, ,

مختصری در خصوص وقف _ گروه وکلای دادشید

/
مختصری در خصوص وقفمبحث اول : تعاریف تعریف وقف : وقف آن است که انسان به اخت…