و نقشه بردار و متقاضی می رسد..(اصلاح سند)

روش اجرای ماده ۴۵ آئیننامه قانون ثبت

باتصویب طرح‌های هادی و جامع شهر‌ها و نیز در اثر توسعه و تعریض و ایجاد واحداث معابر و خیابان‌های جدید بسیاری از املاک در مسیر معابر و خیابانهای جدید الاحداث واقع و گاهی کل ملک و یا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسیر معابر مذکور واقع می‌گردند که در این هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان یا اعلام شهرداری و یا مراجعه مالک موظف به اجرای ماده ۴۵ آیینامه قانون ثبت به شرح زیر می‌باشد:.(اصلاح سند)

الف- چنانچه کل ملک قبل از درخواست ثبت در اثر موارد یاد شده از بین برود پس از اطلاع واصله که به یک یاز طرق فوق الذکر صورت می‌پذیرد بایستی پس از رسیدگی موضوع و معاینه محل توسط نماینده و نقش بردار واحراز واقعیت مراتب از بین رفتن ملک در دفتر توزیع اظهارنامه قید شود.

ب- چنانچه ملک ثبت و آگهی‌های نوبتی و تحدیدی آن منتشر و تحدید حدود هم شده باشد ولی سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد پس از معاینه محل و تنظیم صورت مجلس مراتب از بین رفتن ملک در اظهارنامه و صورت جلسه تحدیدی قید و به امضا نماینده و نقشه‌بردار و مسئول اداره می‌رسد..(اصلاح سند)

اصلاح سند (ماده 149،اضافه کردن مساحت به سند)
کلیک کنید

ج- چنانچه ملک ثبت دفلتر املاک هم شده باشد پس از انجام معاینه محل و تنظیم صورت جلسه لازم مراتب از بین رفتن ملک در ستون ملاحظات دفتر املاک نیز قید و سند مالکیت هم در صورت ارایه اخذ و باطل و ضمیمه پرونده می‌شود.

د- در صورتی که قسمتی از ملک در اثر اصلاحات از بین برود و ملک هم ثبت شده و تحدید حدود آن هم به عمل آمده باشد اعم از اینکه نسبت به آن سند مالکیت صادر شده یا نشده باشد متقاضی هم تقاضا نماید بدین ترتیب بایستی اقدام گردد:

۱-     درخواست کتبی متقاضی.

۲-دستور ثبت در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و ارجاع به نماینده و نقشه‌بردار و تعیین وقت معاینه محلی و اعلام به شهرداری جهت معرفی نماینده و حضور آن در روز مقرر در مورد املاک شهری و مراجع دیگر در خصوص املاک خارج شهر. عدم حضور نمایندگاه شهرداری یامراجع دیگر مانع از ادامه عملیات نخواهد بود.

۳-ثبت در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده.

۴-ضمیمه نمودن پرونده توسط بایگانی و ارسال نزد نماینده و نقشه‌بردار.

۵-عزیمت نماینده و نقشه‌بردار به محل در وقت تعیین شده با اتفاق نماینده مراجع مربوطه.

۶-بررسی نماینده در محل و برداشت کروکی وضع موجود وسیله نقشه‌بردار و اعلام وقت مراجعه بعدی.

۷-ترسیم نقشه وسیله نقشه‌بردار و تهیه صورت جلسه اصلاحی و پیش‌نویس سند مالکیت توسط نماینده در صورتی که ملک دارای سند مالکیت باشد.

۸-ارائه گزارش نماینده همراه با نقشه و صورت جلسه اصلاحی و پیش نویس سند توسط نماینده.

۹-بررسی ودستور ثبت گزارش نماینده در دفتر اندیکاتور و امضا پیش‌نویس و ارجاع به دفتر املاک جهت اقدام بعدی.

۱۰-ثبت گزارش نماینده در دفتر اندیکاتور.

۱۱-ارسال پرونده به دفتر املاک جهت توضیح مراتب در دفتر املاک و ثبت پیش‌نویس سند مالکیت و تحریر سند وابطال سند مالکیت اولیه.

۱۲-گواهی دفتر املاک بازداشتی.

۱۳-مراجعه متقاضی جهت پرداخت بها سند مالکیت.

۱۴-پرداخت بها دفترچه سند مالکیت.

۱۵-امضا پیش‌نویس و سند مالکیت وسیله مسئول مربوطه.

۱۶-ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت سند در دفتر تسلیم سند و پلمب و تحویل آن به متقاضی در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت مالک.

تذکر: در صورتی‌ که ملک تحدید شده و زمان واخواهی آن بلامعارض سپری شده باشد و سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد مراتب صورتجلسه اصلاحی در برگ تحدید حدود قید و به امضا متقاضی می‌رسد.

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


اصلاح سند،وکیل ملکی،ثبت،قانون ثبت اسناد،وکیل ثبتی،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.