, ,

مختصری در خصوص داوری دعاوی

/
معنای لغوی داوری داوری در لغت به معنای قضا. حکومت . قضاوت …