ضمانت نامه گمرکی(ورود موقت کالا)

ضمانت نامه گمرکی(ورود موقت کالا)

 

صدور اینگونه ضمانتنامه ها به درخواست صاحبان کالاهای وارداتی (اعم از کالاهای نمایشگاهی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و وسایل شخصی سفرا و کارداران خارجی و …) جهت ترخیص موقت این کالاها به منظور انجام پروژه ای در زمان مشخص، شرکت در نمایشگاههای بین المللی، انجام مأموریت سفرای خارجی و… و به نفع یکی از گمرکات کشور (به عنوان ذینفع ضمانتنامه ) صورت می پذیرد؛ بدین ترتیب که بانک ضامن به موجب آن، متعهد به پرداخت مبلغ معینی وجه نقد در سررسید معین به ذینفع (گمرک) در صورت عدم خروج آن کالا پس از موعد مقرر (اتمام نمایشگاه، انجام پروژه، مأموریت و …) می گردد.

از طرف دیگر صاحبان کالاهای وارداتی برای ترخیص کالای خود در صورتیکه نتوانند حقوق گمرکی مربوطه را نقداً پرداخت نمایند بایستی معادل آن را به گمرک، ضمانتنامه بانکی بسپارند. این ضمانتنامه به سررسید معین مثلاً ۶ ماه،۹ ماه و…  و یا به صورت اقساطی صادر می شوند. ضمانتنامه های گمرکی در صورتیکه در سررسید مقرر واریز نگردند، مشمول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.گمرک

شکایت رشوه ، رشوه خواری (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
کلیک کنید