حادثه حین انجام کار(نمونه پرونده حادثه حین انجام کار،وکیل،وکالت)

حادثه حین انجام کار(نمونه پرونده حادثه حین انجام کار،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

حادثه حین انجام کار

حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار حوادثی‌ است‌ که‌ در حین‌ انجام‌ وظیفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ اتفاق‌ می‌افتد . مقصوداز حین‌ انجام‌وظیفه‌ تمام‌ اوقاتی‌ است‌ که‌ بیمه‌شده‌ در کارگاهیا مؤسسات‌ وابسته‌ یا ساختمانها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ کار باشدو یا به‌ دستور کارفرما در خارج‌ از محوطه‌ کارگاه‌ عهده‌دار انجام‌ مأموریتی‌ باشد. اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و یا بیمارستان‌و یا برای‌ معالجات‌ درمانی‌ و توانبخشی‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت‌بیمه‌شده‌ از منزل‌ به‌ کارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌وظیفه‌ محسوب‌می‌گردد مشروط‌ بر اینکه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادی‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ کارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد حوادثی‌ که‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ حین‌ اقدام‌ برای‌ نجات‌ سایر بیمه‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان‌اتفاق‌ می‌افتد حادثه‌ ناشی‌ از کار محسوب‌ می‌شود.(حادثه حین انجام کار)

گردشکار پرونده و توضیحات کامل پرونده

با توجه به اظهارات شاکی و گزارش حادثه توسط اداره بازرسی کار وزارت کار وامور اجتماعی استان اصفهان که در تاریخ … آقای … به مدت … سال در کارگاه چدن سازی به مدیریت آقای … مشغول به کار بوده که که به علت عدم رعایت نظامات دولتی، بهداشت و ایمنی کار با توجه به اظهارات خود شاکی که به مدارک پزشکی خود استناد میکند ۳۰% از ریه خود را از دست داده و در سال ۸۰ ،۲۰%  سوختگی داشته که حادثه در تاریخ … ساعت … اتفاق افتاده که ازاین بابت هیچ غرامتی از کارگاه دریافت نکرده.(حادثه حین انجام کار)

در تاریخ … آقای …  توسط پزشکی قانونی معاینه شده که تصویر پرونده بیمارستانی و پرونده طب کار رویت شده نامبرده در تاریخ … به منظور درمان سوختگی پوست بدن در نواحی صورت و دستها در بیمارستان بستری و تحت درمان قرار گرفته است در مجموع ۱۵% از سطح بدن دچار سوختگی از نوع درجه دوم و سوم که ارش آن جمعا ۱۹% از دیه کامل است میباشد نامبرده از مشکلات تنفسی شکایت دارد که چنانچه کار در محیط با عوامل محرک تنفسی از طریق تحقیقات قضایی به اثبات برسد شغل وی میتوانسته باعث تشدید این بیماری شود.(حادثه حین انجام کار)

دو ابلاغیه به آقای …در تاریخ های … و … هر دو به صورت قانونی تحویل مدیر اداری کارگاه شد.(حادثه حین انجام کار)

در تاریخ … از متشکی عنه بازجویی به عمل آمده که فاقد پیشینه کیفری است و اعلام میدارد در جریان ریزامور نمیباشد و نظریه بازرسی اداره کار و اتهامات را قبول داردو امضا میکند.که در همان تاریخ قرار کفالت به میزان … ریال تا پایان دادرسی و صدور اجرای دادنامهاز طرف شعبه … دادیاری صادر که قرار قبولی کفیل به کفالت … متعاقبا صادر میشود.(حادثه حین انجام کار)

در تاریخ … از شاکی معاینه به عمل آمده نظریه پزشکی قانونی بر این است که نامبرده دچار آسم ریوی شدید میباشدکه ارزش آن ۴۰%از دیه کامل است.(حادثه حین انجام کار)

سه مرتبه در تاریخ های …،…،….ابلاغ صورت گرفته که طبق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی آدرس شناسایی نشده که طی اظهارات ا… شناسایی شده پس از الاغ های متعدد در آدرس جدید آن هم به صورت قانونی که تحویل به پدر خانم متشکی عنه میشده باز هم از حضور امتناع نموده که در … با تقاضای شاکی برگ جلب سیار آقای … صادرگردید .(حادثه حین انجام کار)

قرار نهایی در دادسرا در وقت فوق العاده  به قرار مجرمیت۱-آقای … دایر بر عدم رعایت نطامات دولتی منجر به ایراد صدمه غیر عمدی به زیان ۴۰% ، ۲- آقای … دایر بر عدم رعایت نطامات دولتی منجر به ایراد صدمه غیر عمدی به زیان ۶۰% با توجه به ۱- شکایت شاکی۲- گواهی پزشکی قانونی۳- گزارش مامورین انتظامی۴-نظریه بازرس اداره کار ۵- اظهارات آقای … و عدم حضور … بزه انتسابی محرز و استناد بند ک ماده ۳ اصلاحی قرار مجرمیت صادرمی شود.(حادثه حین انجام کار)

کیفر خواست

با توجه به دلایل۱- شکایت شاکی۲- گواهی پزشکی قانونی۳- گزارش مامورین انتظامی۴-نظریه بازرس اداره کار ۵- اظهارات متهم مرتکب عدم رعایت نظامات قانونی و فنی منجر به ایراد صدمه غیر عمدی به زیان ۴۰% در تاریخ … به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹۵ مجازات اسلامی و ماده ۱۸۱ قانون کار متهم گنهکار بوده و تقاضای مجازاتش را خواستارم.(حادثه حین انجام کار)

کیفر خواست

با توجه به دلایل۱- شکایت شاکی۲- گواهی پزشکی قانونی۳- گزارش مامورین انتظامی۴-نظریه بازرس اداره کار ۵- عدم حضورمتهم مرتکب عدم رعایت نظامات قانونی و فنی منجر به ایراد صدمه غیر عمدی به زیان ۶۰% در تاریخ … به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹۵ مجازات اسلامی و ماده ۱۸۱ قانون کار متهم گنهکار بوده و تقاضای مجازاتش را خواستارم.(حادثه حین انجام کار)

پرونده به دادگاه فرستاده و در تاریخ… وقت رسیدگی در تاریخ … از طریق نشر آگهی مشخص شد.(حادثه حین انجام کار)

 جلسه دادگاه تشکیل علیرضابهرامی حضور دارد ایرج اکبری علیرقم درج آگهی حضور ندارد  انصاری علیرقم ابلاغ قانونی از طریق احضاریه حضور ندارد صورت جلسه قرائت و شاکی حرفای اخیر خود را تکرار کرده است .(حادثه حین انجام کار)

 

رای دادگاه

با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه در تاریخ حادثه در گزارش بازرسی اداره کار مورخ … تاریخ بستری شدن در بیمارستان به علت سوختگی … که گزارش ها با هم متناقض است که احتمالا پزشکی قانونی بر اساس شرایط محیط کار در طول مدت کار از ناحیه ریه آسیب دیده تشخیص و نیز ارش صدمه را مشخص نموده است. ناظریه گزارش بازرس اداره کار و همچنین تعیین مقصر صرفا ناظر به سوختگی شاکی در اثر جرقه حاصله از تخلیه جریان ربطی به مصدومیت وی در خصوص ریه و مجاری تنفسی ندارد نظر به لزوم اخذ نظریه بازرسی اداره کار و همچنین مقصر و ابلاغ نظریه کارشناس به دادگاه در اجرای دستورات طبق ماده ۱۲ قانون دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاح سال ۸۱ قرار مذکور تکمیل و تحقیقات را انجام داده و نتیجه را صادر نماید . که از این طریق پرونده به دادسرا عودت میشود.(حادثه حین انجام کار)

تحلیل حقوقی پرونده

  1. طبق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشندو یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشند. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان ویا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و میاعدت به آنها اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.(حادثه حین انجام کار)
  2. از طرفی کارفرما و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار در کارگاه خود را بر عهده دارد و هرگاه بر اثر  عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در قانون کار مسئول است ، مسئولیت مذکور در قانون کار عام است و شامل همه جنبه های حقوقی مسئولیت کارفرما در حوادث حین انجام کار میشود در ارتباط با مسئولیت کارفرما از نظر مقررات تامین اجتماعی نخست ماده ۶۵ قانون مقررمیدارد : در صورت وقوع حادثه ناشی از کار ، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به اطلاع سازمان برساند در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور باشد سازمان هزینه های مربوط را خواهد پرداخت . و طبق ماده ۶۶ که میگوید :« در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان آن بوده سازمان‌( تامین اجتماعی ) هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره را‍‍‍‍ پرداخت خواهد کرد و از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.»(حادثه حین انجام کار)
  3.  مسئولیت کارفرما از ابعاد دیگر مانند پرداخت دیه و سایر موارد مربوط طبق قانون کار  و قانون انجام کار در هر صورت مسئولیت درمان و غرامت  در مقابل بیمه شده  متوجه سازمان است. اگر طبق مقررات کارفرما مقصر باشد سازمان هزینه های پرداختی را از کارفرما وصول میکند و در صورت قصور کارگر٬ از این نقطه نظر مسئولیتی متوجه او نیست.(حادثه حین انجام کار) وکیل اصفهان 


حادثه حین انجام کار،درخواست وکیل،تامین اجتماعی،اداره کار،موسسه حقوقی،قانون،مشاوره حقوقی،وکیل کارگر،وکیل کار


همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

کلیک کنید  فسخ قرارداد اجاره
  نظرات

۲ دیدگاه برای “حادثه حین انجام کار(نمونه پرونده حادثه حین انجام کار،وکیل،وکالت)”

  1. علی گفت:

    ازراهنمایی شما سپاسگزارم