نمونه دادخواست

دادخواست مهریه با حق حبس

دادخواست مهریه با حق حبس

دادخواست مهریه با حق حبس اگر برای پرداخت مهریه روش خاصی پیش بینی نشده باشد و زن حق مطالبه مهریه را داشته باشد زن می تواند تا وقتی که شوهر مهریه اش را به او پرداخت نکرده شوهر را از انجام زناشویی منع کند و خود را در این مورد در اختیار مرد قرار ندهد […]

ادامه مطلب