ضمانتنامه حسن انجام کار

ضمانتنامه حسن انجام کار

این نوع ضمانت نامه برای تضمین و اطمینان از انجام صحیح، کامل و به موقع تعهدات (فروش کالا/ ارائه خدمات) توسط ضمانت خواه (پیمانکار/فروشنده) ، به نفع ذینفع (خریدار/کارفرما) مطابق با مفاد قرارداد منعقده فی مابین صادر می گردد و درصورتیکه حسب اعلام کتبی ذینفع، ضمانتخواه از انجام تعهدات خود قصور نماید، بانک ضامن متعهد به پرداخت مبلغ ضمانت نامهطبق مفاد و شرایط آن به ذینفع می باشد.

.
بر اساس ضمانت نامه حسن انجام کار، بانک صادر کننده ضمانت نامهمتعهد می شود در صورتی که فروشنده تعهدات خود را بر اساس شرایط قرارداد انجام ندهد، با اولین درخواست کتبی خریدار وجه ضمانت نامه را به او یا به حواله کرد او پرداخت نماید. البته باید توجه داشت که متون ضمانت نامهها از لحاظ میزان و درجه مشروط بودن آن ممکن است مختلف باشد که بعداً به شرح آن خواهم پرداخت شد. مبلغ ضمانت نامه حسن انجام کار معمولاً حدود ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ قرارداد می باشد.( مدت اعتبار این نوع ضمانت نامهمعمولاً تا زمان تحویل کامل کالا و یا تا زمان راه اندازی نهائی پروژه می باشد ویا پس از راه اندازی آزمایشی کارخانه است و طول زمان مزبور دو سال یا بیشتر است).

دادخواست مهریه با حق حبس
کلیک کنید

.
به دو نکته در مورد ضمانت نامه حسن انجام کار باید توجه مخصوصی بشود:
الف- سررسید معین: در ضمانت نامه باید سررسید معینی ذکر شود.در صورتی که ذکر زمان مشخص یعنی این که درچه زمانی سررسید ضمانت نامه به پایان می رسد ممکن نباشد، از ذکر عبارات مبهم از قبیل «تا زمان انجام عملیات به نحو رضایت بخش» باید اجتناب گردد. این امر نه تنها ریسک نا محدودی را برای فروشنده ایجاد می کند بلکه مسلماً هزینه زیادی را نیز برای او در بر خواهد داشت. در ضمن بانک صادر کننده ضمانت نامه نیز تعهد نامحدودی را بدین صورت پذیرفته که علی الاصول مطلوب نیست.ضمانت نامه

.
ب- امکان تمدید: در صورتی که قرارداد در زمان معین شده به پایان نرسد، ذینفع ضمانت نامهمسلماً تمایل خواهد داشت تا ضمانت نامهحسن انجام کار را تمدید نماید؛ لذا اینگونه ضمانت نامهها بهتر است به درخواست ذینفع قابل تمدید باشد. به همین دلیل است که در متون اینگونه ضمانت نامه ها اغلب ذکر می‌گردد که چناچه بانک صادر کننده ضمانت نامهنخواهد و یا به هر علتی نتواند ضمانت نامهرا تمدید نماید و یا دستور دهنده اجازه تمدید به او ندهد، بانک موظف است وجه ضمانتنامه را به ذینفع ضمانتنامه و یا به حواله کرد او پرداخت نماید.ضمانت نامه