شرایط مشتری و ارکان ضمانت نامه های بانکی

شرایط مشتری و ارکان ضمانت نامه های بانکی

 معمولا برای صدور ضمانت نامه بانکی ابتدا با تشکیل پرونده اعتباری ، وضعیت مشتری در بانک مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد . اگر در بررسیهای کارشناسی شرایط مورد نظر بانک احراز نماید به درخواست مشتری مبنی بر صدور ضمانت نامه پاسخ مثبت داده می شود.

موارد حائز اهمیت در بررسی ها بشرح زیر خلاصه می شود:

 • ضمانت نامهدرخواستی متناسب با نوع فعالیت مشتری باشد.
 • مشتری دارای قابلیت انجام کار باشد یعنی تجربه ، تخصص، توانایی و امکانات لازم برای انجام کار مربوطه را داشته باشد.
 • مشتری امکان ارائه وثایق مورد نظر بانک را داشته باشد .

 

شرایط کلی و عمومی برای صدور ضمانت نامهها در بانک

پس از آشنایی با انواع ضمانت نامه بانکی با شرایط کلی و عمومی برای صدور هر ضمانت نامه توسط بانک بشرح زیر اشاره خواهد شد:

 • متقاضی می باید اهلیت انجام مفاد قرارداد با کارفرما را داشته باشد.
 • نوع و مبلغ ضمانت نامه بایستی مشخص باشد .
 • ذینفع ضمانت نامه باید معین باشد .
 • و مبلغ وثایق ضمانت نامه باید معلوم باشد.
 • کارمزد ضمانت بر اساس تعرفه بانک مرکزی ج.ا.ا مشخص می گردد .
 • مدت ضمانت نامه تعیین گردد .

 

طرفین و ارکان ضمانت نامه به شرح زیر می باشند:

 • دستور دهنده ( یا متقاضی ضمانت نامه یا ضمانتخواه یا مضمون عنه )
 • بانک ضامن یا صادر کننده ضمانتنامه
 • ذینفع ضمانتنامه یا مضمون له وجه الضمان (مبلغ ضمانت نامه)
 • موضوع ضمانت نامه
 • سررسید (روز پایان ضمانت نامه)
چک برگشتی ( بلا محل، چک بی محل،وکیل چک،وکیل چک برگشتی)
کلیک کنید