,

انواع ضمانتنامه های بانکی به لحاظ کاربردی

​ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث.
, ,

مختصری در خصوص بانک و عملیات بانکی

/
بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عمل…