روش اجرای احکام افراز (تقسیم ملک) صادره از مراجع قضائی صالحه

روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه – موضوع قانون افراز مصوب سال ۵۷(چگونه ملک را تقسیم کنیم،روش تقسیم ملک بین مالکان،تقسیم املاک)

تقسیم ملک

روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی صالحه – موضوع قانون افراز مصوب سال ۵۷

گرچه بموجب قانون مصوب ۲۲ آبان ۱۳۵۷ اختیار افراز املاک مشاع به ادارات ثبت اسناد و املاک تفویض گردیده و ادارات ثبت مجاز به انجام افراز املاک مشاع حسب تقاضای احد یا تعدادی از مالکین مشاعی می باشند ولی بموجب ماده دوم قانون مذکور هر یک از شرکاء می توانند به تصمیم واحد ثبتی مربوطه مبنی بر افراز ملک در مهلت مقرر در ماده ۲ قانون یادشده به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک (دادگاه حقوقی) اعتراض نمایند که در این صورت ادارات ثبت سوابق افرازی و عنداللزوم پرونده ثبتی را حسب تقاضای مرجع یادشده جهت رسیدگی نهائی به دادگاه حقوقی مربوطه ارسال می دارند. (تقسیم ملک)

بدیهی است دادگاه حقوقی پس از رسیدگی نهائی یا تصمیم افراز متخده از طرف اداره ثبت را تایید یا خود مبادرت به صدور حکم دیگری می نماید که در هر صورت حکم صادره از مرجع یادشده جهت اجراء به ثبت محل ارسال می گردد که روش عملی اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضائی بدین شرح است:(تقسیم ملک)

متقاضی بایدتقاضای خودرا همراه بااصل یارونوشت مصدق حکم قطعی افراز به ثبت محل تسلیم نماید. منظور از رونوشت مصدق این است که مطابقت رونوشت حکم افراز با اصل آن باید به تایید دفتر دادگاه محل برسد و به آن تمبر الصاق شود.(تقسیم ملک)

رئیس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را صادر می نماید و به متقاضی تاریخ وقت مراجعه بعدی را اعلام می دارد.(تقسیم ملک)

تقاضای متقاضی ثبت دفتر اندیکاتور می شود و همراه با ضمائم به بایگانی ارسال می گردد تا در پرونده ثبتی مربوطه ضبط شود.(تقسیم ملک)

در روز مراجعه متقاضی که قبلا تعیین شده بایگانی پرونده را جهت تعیین نماینده و نقشه بردار نزد مسئول اداره ارسال می دارد و او با توجه به دفتر اوقات خود نماینده و نقشه برداری را جهت انجام اقدامات بعدی تعیین می نماید.(تقسیم ملک)

ضمنا چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع ۳۰ کیلومتر باشد فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار به میزان مدتی که توسط مسئول اداره تعیین می شود و به شرحی که قبلا توضیح داده شد بایستی وسیله متقاضی به حساب سپرده ثبت نزد بانک ملی مربوطه تودیع و فیش آن جهت ضبط در پرونده به ثبت ارائه شود.

کلیک کنید  بازداشت املاک بدون سند(موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی)

سپس نماینده و نقشه بردار همراه با متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و بعد از حضور در محل متقاضی بایستی ملک را معرفی و نماینده حدود آن را با سوابق پرونده ثبتی تطبیق و بعد حدود قطعات افراز شده مندرج در حکم را با محل مقایسه و تطبیق و کنترل و نقشه بردار حدود کل ملک و قطعات افراز شده را برداشت نموده و قطعات افرازی را برابر قیمت منطقه ای ارزیابی نماید. (بند ۳۷۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی).(تقسیم ملک)

بعد از ترسیم نقشه ملک وسیله نقشه بردار که بایستی نمایانگر حدود و مشخصات قطعات افرازی باشدنماینده صورتجلسه افراز را باملاحظه پرونده ثبتی ومشاهدات خوددرمحل وتوجه به حکم صادره ازدادگاه ورعایت حدودومشخصات ملک براساس سوابق پرونده ثبتی و موقعیت محل و حکم صادره تنظیم می نماید.(تقسیم ملک)

این صورتجلسه که با عنوان صورتجلسه افراز تهیه می شود نماینده بایستی بعد از توضیح کامل جریان ثبتی ملک در مقدمه و ذکر حدود اولیه ملک و اسامی مالکین مشاعی چگونگی افراز را با اشاره به حکم صادره دادگاه توضیح داده و حدود و مشخصات و مساحت قطعات افراز شده را با تعیین شمارات فرعی از اصلی مربوطه به ترتیب قید نماید و هر قطعه را در سهم همان فردی که در حکم افراز به او تعلق گرفته قرار دهد و پیش نویس سند مالکیت قطعات مفروز شده را بنام مالکین مربوطه تهیه و به گواهی دفتر املاک بازداشتی برساند.(تقسیم ملک)

نماینده صورتجلسه افراز را خود امضاء و پس از امضاء نقشه بردار همراه با نقشه ترسیمی و برگ ارزیابی تنظیم شده که به قیمت منطقه ای خواهدبود و به امضاء نقشه بردار و ارزیاب و متقاضی هم باید برسد همراه با پرونده و پیش نویس اسناد مالکیت تهیه شده طی گزارشی به استحضار مسئول اداره می رساند.(تقسیم ملک)

رئیس اداره پس از بررسی صورتجلسه و تطبیق مفاد آن با پرونده ثبتی و حکم صادره دادگاه و کنترل پیش نویس اسناد مالکیت تهیه شده چنانچه اشکالی را ملاحظه ننماید پیش نویس اسناد را امضاء و دستور ثبت صورتجلسه افراز را در دفتر املاک صادر می نماید و به حسابداری اجازه می دهد که فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار را در صورت تعلق به شرحی که قبلا توضیح داده شده پرداخت نماید.(تقسیم ملک)

کلیک کنید  نمونه پرونده الزام به تنظیم سند رسمی (وکیل ملکی،وکیل ثبتی)

در این مرحله از اقدام متقاضی مکلف است هزینه افراز و سایر حقوق ثبتی متعلقه سهم خود را همراه با بهاء دفترچه سند مالکیت حسب محاسبه حسابداری در بانک تودیع و فیش آن را جهت ضمیمه نمودن پرونده به حسابداری ارائه نماید. (ماده ۳ قانون افراز).

بعد از تودیع هزینه افراز و سایر حقوق ثبتی متعلقه و بهاء دفترچه سند مالکیت پرونده جهت اقدام بعدی به دفتر املاک ارسال می شود متصدی دفتر املاک با توجه به دستور صادره از طرف رئیس اداره مراتب صورتجلسه افراز را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه دفتر املاکی که سهام مشاعی هر مالک در آن ثبت شده قید می نماید و با توضیح موضوع خروجی زده و حدود و مشخصات هر کدام از قطعه یا قطعات افرازی را در دفتر جاری املاک ثبت نموده و شماره ثبت صفحه جدید را در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مشاعی مربوطه قید می نماید سپس سند مالکیت مشاعی اولیه را باطل و سند جدید را تحریر می کند.(تقسیم ملک)

آنگاه ثبت دفتر املاک و سند مالکیت تحریر شده را به امضاء مسئول اداره می رساند و پرونده را جهت تسلیم سند به متقاضی به بایگانی ارسال می دارد. در بایگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ می شود بعد در دفتر تسلیم سند ثبت می گردد و پس از احراز هویت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه آن تحقق می پذیرد در قبال اخذ رسید در دفتر تسلیم سند و ستون ملاحظات پیش نویس سند مالکیت به او تسلیم می گردد. و پرونده در ردیف مربوطه ضبط می شود.(تقسیم ملک)

لازم به تذکر است چنانچه ملکی بموجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص داده شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی) فروخته می شود (ماده ۴ قانون افراز) که در این صورت وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرائی طبق دستور دادگاه بین شرکاء به میزان سهام و مالکیت آنها تقسیم خواهدشد (ماده ۱۰ آئیننامه قانون افراز).(تقسیم ملک)

کلیک کنید  وکیل شهرداری - کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری + کلیپ

روش اجرای احکام افراز صادره از مراجع قضایی صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال ۵۷)

۱-     وصول تقاضای ذینفع همراه با اصل یا رونوشت مصدق حکم قطعی افراز.

۲-     دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی توسط مسئول اداره.

۳-     ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال سابقه به بایگانی.

۴-     مراجعه متقاضی در روز تعیین شده و پیوست پرونده وسیله بایگانی و ارسال نزد مسئول اداره جهت تعیین نماینده و نقشه‌بردار.(تقسیم ملک)

۵-     تعیین نماینده و نقشه‌بردار جهت عزیمت به محل.

۶-     عزیمت نماینده و نقشه‌بردار همراه متقاضی به محل جهت تطبیق و معاینه محل و تعیین حد فاصل.

۷-     معرفی ملک وسیله متقاضی و تشخیص حدود وسیله نماینده و برداشت و کنترل نقشه و ارزیابی وسیله نقشه بردار.(تقسیم ملک)

۸-     ترسیم نقشه و تنظیم برگ ارزیابی بوسیله نقشه بردار و تهیه صورتجلسه افراز و پیش نویس سند مالکیت بوسیله نماینده

۹-     ارائه گزارش انجام کار همراه با نقشه و برگ ارزیابی و صورت جلسه افراز و پیش نویس سند مالکیت بوسیله نماینده و نقشه بردار

۱۰- بررسی صورتجلسه افراز و دستور ثبت آن در دفاتر املاک و امضاء پیش نویس اسناد مالکیت و دستور ثبت برگ ارزیابی در دفتر اندیکاتور

۱۱- گواهی دفتر املاک بازداشتی

۱۲- ارسال پرونده به حسابداری جهت اخذ هزینه افراز و بهاء سند مالکیت و حقوق ثبتی در صورت تعلق

۱۳- پرداخت هزینه افراز و حقوق ثبتی متعلقه سهم متقاضی و بهاء سند مالکیت بوسیله متقاضی

۱۴- ارسال پرونده به دفتر املاک جهت تحریرسند مالکیت

۱۵- امضاء ثبت دفاتر املاک و سند مالکیت تحریر شده بوسیله مسئول اداره

۱۶- ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت در دفتر تسلیم سند و پلمب و تسلیم آن به متقاضی در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت(تقسیم ملک)

 منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


تقسیم ملک،افراز،روش درخواست سند،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.