تقسیم مال بجا مانده شخص (ترکه،وصیت،تقسیم ترکه،وکیل)

تقسیم مال بجا مانده شخص (ترکه،وصیت،تقسیم ترکه،وکیل،مشاوره حقوقی،ارث،میراث)

تقسیم مال : ترکه اموال و حقوق بر جاى مانده از میت است.به اموال و حقوق قابل انتقال به دیگرى مانند حق خیار، حق شفعه و حق قصاص که شخص پس از مرگ خویش بر جاى مى‌گذارد «ترکه» گفته مى‌شود.تَرَکه: اموال و حقوق بر جاى مانده از میت و در اصطلاح به اموال و حقوق قابل انتقال به دیگرى مانند حقّ خیار، حقّ شفعه (و حقّ قصاص که شخص پس از مرگ خویش بر جاى مى‌گذارد «ترکه» گفته مى‌شود.(تقسیم مال)

حقوق متعلّق به ترکه:

به ترکه میت حقوقى تعلّق مى‌گیرد که بعضى بر بعضى دیگر مقدّم است. این حقوق عبارتند از:

 1. حقّ دیگرى که به یکى از اعیان جزء ترکه تعلّق دارد و پیش از تقسیمِ ارث باید از آن تخلّص یافت، مانند موردى که عین در رهن(–>رهن)باشد، یا برده باقى مانده، جنایتکار باشد. در مثال نخست،مرتهن حقّى دارد که به عین مورد رهن تعلّق گرفته است، و در مثال دوم، براى ولىّ مجنی علیه حقّى است که به برده تعلّق دارد. در تقدیم حقّ یادشده بر هزینه تجهیز میت در صورت کافى نبودن ترکه براى هر دو، اختلاف است.(تقسیم مال)
 2. هزینه تکفین و تجهیز میت که مقدار واجب آن از اصل ترکه برداشته مى‌شود نه از ثلث آن. این حق بر دیون و وصایا مقدّم است.
 3. دین: رتبه دین هرچند بعد از تجهیز است، لیکن پیش از وصیت و حبوه و ارث است.(تقسیم مال)
  اگر طلبکار عین مال خود را در ترکه بیابد بنابر قول مشهور مى‌تواند آن را بگیرد؛به شرط آنکه ترکه میت براى اداى حقوق همه طلبکاران، کافى باشد.
  در اینکه مقدار ترکه قرار گرفته در برابر دین به ورثه منتقل مى‌شود، لیکن حقّ تصرّف ندارند، یا آنکه در حکم مال میت است و به ورثه منتقل نمى‌شود، اختلاف است. زکات و خمس ِ متعلّق به ترکه پیش از دینهاى دیگر اخراج مى‌گردد.(تقسیم مال)
 4. وصایا و منجزات مریض:وصایاى نافذ از ثلث ترکه اخراج مى‌شود و در صورت افزون بودن آن بر ثلث، اخراج از ترکه، منوط به اجازه ورثه است
  در اینکه منجّزات مریض(–>منجّزات مریض)ـ یعنى آنچه که شخص در بیمارىِ منجرّ به مرگ، رایگان از ملک خود خارج کرده است، مانند وقف کردن و بخشیدن مال یا آزاد کردن برده ـ از اصل ترکه اخراج مى ‌شود یا از ثلث آن، اختلافى است. (تقسیم مال)
 5. حَبْوَه:در تقدیم حبوه (آن مقدار از ارث که به پسر بزرگ‌تر اختصاص دارد) بر دین و وصیت یا بالعکس، اختلاف است .
کلیک کنید  بخشیدن مهریه

 اقدامات مورد نیاز برای حفظ و رساندن ترکه به وراث

برای حفظ و رساندن ترکه به وارثان و دیگر صاحبان آن، اقداماتی از قبیل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و اداره آن باید انجام شود که در صلاحیت دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه متوفی است و در صورت نداشتن اقامتگاه در ایران، در صلاحیت دادگاه آخرین محل سکونت متوفی خواهد بود.(تقسیم مال)
دادگاه صالح به درخواست ورثه یا نماینده آنها یا طلبکار متوفی که دارای سند رسمی طلب یا حکم قطعی نسبت به آن باشد و وصی متوفی، فورا و با ابلاغ وقت مهر و موم ترکه به اشخاص ذی‌نفع، به مهر و موم ترکه اقدام می‌کند.(تقسیم مال)
رفع مهر و موم نیز به درخواست اشخاص ذی‌نفع توسط همین دادگاه انجام می‌گیرد و پس از رفع مهر و موم دادگاه، در صورت درخواست از او اقدام به تحریر ترکه می‌کنند.(تقسیم مال)
تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و بدهی‌های متوفی است (ماده ۲۰۶ قانون امور حبسی) این کار به طور معمول بدون مراجعه به دادگاه توسط وارثان و طلبکاران متوفی انجام می‌شود.(تقسیم مال)
اگر اختلافی در این میان باشد یا اینکه در میان وارثان شخص غایب یا مهجوری (سفیه، دیوانه، کودک) باشد، از دادگاهی که آخرین اقامتگاه یا منزل متوفی در آن بوده است درخواست تحریر ترکه می‌شود، البته این درخواست از ورثه یا نماینده قانونی آنها مانند وکیل و وصی برای اداره اموال متوفی پذیرفته می شود.
پس از آن که ورثه ترکه را قبول کردند هر یک از آنها عهده‌دار پرداخت بدهی‌های متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود. اگر میزان ترکه کفاف بدهی را ندهد باید این عدم کفایت را ثابت کنند.(تقسیم مال)
وارثی که ترکه را قبول کرده است، تا زمانی که تصرفی در ترکه نکرده باشد (مثلا مالی از آن نفروخته باشد) می‌تواند ترکه را رد کند.
ورثه طی یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث، اگر بخواهند ترکه را رد کنند باید نظر خود را کتبی یا شفاهی به دادگاه اطلاع دهند، اطلاع مربوط در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد در غیر این صورت پس از یک ماه مذکور فرض می‌شود که ترکه را قبول کرده‌اند.
رد ترکه از سوی ورثه به معنای رد سهم‌الارث خود نیست.(تقسیم مال)

کلیک کنید  وکیل اینترنتی  _ گروه وکلای دادشید

  آیا ورثه باید بدهی‌های متوفی را بپردازند؟

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا ورثه مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی هستند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که ورثه تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی نیستند بلکه بدهی‌های او از ترکه‌اش پرداخت می‌شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت، میان طلبکاران تقسیم می‌شود.(تقسیم مال)
اگر دارایی متوفی برای پرداخت بدهی‌هایش کافی نباشد، ورثه مجبور نیستند ثابت کنند که دارایی متوفی کفایت پرداخت بدهی‌های او را نکرده است.
بدهی‌های متوفی باید به ترتیب پرداخت شود. این بدهی‌ها شامل هزینه کفن و دفن، دیون وابسته به اعیان ترکه مانند دین دارای حق وثیقه و دیگر دیون است. این‌ها نیز باید به ترتیب ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی پرداخت شود.(تقسیم مال)

اولویت پرداخت دیون متوفی

دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. (ماده ۲۲۵ قانون  امورحسبی )(تقسیم مال)
در موقع تقسیم، دیونی که به موجب مقررات قانونی رجحان دارند، باید رعایت شود که حق تقدم آن به شرح ذیل است:
طبقه اول شامل حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزار بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفته‌ای مزد می‌گیرند، برای مدت سه ماه قبل از فوت است.(تقسیم مال)
طبقه دوم شامل طلب اشخاصی است که به آنها به عنوان ولایت یا قیمومیت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که در دوره قیمومیت یا ولایت یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.(تقسیم مال)
طبقه سوم، طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی است که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف یک سال بعد از آن رسیده باشد.
طبقه چهارم نیز شامل نفقه زن و مهریه زن است.(تقسیم مال)
در مورد نفقه باید گفت که مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، در هر حال زوجه می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب وی از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن  مقدم بر غرما (طلبکاران) خواهد بود.
طبقه پنجم نیز، طلب سایر بستانکاران را شامل می‌شود.(تقسیم مال)

کلیک کنید  سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي


  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.