نمونه دادخواست

دادخواست مطالبه هزینه نقل وانتقال در تنظیم سندرسمی(وکیل،مشاوره)

دادخواست مطالبه هزینه نقل وانتقال در تنظیم سندرسمی(وکیل،مشاوره)

دادخواست مطالبه هزینه نقل وانتقال در تنظیم سندرسمی (نمونه دادخواست،دادخواست،تامین دلیل،قرارداد،سند رسمی،هزینه نقل و انتقال،سند ملک،سند مالکیت،مطالبه وجه،خسارات قانونی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

ادامه مطلب