بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک

وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،چک،قانون چک،ماده1-2،law،lawyer

بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک

 

گردشکار

شرح دادخواست:

به تاریخ …… خواهان شرکت تعاونی ……. با وکالت آقای رضا به طرفیت خوانده آقای محمد خواسته مطالبه جمعاً مبلغ ……. ریال وجه دو فقره چک بانضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا وصول و بدواً صدور قرار تأمین خواسته را می نماید.

دلایل و منضمات دادخواست:

فتوکپی مصدق چکها و فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت و وکالتنامه وکیل می باشد.

اقدامات مقتضی:

دعوی مالی می باشد و هزینه دادرسی مبلغ ……ریال (سه درصد ارزش خواسته یا همان مبلغ چکها) می باشد و وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی نظر به گواهی عدم پرداخت دو فقره چک هرکدام به مبلغ ….. ریال وهمچنین امتناع از پرداخت بدهی توسط خوانده محکومیت خوانده را به پرداخت اصل مبلغ چکها بانضمام بقیه به شرح خواسته فوق راخواستار می شود.

اقدامات قاضی رسیدگی کننده:

  • دادگاه ابتدائاً نسبت به درخواست آقای رضا بوکالت از شرکت تعاونی درخصوص قرار تأمین خواسته رسیدگی نموده و بموجب دادنامه شماره …… مورخ …… نظر به مفاد درخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه تصویر مصدق چکها مستند دعوی لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته به مبلغ چکهای موصوف از اموال بلامعارض خواسته بجز مستثنیات دین صادر می گردد قرار صادر قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درهمین دادگاه می باشد .
  1. پس از تشکیل جلسه دادگاه به تاریخ …… وکیل خواهان حضور پیدا می کند خوانده به علت اینکه از محل نقل مکان نموده حضور ندارد واوراق احضاریه خوانده نیز بدون ابلاغ به وی برگشت شده است.
  2. دادگاه موجبات رسیدگی را فراهم نمی بیند و نسبت به اخطار رفع نقص به وکیل اخطار می گردد ظرف مدت یک هفته آدرس جدید خوانده را اعلام نماید.
  3. وکیل نسبت به اعلام آدرس جدید اقدام می نماید و دادگاه ضمن دستور تعیین وقت رسیدگی دستور می دهد مجددا دادخواست و مستندات را به آدرس جدید خوانده ابلاغ شود.
  4. در وقت جدید وکیل خواهان حضور دارد و اعلام می دارد اظهارات به شرح دادخواست تقدیمی می باشد خوانده نیز حضور پیدا نمی کند ولایحه ای نیز ارسال ننموده است.
  5. دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام ومبادرت به صدور ر أی می نماید.رای دادگاه:
چه موقع به زن مهریه تعلق نمی گیرد؟ (وکیل،وکالت،مهریه)
کلیک کنید

رأی دادگاه

درخصوص دعوی آقای رضا به وکالت از شرکت تعاونی ….. بطرفیت اقای سیدمحمد بخواسته مطالبه مبلغ ……. میلیون ریال وجه دوفقره چک وخسارات دادرسی وتأخیر تأدیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه تصویر مصدق چک های مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آنها واینکه خوانده نسبت به خواسته خواهان ایراد واعتراضی به عمل نیاورده ودلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا دادگاه مستنداً به مواد ۲۴۹ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی درماده ۲ قانون صدور چکها خوانده را به پرداخت مبلغ …… میلیون بابت اصل خواسته ومبلغ …….(سه درصد مبلغ چکها) ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ ……(طبق تعرفه قانونی) ریال بابت حق الوکاله مرحله بدوی نیز خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ سررسید چکها لغایت تاریخ اجرای رأی وفق مقررات درحق خواهان محکوم می نماید رأی صادره غیابی وطرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد .

دادرس شعبه …. دادگاه عمومی حقوقی …..

 نتیجه:

صدور حکم و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ موضوع چک موصوف در پرونده و پرداخت کلیه هزینه های دادرسی می باشد.

 منابع قاضی جهت صدور رای:

 قانون صدور چک

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

وکیل دادگستری پایه یک _ گروه وکلای دادشید
کلیک کنید

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

 

قانون آئین دادرسی مدنی

‌ماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

‌ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. ‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. ‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود. ‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. ‌تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.

بیمه و انواع بیمه نامه ها
کلیک کنید

 

قانون تجارت

ماده ۲۴۹ – برات‌دهنده – کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

‌دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.‌همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.

‌اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست – اقامه‌کننده دعوی ملزم نیست ترتیب‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.

ماده ۳۱۳ – وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

ماده ۳۱۴ – صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.