,

ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان

ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان:

پیمانکاران درهر مقطع از پروژه لیست هزینه‌های انجام شده را برای کارفرما ارسال که پس از تایید کارفرماوجه هزینه ها را دریافت نموده ولی درصدی از هزینه‌ها، نزد کارفرما کسر و باقی می ماند تا پس از طی مهلتی که کار انجام شده کاملاًمورد تأیید وی قرار گیرد مجدداً به پیمانکار پرداخت گردد. ضمانت نامه

به عبارت بهتر، کارفرما براي اطمينان از صحت اجراي كار، مبالغي را به عنوان تضمين حسن اجراي كار ( وجه الضمان) از مبلغ ناخالص صورت وضعيت هاي پيمانكار به ميزان ۱۰ درصد هر صورت وضعيت كسر نموده و در حسابي نزد خود نگهداري مي نمايد. مقاطعه کاران هنگامی که به اجرای کامل قرارداد نزدیک می شوند ممکن است به علل مختلف، نقدینگی کافی برای پایان کار نداشته باشند كه بنا بر تقاضاي پيمانكار و در مقابل ضمانت نامه بانكي، مبلغ تضمين حسن اجراي كار را مي تواند به پيمانكار مسترد نمايد. اين ضمانت نامهكه توسط بانك و به درخواست  پيمانكار و به نفع کارفرما صادر مي گردد به ” ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان ” معروف است . ضمانت نامه