وکیل،وکالت،حق انتفاع،اجاره به شرط تملیک،صلح سرقفلی،قرارداد اجاره آپارتمان تجاری،ضمانت نامه حسن انجام کار،وکیل قرارداد،مشاوره حقو

نمونه قرارداد حق انتفاع (وکیل قرارداد،وکالت)

نمونه قرارداد حق انتفاع (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل قرارداد،وکیل تنظیم قرارداد)

حق انتفاع

عبارت است از حقوقی که فرد از منافع چیزی یا مالی (معمولاً مال غیر) بر خوردار می‌شود. در حقوق مدنی حق انِتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملک شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن. حق اِنتفاع نوعی مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود٬بنابراین جزء اموال غیر منقول وی محسوب می‌شود.

نمونه قرارداد حق انتفاع

مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ………………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن : ……………………………………………….. منتفع : خانم / آقای ……………………… فرزند آقای …………………… دارای شناسنامه شماره……….. صادره از ………. متولد …….. ساکن: ……………………………………………  مورد حق اِنتفاع : تمامت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان واقف در سمت جنوب غربی طبقه …….به مساحت …………….. متر مربع قطعه ………………. تفکیکی به انضمام شش دانگ یک بابت انباری واقع در زیر زمین دوم به مساحت …………………. متر مربع قطعه ……………. تفکیکی به انضمام شش دانگ پارکینگ واقع در زیر زمین اول قطعه…………. تفکیکی به انضمام شش دانگ پارکینگ واقع در زیرزمین اول قطعه………… تفکیکی به مساحت ……………….. متر مربع دارای پلاکهای شماره …………. و………….. و ……….. فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ……………. فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی ……………….. بخش …………….. ثبتی ، تهران با قدرالسهم از عرصه و سایر قسمتهای مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………. مورد ثبت سند مالکیت شماره …………… مورخ ……………. صفحه ………… جلد ……………. به شماره چاپی ………………….. صاده بنام ………………. انتقالی به مالک طبق سند رسمی شماره …………. مورخ …/…/…۱۳ تنظیمی دفترخانه شماره ……………….. تهران و با برق اختصاصی شماره پرونده …………………… و بقدرالسهم از برق مشترک شماره پرونده ………… و از آب مشترک شماره اشتراک ……………… و از گاز شهری مشترک شماره شناسایی …………………. و به انضمام تلفن اختصاصی شماره …………………. منصوبه های در آن که منتفع با رؤیت و قبول ، اقرار به تصرف و قبض مورد حق انتفاع نمود.

معامله صوری ، جرم معامله صوری
کلیک کنید

مدت حق انتفاع

 از تاریخ زیر به مدت …………………. سال کامل شمسی که منتفع حق دارد طی مدت مزبور از مورد حق انتفاع به رایگان استفاده نماید.

 شروط قرارداد حق انتفاع

  • پرداخت مالیات و مخارج لازمه برای نگاهداری مورد حق انِتفاع بر عهده منتفع می باشد هم چنین منتفع متعهد به تأدیه بهای مصارف و آبونمان و مالیات آب و برق وگاز وتلفن اختصاصی مزبور و بقدرالسهم از برق وگاز مشترک مرقوم از مال خویش می باشد.
  • چنانچه بدون تعدی یا تفریط منتفع مورد حق اِنتفاع تلف شود مشارالیه / مشارالیها مسئول آن نخواهد بود و درغیر اینصورت مسئول می باشد.
  • مورد حق انِتفاع صرفاً جهت سکونت شخصی منتفع با عائله وی برقرار گردیده و بنابراین منتفع باید از مورد حق انتفاع سوءاستفاده نکرده ودر حفظ آن تعدی یا تفریط ننماید .
  • منتفع حق انتقال مورد حق انتفاع را به هیچ صورت ولو بصور: صلح حقوق و وکالت وغیره و حتی بصورت نمایندگی جزئاً یا کلاً و مشاعاً یا مفروزاً به دیگری ندارد.
  • در صورتی که منتفع از مورد انتفاع سوءاستفاده کند و یا در صورتی که شرایط مقرره متن را رعایت ننماید و در اثر عدم رعایت آن موجب خسارتی بر مورد حق انتفاع گردد ضامن تضررات مالک خواهد بود .
  • در صورت از بین رفتن اعیان مستحدثه موضوع حق اِنتفاع که موجب سلب استفاده گردد و نیز در صورت انقضای مدت این حق انتفاع زایل می گردد.
  • از تاریخ انقضای مدت، منتفع متعهد و ملزم به تخیله مورد حق انتفاع و تحویل آن به مالک باخذ رسید کتبی می باشد در غیر این صورت مالک حق صدور اجراییه دارد و در صورتی که بنا به هر دلیل در انقضای مدت مالک از تحویل گرفتن مورد حق اِنتفاع امتناع ورزد منتفع حق دارد از طریق دادگاه صالحه تأمین دلیل نموده و نسبت به تحویل دادن مورد حق اِنتفاع اقدام مثبت بنماید .
  • منتفع ملزم به رعایت موازی اسلامی در مورد حق انتفاع می باشد.
خیانت در امانت - گروه وکلای دادشید
کلیک کنید

۹- صیغه صحیحه شرعیه بنا به اظهار طرفین به نحو متن جاری شده است.

                               محل امضاء مالک                                                             محل امضاء منتفع


وکیل،وکالت،حق انتفاع،اجاره به شرط تملیک،صلح سرقفلی،قرارداد اجاره آپارتمان تجاری،ضمانت نامه حسن انجام کار،وکیل قرارداد،مشاوره حقو


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.