نمونه دادخواست

دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی (وکیل،مشاوره حقوقی)

دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی (وکیل،مشاوره حقوقی)

دادخواست مطالبه وجه امور ساختمانی (نمونه دادخواست، دادخواست، تامین دلیل امورساختمانی، مطالبه وجه، مطالبه خسارت، مطالبه وجه امور ساختمانی، قبض آب / برق/ گاز،پرداخت قبوض توسط مستاجر،مستاجر، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

ادامه مطلب
دادخواست قرار تامین خواسته اجاره بها (وکیل،مشاوره حقوقی)

دادخواست قرار تامین خواسته اجاره بها (وکیل،مشاوره حقوقی)

دادخواست قرار تامین خواسته اجاره بها (نمونه دادخواست، دادخواست، تامین دلیل ،اجاره، قرار تامین، اجاره بها، قرار تامین اجاره بها، توقیف عین موضوع معامله،توقیف معامله ،معامله، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

ادامه مطلب