دادخواست ابطال عقد(وکیل،مشاور)

دادخواست ابطال عقد(نمونه دادخواست،عقد،ابطال عقد، ابطال نکاح، مشاور حقوقی، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی،درخواست وکیل)

دادخواست ابطال عقد

 این‌طور نیست که تنها راه بر هم خوردن عقد ازدواج، طلاق باشد. علاوه بر طلاق که شرایط خاص خودش را دارد، گاهی هم در شرایطی خاص می‌توان نکاح یا همان ازدواج را فسخ کرد. فسخ در قانون به حالتی گفته می شود که به اراده یکی از دو طرف عقد، اثر عقد از بین برود و وضعیت به حالت پیش از زمان عقد برگردد. (دادخواست ابطال عقد)

موانع نکاح که در نتیجه موجب بطلان نکاح می‌شوند عبارتند از:

۱  اختلاف جنس: اختلاف جنس داخل در تعریف نکاح است و نکاح شخص جز با جنس مخالف خود مصداق پیدا نمی‌کند و بطلان تخلف از این شرط بدیهی است .(دادخواست ابطال عقد)

۲  قصد و رضا: معیوب بودن قصد و رضا از موارد عدم نفوذ یا خیار فسخ است ولی فقدان قصد موجب بطلان می‌گردد که این مطلب بطور کلی در ماده ۱۹۵ ق.م به طریق ذیل بیان شده است «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.»

۳  شوهر داشتن و یا عدهبه موجب ماده ۱۰۵۰ ق.م «هرکس زن شوهرداری را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً برای آن شخص حرام مؤبد می‌شود» بنابراین نکاح با زن شوهردار یا زنی که در عده باشد باطل است و اگر شخص عالم بوجود علقه زوجیت بوده و نیز علم داشته که چنین نکاحی حرام است این شخص بعد هم با طرف خود نمی‌تواند ازدواج کند و به عبارت شرعی و قانونی نکاح بین آنها حرام مؤبد است. منظور از مطلقاً در ماده این است که طرفین در آینده به هیچ وجه نمی‌توانند با هم ازدواج کنند.(دادخواست ابطال عقد)

۴  حکم نکاحی که از روی جهل به علقه زوجیت یا جهل به حکم واقع شده باشد، در ماده ۱۰۵۱ همان قانون به طریق ذیل بیان شده «حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد، در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود

کلیک کنید  نحوه حل اختلاف

بنابراین جهل به علقه زوجیت یا به حکم یا به هر دو وقتی علت حرمت ابدی نمی‌شود که نزدیکی صورت نگرفته باشد والا یعنی پس از نزدیکی جهل و علم به امور مزبور تأثیری در حکم ندارد و در هر حال ضمانت اجرا و بطلان و حرمت ابدی است.(دادخواست ابطال عقد)

۵ – استیفای عدد در لغت به معنی کامل گرفتن است و استیفای عدد در اصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دائم داشته باشد،‌ بنابراین ازدواج دائم دیگر مرد موجب بطلان نکاح مجدد است، این منع در قانون مدنی صریحاً ذکر نشده است لیکن طبق عرف و عادت مسلم که مبتنی بر فقه اسلامی است، در محدود بودن تعدد زوجات دائم به چهار زن نمی‌توان شک کرد.(دادخواست ابطال عقد)

زنی که در عده است در حکم زن شوهردار است، بنابراین مطابق مواد ۱۰۵۰ و ۱۰۵۱ ق.م نکاح با زنی که در عده است صحیح نیست و باطل است.(دادخواست ابطال عقد)

۶  مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق، مطابق قانون ماده ۱۰۵۷ ق.م «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود»(دادخواست ابطال عقد)

این حکم را فقها از ترکیب دو آیه استنباط کرده‌اند یکی آیه «الطلاق مرتان» (آیه ۲۲۹ بقره) و دیگری آیه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیر فان طلقها فلاح جناح علیه این تیراجها» (آیه ۲۳۰ سوره بقره)

۷  کفر: به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.» پس زن مسلمان نمی‌تواند به نکاح مرد غیرمسلمان درآید ولی بنابراصل اباحه چون هر نکاحی ممنوع نباشد مجاز است مرد مسلمان می‌تواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند در شرع این ازدواج وقتی صورت پذیر است که زن مشرک نباشد. این منع در قرآن به این ترتیب بیان شده است: «ولا تنحکوا المشرکین حتی یومنوا…»(دادخواست ابطال عقد)

کلیک کنید  ناتوانی مرد در پرداخت مهریه(وکیل،وکالت،مهریه)

۸  احرام: ماده ۱۰۵۳ ق.م در این خصوص می‌گوید: «عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است» محرم شخصی است که در لباسی خاص تشریفات معینی را مطابق شرع برای زیارت کعبه بعمل می‌آورد. این شخص تا از حال احرام خارج نشود نمی‌تواند ازدواج کند و حکم متخلف از این منع، اگر تخلف او بدون علم به حرمت باشد بطلان عقد و با علم به حرمت بطلان عقد و حرمت ابدی نکاح خواهد بود.(دادخواست ابطال عقد)

۹  لعان: لعان آن است که مرد زن خود را نسبت به زنا دهد یا فرزند خود را انکار نماید و حرف خود را مؤکد به شهادت خدا و رسول کند زن هم ممکن است شوهر خود را قذف نماید. برلعان آثاری مترتب می‌شود که از آن جمله منع نکاح است. در قانون مدنی ماده ۱۰۵۲ آمده است «تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است» لعان به قول مشهور در عقد منقطع جاری نیست.»

موضوع لعان در قرآن به این نحو بیان شده است: «والذین یرمون ازواجهم و لم یکن لم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهاداتبالله انه لمن الصادقین و الخامسه ان لعنه الله علیه ان کان من الکاذبین. (آیه ۶ و ۷ سوره نور)(دادخواست ابطال عقد)

نتایج بطلان ازدواج

 بر نکاح باطل چون نزدیکی واقع شده باشد و خواه نشده باشد اصولاً نتیجه‌ای مترتب نیست یعنی هیچیک از طرفین از احکام نکاح و حقوقی که از آن ناشی می‌شود نمی‌توانند استفاده کنند. با وجود این قانونگذار در بعضی از موارد مثلاً در موردی که زن یا مرد یا هر دو جاهل به شرایط نکاح بوده‌اند در پاره‌ای از احکام مثل نسب (م ۱۱۶۱ ق.م) و مهر (م ۱۰۹۸ – ۱۰۹۹ ق.م) وارث (م ۸۸۲ و ۸۸۴ ق.م) ارفاقی درباره شخص جاهل قائل می‌شود.(دادخواست ابطال عقد)

نمونه دادخواست ابطال عقد

 تعیین خواسته و بهای آن : ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت

دلائل و منضمات دادخواست : کپی مصدق: ۱- عقدنامه ، ۲ – استشهادیه، ۳ – شهادت شهود عندالاقتضاء، ” ۴- مدرک مورد نیاز دیگر از استعلام سوابق زوج و …”

کلیک کنید  تکلیف نفقه پس از فوت مرد(وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

ریاست محترم مجتمع قضایی “شهرستان محل اقامت خوانده”

 با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانبه در اثر اعمال ولایت پدر/ جد پدری و اجبار وی به موجب عقدنامه شماره       مورخ       دفترخانه شماره  “شماره ونام شهرستان”  عقد ازدواج دائم آقای      درآمده‌ام. نظر به اینکه انعقاد عقد نکاح مذکور در صغر سنی و بدون رعایت غبطه و مصالح اینجانبه و صرفاً وفق نظر و خواست ولی قانونی من بوده است فلذا به استناد ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی صدور حکم به ابطال عقد نکاح فوق الذکر به انضمام جمیع خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.(دادخواست ابطال عقد)

                محل امضاء مهر

                                                                                                                                                                      اثر انگشت

  • در صورتیکه خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضائی بصورت حضوری(در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود.در پایان شرح دادخواست ، با ذکر دقیق شماره های مربوطه اعلام نماید.تا امر ابلاغ سریع تر صورت گیرد. (دادخواست ابطال عقد)
  •  چناچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.

(دادخواست ابطال عقد)


قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست ابطال عقد


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.