ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان:

پیمانکاران درهر مقطع از پروژه لیست هزینه‌های انجام شده را برای کارفرما ارسال که پس از تایید کارفرماوجه هزینه ها را دریافت نموده ولی درصدی از هزینه‌ها، نزد کارفرما کسر و باقی می ماند تا پس از طی مهلتی که کار انجام شده کاملاًمورد تأیید وی قرار گیرد مجدداً به پیمانکار پرداخت گردد. ضمانت نامه

به عبارت بهتر، کارفرما برای اطمینان از صحت اجرای کار، مبالغی را به عنوان تضمین حسن اجرای کار ( وجه الضمان) از مبلغ ناخالص صورت وضعیت های پیمانکار به میزان ۱۰ درصد هر صورت وضعیت کسر نموده و در حسابی نزد خود نگهداری می نماید. مقاطعه کاران هنگامی که به اجرای کامل قرارداد نزدیک می شوند ممکن است به علل مختلف، نقدینگی کافی برای پایان کار نداشته باشند که بنا بر تقاضای پیمانکار و در مقابل ضمانت نامه بانکی، مبلغ تضمین حسن اجرای کار را می تواند به پیمانکار مسترد نماید. این ضمانت نامهکه توسط بانک و به درخواست  پیمانکار و به نفع کارفرما صادر می گردد به ” ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان ” معروف است . ضمانت نامه

کلیک کنید  اجاره پرداخت نشده
  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.