امور داوری

مختصری در خصوص داوری دعاوی

مختصری در خصوص داوری دعاوی

معنای لغوی داوری داوری در لغت به معنای قضا. حکومت . قضاوت . حکم دیوان کردن . حکمیت . محاکمه کردن . یکسو نمودن میان نیک و بد. . حکمه. حکم میان دو خصم . است. تعریف داور واژه داور بر وزن دادگر یعنی صاحب داد، قاضی، عادل، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند […]

ادامه مطلب