ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده

ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده (Tender Guarantee/ Bid Bond)

 

شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی معمولاً برای خرید یا فروش اموال خود از طریق مناقصه و مزایده و برای اجرای پروژهای خود یا تامین خدمات مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمل می نمایند. اشخاص شرکت کننده در مناقصهو یا مزایده بایستی همراه با پیشنهاد خود ضمانت نامه ای به کار فرما تسلیم نمایند تا در صورت عدم انجام تعهد به نفع کار فرما ضبط گردد.

 

هنگامی که خریدار، انجام یک کار یا خرید یک نوع کالا را به مناقصهمی گذارد، برای آن که مطمئن گردد که شرکت کنندگان در مناقصهپیشنهادات سنجیده ای را ارائه می دهند و واقعاً قصد انجام کار را دارند، از آنها می خواهد که ضمانتنامه ای به همراه پیشنهادات خود ارائه دهند تا پیشنهادات آنها قابل بررسی باشد.

دلیل دیگر ضرورت اخذ این نوع ضمانتنامه آن است که بعضی از پیشنهاد دهندگان صرفاً به خاطر از میدان خارج کردن رقبای خود ممکن است قیمتهائی را پیشنهاد نمایند که به هیچ وجه به انجام آن قادر نباشند و لذا چنانچه مناقصه گذارنده احتیاط لازم را بعمل نیاورد، ممکن است نه تنها شرکتی که دارای قابلیت و توانایی کافی نیست، برنده مناقصه(یا مزایده) شود، بلکه مناقصه دهنده را نیز دچار هزینه های اضافی در این زمینه بنماید. بنابراین ضمانتنامهشرکت در مناقصه وسیله ای است که ریسک خریدار را در این مورد پوشش داده و حتی المقدور شرکت کنندگان در مناقصه را از دادن قیمت هایی که از عهده اجرای آن بر نمی‌آیند، برحذر می دارد. ضمانتنامهشرکت در مناقصه دارای مشخصات زیر است:

قرارداد فروش ملک 2 (وکیل تنظیم قرارداد،وکالت،مشاوره)
کلیک کنید

۱-مبلغ ضمانتنامه معمولاً  یک  تا پنج درصد ارزش کل قرارداد مورد ضمانت می باشد.

۲- دوره اعتبار یا مدت ضمانتنامهتا زمان عقد و امضای قرارداد و یا ارائه ضمانتنامه حسن انجام کار است که معمولاً سه تا شش ماه به طول می انجامد.

بنابر آنچه گفته شد مطالبه وجه ضمانتنامهشرکت در مناقصه به علل زیر ممکن است انجام شود:

الف- در صورتی که شرکت کننده پس از برنده شدن از قبول قرارداد خودداری نماید( یعنی از امضای قرارداد فروش یا انجام کار خود داری کند).

ب- ضمانتنامهحسن انجام کار را پس از عقد قرار داد، ارائه ندهد.

ج- پیشنهاد خود را قبل از سررسید آن پس بگیرد.
ب) ضمانتنامه شرکت در مزایده:

شرکتها، سازمانها و موسسات دولتی، خصوصی و یا اشخاص حقیقی معمولاً برای فروش اموال خود به بالاترین قیمت اقدام به برگزاری مزایدهمی نمایند. در این خصوص کارفرما جهت اطمینان از وصول پیشنهادات واقعی شرکت کننده در مناقصه و ارائه پیشنهادات سنجیده و مطلوب از لحاظ مشخصات فنی و قیمت از سوی ایشان، از اشخاص شرکت کننده در مزایده می خواهد که به همراه پیشنهاد خود، ضمانتنامهای به وی تسلیم نمایند تا در صورت برنده شدن در مزایده از عقد قرارداد مربوطه استنکاف نورزیده و مفاد و به شرایط پیشنهاد خود پایبند باشند.مزایده