بررسی یک پرونده

بررسی یک پرونده حقوقی : تقاضای صدور حکم تخلیه مغازه

بررسی یک پرونده حقوقی : تقاضای صدور حکم تخلیه مغازه

نمونه پرونده : تقاضای صدور حکم تخلیه مغازه صدور حکم تخلیه مغازه مراد از آن در بحث معاملات این است که طرف معامله با برداشتن مانع تصرف، طرف دیگر را از تصرف در مال تعهد شده متمکن میسازد. نحوه تخلیه با توجه به موارد آن متفاوت است. به عنوان نمونه تخلیه در اموال غیر منقول، […]

ادامه مطلب
ابطال سند

ابطال سند

بررسی یک پرونده حقوقی : ابطال سند مختصری در خصوص ابطال سند در مواردی که موضوع سند، انجام یک تعهد غیرمالی است، دعوای ابطال سند نیز غیرمالی است؛ به عکس در مواردی که مفاد یک سند، اجرای یک تعهد مالی است، درخواست باطل کردن آن نیز مالی خواهد بود. نکته دیگری که نباید از نظر […]

ادامه مطلب
بررسی یک پرونده کیفری: ترک انفاق زن

بررسی یک پرونده کیفری: ترک انفاق زن

بررسی یک پرونده کیفری: ترک انفاق زن (وکیل مهریه،وکیل نفقه،وکیل طلاق) تعریف لغوی انفاق این واژه از ریشه «ن ـ ف ـ ق» به معنای کم شدن، نابود شدن، هزینه کردن، مخفی کردن و پوشاندن است. به‌موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین […]

ادامه مطلب
بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک

بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک

بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک   گردشکار شرح دادخواست: به تاریخ …… خواهان شرکت تعاونی ……. با وکالت آقای رضا به طرفیت خوانده آقای محمد خواسته مطالبه جمعاً مبلغ ……. ریال وجه دو فقره چک بانضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید […]

ادامه مطلب