, ,

صلاحیت دادگاهها

/
مختصری در خصوص صلاحیت دادگاه ها صلاحیت دادگاه ها ،دادگاه (قدیمی‌تر: مَ…