بررسی یک پرونده: الزام به پرداخت ثمن _ گروه وکلای دادشید

بررسی یک پرونده: الزام به پرداخت ثمن _ گروه وکلای دادشید
۳ (۶۰%) ۱ vote

الزام به پرداخت ثمن معامله و درصورت تعذر فسخ معامله پرداخت خسارات تاخير وتاديه

 حقوقی،  کیفری،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی، ثبتی، ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

پرداخت ثمن تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد . در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن گردد (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی). بنابراین در صورت استنکاف خریدار ، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد . با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی (اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن ، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد) الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست مطالبه نمود .

دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد . ( پرداخت ثمن )

در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.

شرح دادخواست:

خواهان باتقديم دادخواست ومدارك مستندي اظهار داشته يك قطعه زمين درتاريخ …….. پلاك ……. ازخوانده معامله نمودم وقرار شد ثمن معامله راپرداخت ( پرداخت ثمن )نمايد كه تاكنون با برگشت چك ومراجعات مكرر و اظهار نامه رسمي خوانده از پرداخت ثمن خودداري نموده است وتقاضاي صدور حكم به پرداخت ثمن معامله باضرر وزيان وارده تا اجراي حكم رانموده است ودرصورت عدم پرداخت ثمن فسخ معامله راتقاضا كرده است .

اخطار رفع نقص دادگاه:

درتاريخ …… دفتردادگاه طي قراري به علت نقص پرونده قرار رد دادخواست خواهان راصادر واعلام نموده است كه پس ازابلاغ به خواهان ظرف مدت ده روز قابل شكايت دردادگاه صادركننده قرار مي باشد .

جواب رفع نقص خواهان:

خواهان طي لايحه اي اعلام مي نمايد كه آدرس خوانده قبلاً درپرونده اي كه درهمين شعبه رسيدگي شده وابلاغ ها به خوانده ابلاغ شده وآدرس نامبرده تغيير نكرده است . درتاريخ …….دروقت فوق العاده جلسه دادگاه تشكيل ودادگاه بابررسي اوراق ومحتويات پرونده درخصوص دعوي موضوع آن پرونده بين همان اصحاب دعوي وقت دادرسي ابلاغ دادنامه به خوانده ابلاغ واقعي وقانوني گرديده ، لذا شكايت نامبرده وارد وموجه دانسته وبا نادرست تشخيص دادن گزارش عدم شناسائي خوانده درآدرس اعلامي ازسوي مامور ابلاغ به دفتر جهت تعيين وقت وابلاغ رسيدگي به طرفين دستورداده شده است .

لایحه خوانده:

خوانده نيز طي لايحه شماره …… مورخ ……. كه اينجانب باخواهان طي پرونده شماره …….دعوي حقوقي ومنجر به صدور راي گرديد ولذا موضوع ازاعتبار امر مختوم بوده كه قبلاً توسط دادگاه به آن رسيدگي شده است و محلي به رسيدگي مجدد وجود ندارد .

تشکیل جلسه دادگاه:

درتاريخ ……..جلسه دادگاه باحضور طرفين تشكيل مي شود خواهان اظهار مي نمايد كه يك قطعه زمين به خوانده دعوي به مبلغ ……… فروخته ام وازاين مبلغ ……… دريافت نموده ام وبقيه راطي سه فقره چك اخذ نموده ام كه مشخصات چك ها درقولنامه قيد شده است ومابقي پول بنده رانداده اند ويكي ازچكها نيز برگشت خورده است وتقاضاي الزام خوانده به پرداخت  مابقي ثمن ( پرداخت ثمن )معامله بعلاوه خسارت تاخير تاديه وهزينه دادرسي راخواستار شده است .

خوانده اظهار مي دارد اظهارات بنده به شرح لايحه تقديمي است وبنده چنانچه خواهان مساحت زمينش رابه ميزان ۲۰ متر جبران كند من هم پول ايشان راخواهم داد . خواهان اظهار مي نمايد بنده به موجب اظهارنامه مورخ …… كه رونوشت مصدق آن ضميمه دادخواست مي باشد مطالبه الباقي ثمن معامله را ازخوانده نموده ام وخوانده نيز بيان داشت زمين داراي ….. متر مساحت بود كه باطرح شهرداري قرار بود ….. متر به اينجانب تحويل شود ليكن اكنون درحدود ….. متر به اينجانب تحويل شده است .

تشکیل جلسه فوق العاده دادگاه:

درتاريخ …….دروقت فوق العاده تشكيل وپرونده كلاسه ……. اخذ وضميه پرونده گرديد . محتوي پرونده حاكي ازاقامه دعوي ازجانب خواهان آقاي ……. به طرفيت خوانده …… به خواسته فسخ قولنامه مورخ …… مي باشد كه النهايه به موجب دادنامه شماره ….. مورخ ……دعوي نامبرده رد گرديده واين قرار به موجب دادنامه ….. مورخ …..شعيه ….. دادگاه تجديد نظراستان …. تائيد گرديده است ومفاد پرونده مذكور معايب بيش ازاين ندارد .

دادگاه بااعلام ختم رسيدگي باتوجه به اوراق ومحتويات پرونده اقدام به انشاء راي به شرح ذيل نموده است :   

رأی دادگاه:

درخصوص دعوي خواهان آقاي …. به طرفيت خوانده…….به خواسته مطالبه ثمن قرارداد مورخ……..به انضمام هزينه دادرسي وخسارت تاخير تاديه خواهان درتشريح خواسته خود بيان داشته اينجانب يك قطعه زمين درخيابان ……. به موجب قولنامه مورخ……. به خوانده دعوي به مبلغ ……… فروختم كه مبلغ ………نقداً دريافت نمودم ومبلغ ………آن سه فقره چك به مشخصات مندرج درقولنامه اخذ نمودم ليكن خوانده عليرغم مطالبه باقيمانده ثمن قرارداد مذكور به موجب اظهارنامه مورخ ……كه رونوشت مصدق آن ضميمه دادخواست مي باشد ازپرداخت الباقي ثمن ( پرداخت ثمن )خودداري نموده اند ، لذا الزام به پرداخت باقيمانده ثمن ( پرداخت ثمن ) به انضمام هزينه دادرسي وخسارات تاخير تاديه راخواستار شده خوانده نيز درمقابل ضمن لايحه تقديمي مثبوت به شماره ……. به دعوي خواهان ايراد نموده كه همين دعوي راطي كلاسه …….مطرح كه به موجب دادنامه شماره …… دعوي وي رد گرديده ، لذا اقامه مجدد آن مشمول اعتبارامر مختوم است ودرماهيت دعوي نيز علت عدم پرداخت باقيمانده ثمن ( پرداخت ثمن )را كسر مساحت قطعه فروشنده ازميزان مورد توافق كه …..متربود به ….. متر اعلام نموده . دادگاه نيزبابررسي اوراق ومحتويات پرونده ونيز ملاحظه مفاد كلاسه ……. ضمن رد ايراد وارده ازجانب خوانده به لحاظ عدم وحدت موضوع دعوي مطروحه بادعوي سابق اقامه شده مابين طرفين باتوجه به اوراق ومحتويات پرونده كه مفاد آن حاكي ازفروش يك قطعه زمين به مساحت تقريبي حدود ….. متر ميان طرفين بوده وخوانده نيز باعلم واطلاع از وضعيت ملك واينكه بااجراي طرح شهرداري قطعه متنازع فيه داراي متراژي حدود… مترخواهد بود مانحن فيه نيزكسر … متر داخل درحدود توافق طرفين خواهد بود با احراز رابطه صحيح قراردادي واشتغال ذمه خوانده درمقابل خواهان به استناد مواد ۱۹۷ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ ……. بابت اصل خواسته ومبلغ ……. بابت هزينه دادرسي درحق خواهان محكوم مي نمايد ودرخصوص خواسته ديگر خواهان مبني برمطالبه خسارت تاخيرتاديه باتوجه به دين بودن موضوع دعوي ومطالبه آن ازجانب خواهان خوانده رابه پرداخت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ ….. لغايت تاريخ پرداخت درحق خواهان محكوم مي نمايد كه ميزان آن باتوجه به تناسب شاخص بهاي اعلامي ازطرف بانك مركزي ازطريق اجراي احكام محاسبه وپرداخت خواهدشد .

تحلیل حقوقی پرونده:

در اين پرونده ( پرداخت ثمن ) با توجه به اينكه خوانده در مقام دفاع اقرار به دين مي نمايد ولي در خصوص قرار دادوتحويل مبيع از طرف فروشنده كه مبيع با حدود توافق هم خواني ندارد در واقع مبيع كمتر از توافق را اعلام واظهار مي نمايد وبا توجه به اينكه خريدار با علم به اينكه ملك متنازع فيه جزء طرح شهري مي باشد وبا علم واراده وقصد واختيار اقدام به انعقاد عقد نموده است وكسري موجود نيز قابل مسامحه مي باشد لذا رأي دادگاه طبق مقررات وبه طور صحيح صادر شده است.( پرداخت ثمن )


پرداخت ثمن،الزام به پرداخت ثمن،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیلیا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


11 پاسخ
 1. علي
  علي گفته:

  با سلام. من يك واحد آپارتمان را به قيمت ٩٨ ميليون تومن به شخصي فروخته ودر قولنامه مبلغ ١٥ ميليون تومان دريافت كردم. در زمان محضر متاسفانه به علت دلسوزي بيجا عدم حضور را نگرفتم. حالا بعد از گذشت ٢ ماه از محضر هر دفعه به بهانه اينكه ٧ ميليون از پولش كم است، از امدن به محضر خودداري كرده، و قرار را عقب مياندازد. حتي حاضر به دادن چك ٧ ميليوني نيست. لطفا راهنمايي كنيد با وجود ٨٣ ميليون باقيمانده اگر شكايت كنم بهتر است ييا نه و چقدر زمان ميبرد؟
  ممنون از لطفتون

 2. admin
  admin گفته:

  با سلام
  متن قرارداد تنظیمی بین شما و طرف شما باید بررسی شود تا بتوان راهکار مناسب ارائه شود ولی با توجه به توضیح ارائه شده و در صورت عدم استفاده از حق فسخ چاره ای جز دادخواست مطالبه مابقی مبلغ مذکور راندارید و ضمن دادخواست تقاضای تامین خواسته کنید و همین منزل را توقیف کنید. حتما حضوری با در دست داشتن همه مدارک با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.
  موفق باشید

 3. رضا
  رضا گفته:

  باسلام من حدود دو ماشین از سیلوی بلال را زیر نایلون به کسی فروختم به قیمت… حمل به عهده خود خریدار بوده است حالا سیدو را بارگیری کرده و برده و بعد از یک هفته زنگ زده است که سیلو را گاوهای من نمیخورد من با دو نفر از دوستان یک گوتی از سیلو باقیمانده خود پر کرده و بردیم گاوداری ایشان ولی گاوهای آنها سیلویی که ما برده ایم را خوردن و سیلویی که آنها برده بودند را همراه دوستان بازدید کردیم و متوجه شدیم که سیلو را برا تراکتور سنگین له نکردند و به گفته یکی از دوستان روی طیلو دو روز باز مونده بود حالا از پرداخت ثمن معامله باز میزنن و میگوییند سیلویت خاک داشته خراب بود ولی قبل از اینکه ببر دو بار از سیلو بازدید داشته و خاک داشتن هم لودری که اورده بود بار بزنه خاک زده است من مقصر نبودم حالا دوستان من برای رسیدن به پولم چکار بکنم

 4. admin
  admin گفته:

  با سلام

  شما دادخواست الزام به پرداخت ثمن اگر کمتر از بیست میلیون هست از طریق شورا و اگر بیشتر اآن اسنت از طریق دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام قرارداد یا محل سکونت طرف مقابل بدهید و ضمن آن تقاضای تامین خواسته بدهید و اموال شخص را توقیف نمایید .

  موفق باشید

 5. گیتی
  گیتی گفته:

  با سلام و خسته نباشید
  در قولنامه فروش ملک ما ۱۳۵ میلیون تومن به فروش رفته که ۳۰ میلیون بابت وام ملک بوده البته در قولنامه ذکر نگردیه .فقط به ۱۳۵ میلیون اشاره شد (اشتباه مشاور املاک بوده).زمان فروش در حضور شاهین اشاره به این شده که این ۳۰ تومن وام حتی شاید به ۷۰ میلیون هم تبدیل بشه و ماهی ۸۵۰ هزار تومن قسط هر ماه بوده است.حال فرد خریدار به علت اینکه وام ۳۶ میلیون شده نه قسطی پرداخت میکند نه چیزی خانه هم بعد قرار داد تحویل شخص گردیده. به نظرون چه کار کنیم ? چک ۲۰۰ میلیون تومنی نیز بابت انتقال سند به مشاور املاک ارایه گردیده

 6. admin
  admin گفته:

  سلام متشکرم
  همه چیز به مفاد قرارداد منعقده دارد و در صورتی که به صورت ضمنی این موضوع مورد پذیرش خریدار قرار گرفته است (این موضوع با شهادت شهود قابل اثبات است) در حال حاضر خریدار مالک ملک و شما مستحق دریافت ثمن قرارداد هستید.
  باید قرارداد مطالعه بشه تا بشود در خصوص نوع و مرجع تقدیم دادخواست اظهار نظر کرد.
  موفق باشید

 7. محمدرضا
  محمدرضا گفته:

  با سلام
  اگر درمبایعه نامه ذکر شود ک درصورت وصول نشدن چک فروشنده حق فسخ یکطرفه را دارد و تا زمان فروش ملک وجه چرداختی مسترد نمیگردد،این کار شدنی است یا خیر؟
  با تشکر

 8. admin
  admin گفته:

  سلام
  سوالتون یک کم نامفهوم هست ولی اگر منظورشما عدم انجام تعهد خریدار در پاس نمودن چک صادره هست بله فروشنده دو راه دارد یکی این که الزام فروشنده را به پرداخت ثمن معامله را بخواهد یا اینکه از حق فسخ خود استفاده کند و قرارداد را فسخ نمایدو چک را مسترد کند.
  موفق باشید

 9. سعید بدری
  سعید بدری گفته:

  سلام
  وقت بخیر
  ساختمانی را معامله کرده ایم و دو سوم پول را دریافت کرده ایم و مابقی را خریدار پرداخت نمیکند و در معامله هم ذکر نشد ک فسخ انجام بدهیم و فقط ذکر شد تا این تاریخ باید پرداخت شود و ب ازای هر روز تاخیر مبلغی را ب فروشنده پرداخت نماید
  الان ب دادگاه مراجعه کنیم چگونه پول را دریافت میکنیم
  ایا یکجا خریدار باید پرداخت کند یا دادگاه می تواند رای دهد ک قسمت ب قسمت پول را پرداخت نمیاد

 10. admin
  admin گفته:

  درود بر شما دوست عزیز ..
  به محضر مبارک میرسانم علی القاعده دادگاه حکم به پرداخت یکجای مطالبه شما می ده که البته طرف مقابل شما می تونه با طرح دادخواست اعسار تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیط باقی مانده ثمن را بده که دادگاه وارد رسیدگی میشه و در صورت احراز اعسار اون حکم به تقسیط می ده و در غیر این صورت با حکم به رد اعسار اون ؛؛ باید پول را یکجا به شما پرداخت کنه.. در نتیجه مستلزم رسیدگی قضایی هستش و پاسخ قاطعی نمیشه به سوال شما داد ..
  با آرزوی بهترینها برای شما..

 11. سعید
  سعید گفته:

  باسلام بنده در سال ۹۴ با شخصی قرار معامله زمین وی را گذاشتم و مبلغی پول به شخصی دادم و مبایعه نامه عادی در منزل ایشان نوشته شد بدین صورت که ایشان زمین قرارداد شماره۰۰۰ را به متراژ۲۰۰متر متی ۲میلیون به بنده فروختند و من ۲۰تومن بیعانه دادم و قرار است مابقی بصورت اقساطی پرداخت شود سپس ذکر شده که فروشنده تعهد کرده در عرض یک ماه قولنامه رسمی در بنگاله معاملاتی تنظیم کند و یک چک بیست تومنی از بابت تضمین تنظیم سند به اینجانب داده است سپس فروشنده از فروش زمین به اینجانب اجتناب کرده و پولم را پس نداد من برای تنظیم سند شکایت کردم و بعد از اجراییه گرفتن مشخص شد زمین قابل تحویل نمی باشد اکنون فروشنده با استناد به برگ اجرائیه شکایت نموده و البقای ثمن معامله را درخواست کرده است بهمراه خسارت تادیه و برای هزینه دادری حکم اعسار زده است درحالیکه حقوق بازنشستگی دارد لازم بذکر است تمامی حکمهایی که با شکات بنده صادر شده بود غیابی است چون فروشنده اصلا به بنده جوابی نمیداد و در دادگاه حضور نداشت حال آیا بنده به پرداخت ثمن معامله زمینی که قابل تحویل نیست محکوم میشود؟ توضیح اینکه در مبایعه نامه صرفا قید شده که قرار است ماقی ثمن اقساطی پرداخت شود و نحوه پرداخت مشخص نمی باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.