, ,

مختصری در خصوص وقف

/
  مبحث اول : تعاریف تعریف وقف : وقف آن است که انسان …