قانون،درخواست کیل،موسسه حقوقی،ساختمان،وکیل،وکالت،مطالبه خسارت،قانون،خسارت،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل ملکی

مطالبه خسارت (پرونده مطالبه خسارت،ضرر به ساختمان)

مطالبه خسارت (نمونه پرونده مطالبه خسارت ساختمان،مطالبه چیست، خواسته،طلب کردن،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

ادامه مطلب …

افراز, ثبت, ثبت سند, سند, صدور سند, مشاوره حقوقی, موسسه حقوقی, وکالت, وکیل, وکیل ثبتی،وکیل،وکالت،درخواست وکیل،دستور فروش

دستور فروش مال مشاع به دلیل غیرقابل افراز بودن

دستور فروش مال مشاع به دلیل غیرقابل افراز بودن (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی) ادامه مطلب …

وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل ورثه،عکس نوشته،حقوق،درخواست وکیل،مشاوره با وکیل،فوت،تقسیم ترکه،ارث،میراث

نمونه پرونده تقسیم ترکه ( نحوه و چگونگی تقسیم مال بین وراث)

نمونه پرونده تقسیم ترکه ( نحوه و چگونگی تقسیم مال بین وراث،وکیل تقسیم ترکه،وکیل ارث،وکیل ارث،وکالت،مشاوره حقوقی) ادامه مطلب …

اثبات شراکت نمونه پرونده (چگونه شراکت را اثبات کنیم)

اثبات شراکت نمونه پرونده بررسی یک پرونده اثبات شراکت(چگونه شراکت را ثابت کنیم،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی) ادامه مطلب …

نمونه پرونده بی احتیاطی پزشک ، اشتباه پزشک ، سهل انگاری پزشک

نمونه پرونده بی احتیاطی پزشک ، اشتباه پزشک ، سهل انگاری پزشک

بی احتیاطی پزشک : مسئولیت پزشکی از مسائل اخلاق حرفه‌ای پزشکی و از مسائل اساسی است که در حقوق پزشکی مطرح است. این مسئله در رابطه پزشک و بیمار و تمامی کارهایی که پزشک برای معالجه بیمار انجام می‌دهد مطرح می‌شود. در نگرش حقوقی، رابطه پزشک و بیمار به منزله قراردادی است که میان آن دو بسته شده و به استناد این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان طرف فعال این رابطه، همانطور که در برابر خدمات علمی خود که نفعی یا درآمدی، طبق قرارداد عاید وی می‌گردد، مکلف به انجام تکالیفی است که در حقوق به آن مسئولیت گفته می‌شود. (بی احتیاطی پزشک)

بنابراین، مقصود از مسئولیت گستره معنایی حقوقی این واژه‌است که آثار و پیامدهای حقوقی به دنبال دارد. طبق این اصل پزشک در حیطه تخصص خویش و به اندازه تواناییها و قابلیت‌های علمی اش، برطبق قوانین و نظام حقوقی موجود وظیفه دارد ضمن توجه و دقت در حفط اسرار این رابطه (اسرار پزشکی) و عدم افشای آنها، در درمان و معالجه بیمار حداکثر تلاش در حدتوان و منطقی خود را بنماید و هرگونه «خطا و قصور» از سوی وی، موجب تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری و جبران خسارت خواهد بود. در واقع زمانی که بیمار و پزشک قراردادی و رابطه‌ای حقوقی بین خود منعقد می‌کنند، پزشک در زمینه درمان و معالجه و انجام یا ترک اعمال معالجه‌ای دارای مسئولیت حقوقی و قانونی می‌گردد و در صورت بروز قصور یا خطا پزشک متوجه مسئولیت حقوقی و کیفری، برحسب مورد، خواهد شد. دراین میان محدوده و گستره مسئولیت پزشکی، مبانی تحقق و شرایط و قوانین بروز مسئولیت قضایی و و مسائلی از این قبیل، تحت عنوان «مسئولیت پزشکی» در قلمرو حقوق پزشکی مطرح شده و مورد مطالعه قرار می‌گیرد.(بی احتیاطی پزشک)

بررسی یک پرونده بی احتیاطی پزشک در انجام عمل

گردشکار پرونده و توضیحات کامل پرونده:

شکوائیه(بازجویی): موضوع: سهل انگاری و بی احتیاطی در انجام عمل جراحی منتهی به صدمه ی بدنی غیر عمدی؛ احتراماً به استحضار میرساند فرزند اینجانب …. در پی مراجعه به دکتر متخصص چشم پزشک ، متشکی عنه محترم مورد عمل جراحی قرار گرفته و متأسفانه در اثر سهل انگاری و بی احتیاطی در امور پزشکی منجر به اصلاح پیش دفورمیتی شده که نتیجتاً پسر اینجانب از ناحیه ی  چشم ، دچار صدمه گردیده و منجر به کوری چشم ایشان گردیده و مستنداً رأی قطعی هیئت بدوی انتظامی شعبه دوم نیز به پیوست تقدیم می گردد. همچنین تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی مورد تقاضاست. با تقدیم این شکواییه به محضر محترم دادگاه تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری متشکی عنه مورد استدعاست، در ضمن متعاقباً دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه محترم تقدیم خواهم نمود( در ضمن عند اللزوم پرونده کلاسه ….. شعبه دوم هیئت بدوی انتظامی مورد بررسی قرار گیرد).(بی احتیاطی پزشک)

 

رأی شعبه دوم هیئت بدوی انتظامی(نظام پزشکی) :

رای ضمیمه شده بدین شرح است : در خصوص تخلف انتسابی به ….. ، شماره نظام پزشکی …… دایر بر سهل انگاری در امور پزشکی منجر به اصلاح پیش از حد دفورمیتی موضوع کیفرخواست شماره …. مورخ ….. صادره از دادسرای انتظامی نظام پزشکی …. هیئت با عنایت به محتویات پرونده، ملاحظه مفاد کیفرخواست صادره و باتوجه به شکایت آقای …… و مدافعات انجام شده متشکی عنه و محتویات پرونده بالینی نظریات کارشناسی تحصیل شده در خصوص موضوع و سایر اوضاع و احوال و قرائن حاکم و لحاظ اصول و موازین علمی و متعارف حاکم و لحاظ اصول و موازین علمی و متعارف حاکم، صدور تخلف انتظامی در قالب سهل انگاری در امر پزشکی منجر به اصلاح بیش از حد دفورمیتی را به اتفاق آراء محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به بند ث از م ۲۹ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته و ناظر به بند ج م ۲۸ قانون نظام پزشکی، نامبرده را به توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و الصاق رأی در تابلو اعلانات محکوم می نماید. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر نظام پزشکی …. می باشد(پنج عضو پزشک، نماینده قوه قضاییه، نماینده پزشک قانونی، عضو دندانپزشک، عضو داروساز و عضو علوم آزمایشگاهی (جمعاً ۱۰ نفر) آن را امضا نموده اند.).(بی احتیاطی پزشک)

آغاز تحقیقات دادسرا:

دادسرا تحقیقات خود را آغاز نموده است.از پدر شاکی بازجویی کرده است. دایره قضایی به کلانتری مبنی بر اخذ نظریه کارشناس در خصوص قصور پزشکی و میزان آن نامه ای زده است. مجدداً از سوی شعبه ی دوم هیئت بدوی انتظامی نظریه کارشناسی آمده است:(بی احتیاطی پزشک)

«براساس نظرات کارشناسی اخذ شده و استماع اظهارات شاکی به نام آقای ….. و دفاعیات مشتکی عنه به نام …. به شماره نظام پزشکی ….. و پس از بحث و تبادل نظر، هیأت به شرح ذیل اظهار نظر مینماید: …… جراح چشم پزشک معالج در اصلاح انحنای عنبیه چشم چپ نام برده مرتکب قصور به صورت بی احتیاطی گردیده و عارضه ناشی از عمل جراحی که به صورت افزایش انحنای عنبه منجر به کوری چشم  فوق الذکر می باشد به میزان ۷۰% مربوط به قصور جراح معالج و به میزان ۳۰% مربوط به شرایط زمینه ای چشک (شلی مادر زادی ساختمان های نگهدارنده عنبیه) می باشد.»(همان اعضا (۱۰نفر) امضا نموده اند).(بی احتیاطی پزشک)

استعلام از پزشکی قانونی:

از پزشکی قانونی هم استعلامی صورت گرفته است که آن هم مرکز چشم چپ ….. را دچار افزایش انحنای عنبیه ای به داخل دانسته است که دیه از یبن چشم ناشی از این عارضه به میزان پنجاه درصد از دیه کامل تعیین می گردد.(بی احتیاطی پزشک)

قرار دادسرا:

متهم حضور یافته و اظهارات شاکی و نظریه کارشناسی را می پذیرد، اعتراضی ندارد. بیمه هم دارد. قرار آزادی وی با التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می شود.(بی احتیاطی پزشک)

قرار نهایی:

قرار مجرمیت دائر بر عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه غیر عمد صادر شده است. کیفرخواست هم با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی، نظریه کارشناس هیئت بدوی انتظامی و قبول آن توسط متشکی عنه و نظر پزشکی قانونی صادر شده است.(بی احتیاطی پزشک)

ابلاغ :

به شاکی بصورت واقعی و به متهم ابلاغ قانونی به آدرسی که در برگ بازجویی داده است ابلاغ شده است. آدرس متهم شناسایی نشده و به او ابلاغ نشده است.(بی احتیاطی پزشک)

صورتجلسه:

 شاکی حضور دارد، اما متهم با وجود ابلاغ و انتظار کافی حضور ندارد، نماینده محترم دادستان حاضر است و اذعان میدارد به موجب کیفرخواست صادره تقاضای مجازات متهم را دارم. شاکی نیز از متهم به لحاظ بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی تقاضای دیه می نماید. ضمناً به او ابلاغ شد که طبق مفاد ماده و تبصره ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری اگر اقامتگاه خود را تغییر نمود اعلام نماید.(بی احتیاطی پزشک)

رأی دادگاه:

در خصوص اتهام ….. دائر بر بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان۷۰ درصد تقصیر با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، نظریه هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مرکز …..، گواهی پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامش را به شرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه به استناد مواد ۴۹۵،۳۷۵، تبصره ۲ ماده ۳۰۲،تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی به پرداخت ۷۰% از پنج صدم دیه کامل(به عنوان دیه از بین رفتن چشم چپ) ظرف ۲سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی محکوم می نماید.(بی احتیاطی پزشک) رأی صادره غیابی است و ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.(بی احتیاطی پزشک)

تحلیل حقوقی پرونده:

۱– قصور پزشکی یعنی درمانی که بر طبق استانداردهای پذیرفته شده پزشکی نباشد و منجر به فوت یا نقص عضو در بیمار گردد. قصور پزشکی انواع مختلفی مانند: عدم رعایت نظامات دولتی، عدم مهارت، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی دارد(بی احتیاطی پزشک). در این مقاله کلیه پرونده‌های مربوط به اقدامات درمانی منجر به فوت و نقص عضو مطرح شده در کمیسیون‌های پزشکی سازمان نظام پزشکی شهر کرمان، از ابتدای سال ۱۳۸۱، لغایت پایان سال ۱۳۸۵، مورد بازبینی قرار گرفتند. تعداد موارد شکایت از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ سیر صعودی داشته است. در مطالعه ما بیشترین نوع قصور، از نوع بی مبالاتی و سپس عدم رعایت نظامات دولتی و کم‌ترین نوع آن، بی احتیاطی به دست آمد. (بی احتیاطی پزشک) تفکیک پرونده‌های شکایت در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که بیشترین شکایت در سال ۱۳۸۵ می‌باشد و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵، تعداد شکایات افزایش یافته است. بیشترین میزان شکایت از مراکز دانشگاهی بود، اما اختلاف معنی‌داری بین میزان قصور و مراکز درمانی مشاهده نشد و تقریباً در تمامی مراکز، میزان قصور یکسان بود. بیشترین قصور در رده مدیران اجرایی (۵۰%)، در رده بعدی پرسنل درمانی (۷/۴۱%) و در رده سوم پزشک (۸/۳۰%) به دست آمد. فلذا مدیران اجرایی باید دقت وافری در مسؤولیتی که به آنها داده شده داشته باشند، این امر در مورد پرستاران زحمت کش نیز صادق می‌باشد.(بی احتیاطی پزشک)

۲- در این پرونده با توجه به اقاریر متهم، دو رای هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی و نظریه پزشکی قانونی به عنوان متخصصین و کارشناسان دادگاه و شکایت شاکی به درستی اصدار یافته است. نسبت به ضرر و زیان وارده به متهم نیز، چون دادخواستی به دادگاه ارائه نشده است دادگاه به درستی نسبت به آن رای نداده است(بی احتیاطی پزشک). اما از آنجایی که دادگاه در مورد قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای، نظر نداده است به نظر می رسد که تخلف نموده است. از سویی بهتر بود به ماده ۳۱۹ ق.م.ا که بیان می کند: «هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.» استناد شود.(بی احتیاطی پزشک)

استرداد مدارک باز پس گرفتن مدارک (شرکت،کارفرما،پیمانکار)

استرداد مدارک باز پس گرفتن مدارک (شرکت،کارفرما،پیمانکار،وکیل قرارداد،وکیل شرکت،مشاوره حقوقی،وکالت) ادامه مطلب …

رابطه نامشروع نمونه پرونده (رابطه،دوست دختر،دوست پسر)

 رابطه نامشروع نمونه پرونده (رابطه،دوست دختر،دوست پسر،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی) ادامه مطلب …

تصرف عدوانی و تخریب نمونه پرونده(وکیل،مشاوره حقوقی)

تصرف عدوانی و تخریب نمونه پرونده(وکیل،مشاوره حقوقی،وکیل ملکی،وکیل ثبتی،مشاوره حقوقی انلاین) ادامه مطلب …

نمونه پرونده شهادت کذب یا شهادت دروغ (وکیل،مشاوره حقوقی،وکالت)

نمونه پرونده شهادت کذب یا شهادت دروغ (وکیل،مشاوره حقوقی،وکالت،وکیل کیفری) ادامه مطلب …

نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(وکیل اجرت المثل،وکیل ملکی)

نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(وکیل اجرت المثل،وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت)

ادامه مطلب …