, ,

درباره سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

/
  تعریف زندان و سازمان زندانها در اجراي ماده ۹ قانون تبديل …