سلب تابعیت یا ترک تابعیت الزامات ، شرایط و چگونگی ترک تابعیت ایرانی

سلب تابعیت یا ترک تابعیت الزامات ، شرایط و چگونگی ترک تابعیت ایرانی (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

ترک تابعیت : تابعیت یا ملیت اصطلاحی است که برای اشاره به نوعی رابطه سیاسی، معنوی یا حقوقی بین یک شخص، و ملت یا دولتی معین استفاده می‌شود. نظر واحدی در مورد تعریف تابعیت وجود ندارد و دانشمندان حقوق بین‌الملل بحث‌های مفصل و متعددی در مورد تعریف تابعیت کرده‌اند.(ترک تابعیت)

اتباع ایران نمی توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:

مطابق با ماده ۹۸۸ قانون مدنی

به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند .
هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد .
قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقولی که در ایران دارا می باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آنرا به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند. زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نماید اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تابعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر اینکه اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد ..(ترک تابعیت)
خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند .

تبصره الف :
کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می نمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند. چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد ..(ترک تابعیت)

تبصره ب:
هیئت وزیران می تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند . کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری مهجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می توانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند ..(ترک تابعیت)

ترک تابعیت ایرانی

ترک تابعیت ایرانی یا در اثر ازدواج است یا در اثر اراده شخص، که ماده ۹۸۷ قانون مدنی در رابطه با از دست دادنم تابعیت در اثر ازدواج توضیحات مشخصی ارائه کرده است،اما در رابطه با موارد ارادی موارد زیر را شامل می شود:

کلیک کنید  وکیل قرارداد (تنظیم قرارداد توسط وکیل،قرارداد حقوقی)

رد تابعیت ایرانی: فرزندان صغیر کسی که به تابعیت ایران پذیرفته شده حق دارند با رعایت شرایط مندرج در ماده ۹۸۴ قانون مدنی در ظرف یکسال از تاریخ رسیدن به سن ۱۸ سال تمام درخواست رد تابعیت ایرانی و قبول تابعیت قبلی پدر خود را کنند..(ترک تابعیت)

ماده ۹۸۷ قانون مدنی: زن ایرانی که با تبعه‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه‌ی تصدیق فوت شوهر و یا تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت..(ترک تابعیت)

تبصره ۱: هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه‌ی کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد..(ترک تابعیت)

تبصره ۲: زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه‌ی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و اطلاعات است..(ترک تابعیت)

بی تابعیتی عملی و رسمی

حتی به طور ارادی هم بدون مصوبه هیات وزیران کسی نمی تواند از تابعیت ایران خارج شود همچنین نمی توان تابعیت ایرانی فردی، را از وی سلب کرد.

براساس کنوانسیون ۱۹۵۴ شخص بی‌تابعیت کسی است که تبعه هیچ دولتی به موجب قوانین آن دولت به حساب نیاید. زیرا صرفا توصیف حقوقی محض است. اگرچه عده‌ای اختصار و ایجاز این تعریف را تحسین کرده‌اند; اما به نظر برخی، مفهوم بی‌تابعیتی باید بیشتر از این تعریف را دربرگیرد..(ترک تابعیت)

اشکال تعریف مذکور در آن است که بعضی افراد ممکن است از نظر عملی دارای تابعیتی بوده; اما قادر به استیفای حقوق و حمایت از خود نباشند. تعریف بی‌تابعیتی باید شامل بی‌تابعیتی عملی نیز بشود. این اشخاص اغلب مطابق قانون دارای تابعیت یک دولت هستند; اما تابعیت آنان تابعیتی موثر نیست یا این که نمی توانند تابعیت خود را اثبات یا تایید کنند. بی‌تابعیتی عملی زمانی رخ می دهد که دولت ها منافع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضی افراد دریغ می کنند..(ترک تابعیت)

کلیک کنید  دستور فروش مال مشاع به دلیل غیرقابل افراز بودن

شرایط بی تابعیتی

راه‌های فراوانی برای بی‌تابعیت شدن وجود دارد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ۱۰ علت را برای این که چرا اشخاص بی‌تابعیت می‌شوند، برشمرده است که شامل تعارض قوانین، استقلال سرزمین، قوانین مربوط به ازدواج، عملکردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترک تابعیت و از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون می‌باشند..(ترک تابعیت)

اشخاص زمانی به طور رسمی بی‌تابعیت هستند که تبعه هیچ دولتی مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاک و اصل خون ۲ اصل مهم تابعیت هستند که آن را تایید یا نفی می‌کنند. اصل خاک در معنای حقیقی کلمه به معنای قانون سرزمین است. با این اصل، تابعیت براساس محل تولد مشخص می‌شود. این اصل معمولا در تضاد با اصل خون است که به موجب آن تابعیت براساس میراث خانوادگی یا نسب تعیین می‌شود. به موجب اصل خون، تابعیت باید به کسانی اعطا شود که نسبشان به والدین (معمولا پدر) تبعه آن دولت می‌رسد..(ترک تابعیت)

تابعیت وابسته

مورد شایع دیگر در بی‌تابعیتی رسمی تابعیت وابسته است. براساس اصل تابعیت وابسته، زنی که با تبعه خارجی ازدواج می‌کند، تابعیت خود را از دست می‌دهد و تابعیت شوهرش را به صرف ازدواج کسب می‌کند. براین اساس، اگر شوهر تابعیت خود را از دست داده یا آن را تغییر دهد، تابعیت زن هم به تبع تابعیت شوهر از بین می رود یا تغییر می‌کند. در نتیجه اعمال قوانین مبتنی بر تابعیت وابسته، سلسله‌ای از مشکلات ممکن است برای زنی که تابعیت اصیل خود را پس از ازدواج با مردی از تابعیت دیگر از دست داده، به وجود آید..(ترک تابعیت)

مدارک لازم برای ترک تابعیت اشخاص ایرانی

مدارک لازم

تکمیل، امضاء و ارایه ۳ نسخه تقاضا نامه خروج از تابعیت توسط متقاضی
تکمیل، امضاء و ارایه ۳ نسخه تقاضا نامه خروج از تابعیت توسط همسر متقاضی
تکمیل، امضاء و ارایه یک نسخه تعهد نامه مالیاتی ، گمرکی و بانکی توسط متقاضی
تکمیل، امضاء و ارایه یک نسخه تعهد نامه مالیاتی ، گمرکی و بانکی توسط همسر متقاضی
تکمیل، امضاء و ارایه یک نسخه پرسشنامه مخصوص متقاضیان ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران توسط متقاضی
تکمیل، امضاء و ارایه یک نسخه پرسشنامه مخصوص متقاضیان ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران توسط همسر متقاضی
۱۵قطعه عکس ۴*۶ تمام رخ (با حجاب جدید و یکنواخت) متقاضی همراه با نگاتیو
۸ قطعه عکس ۴*۶ نیم رخ (با حجاب جدید و یکنواخت) متقاضی همراه با نگاتیو
۱۵ قطعه عکس ۹*۶ (باحجاب، جدید و یکنواخت) دسته جمعی همسر و فرزندانی که از تابعیت ایران خارج می شوند همراه با نگاتیو
اصل شناسنامه متقاضی، همسر و فرزندان (کمتر از ۲۵ سال سن) و ۷ نسخه تصویر صفحات نوشته شده آنها
اصل و دو نسخه تصویر کارت یا برگ انجام یا معافیت از خدمت نظام وظیفه برای مشمولین
اصل گذرنامه ایرانی متقاضی و همسر وی و دو نسخه تصویر صفحات نوشته شده آنها
دو نسخه آثار انگشتان متقاضی، همسر وی و فرزندان دارای ۱۵ سال سن به بالا.(ترک تابعیت)
ارایه اصل مدرک پذیرش دولتی که متقاضی تابعیت آنرا تحصیل می نماید و یک نسخه تصویر آن
اصل قبض بانکی پرداخت هزینه تصدیق ۳ نسخه تقاضا نامه خروج از تابعیت متقاضی و ۳۳ نسخه مربوط به همسر وی (به ارز محل) .(ترک تابعیت)
اصل قبض بانکی پرداخت هزینه تصدیق یک نسخه تعهد نامه مالیاتی، گمرکی و بانکی متقاضی و ۱۱ نسخه مربوط به همسر وی (به ارز محل).(ترک تابعیت)

کلیک کنید  ترخيص كالا(مشاوره حقوقی، موسسه حقوقی)

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت وزارت امور خارجه مراجعه نمایید..(ترک تابعیت)


ترک تابعیت،موسسه حقوقی،وکیل،وکیل خانواده،وکیل خوب،تابعیت،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل مهاجرت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.