قرارداد مشارکت در انجام پروژه(وکیل،وکالت،مشاوره)

قرارداد فروش ملک،قرارداد فروش اتومبیل،قرارداد قرض الحسنه از بانك،قرارداد مشاركت در ساخت بنا،قرارداد مشارکت در انجام پروژه،وکیل ،وکالت

قرارداد مشارکت در انجام پروژه(میزان و نحوه تأمین منابع مالی در

پروژه،نسبت مشارکت درپروژه،تأمین منابع مالی درپروژه،امکان­سنجی در پروژه،فرآیندهای اداری شرکت درپروژه،واگذاری سهام در پروژه،نظام مدیریت پروژه،نمونه قرارداد،مشاور حقوقی ،وکیل،وکالت)

نمونه قرارداد مشارکت در انجام پروژه

با توجه به تبصره (۳) اصلاحی ذیل بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و متعاقب آن پیرو مصوبه شماره ۱۰۳۱۹۸/ ت ۴۹۲۴۹ﻫ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ هیات محترم وزیران و فراخوانهای انجام شده در روزنامه­های کثیرالانتشار و رسانه ملی و احراز عدم تمایل بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرح‌های اقتصادی موضوع مصوبه مذکور، قرارداد حاضر در تاریخ …………. مابین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که از این پس اختصاراً سازمان خوانده خواهدشد به نمایندگی ………….معاونتوسعه سرمایه­گذاریهای صنعتی از یک طرف و…………..که از این پس اختصاراً بخش خصوصی نامیده می‌شوداز طرف دیگر، به امضاء رسیـد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد، مشارکتدرطرح …………..توسط سازمان و بخشخصوصی است.

 • نسبت مشارکت؛ تأمین منابع مالی:

نسبت مشارکت به صورت …….درصد شرکت/سازمان/آقای……..و …….درصد سازمان است که از طریق آورده سهامداران تأمین خواهد شد.

(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • میزان و نحوه تأمین منابع مالی و اعتبار:

کل منابع مالی و اعتباری مورد نیاز برای اجرای طرح………….میلیاردریال برآورد می­شود. طرفین متعهد می­گردند متناسب با سهم الشرکه خود منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح تا اتمام پروژه را تامین نمایند و در این خصوص چنانچه به دلایل اقتصادی، فنی، مالیو سایر موارد میزان سرمایه­گذاری طرح نسبت به مبلغ پیش­بینی شده افزوده گردد این میزان افزایش را نیز تامین نمایند. چنانچه هریک از طرفین در این خصوص کوتاهی نماید این حق برای طرف مقابل ایجاد خواهد شد تا پس از انجام مراحل قانونی نسبت به افزایش درصد سهام خود و مآلاً کاهش سهم طرف مقابل یا جایگزینی سهامدار جدید اقدام نماید.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • تشکیل شرکت :

به­منظور رعایت مقررات سازمان درخصوص نحوه سرمایه‌گذاری، شرکتی به­ صورت سهامی خاص تشکیل خواهد شد. سرمایه ثبتی شرکت معادل……..میلیارد ریال تعیین می­گردد. بدیهی است سهامداران ……% از سرمایه ثبتی را معادل……میلیارد ریال در ابتدای ثبت شرکت نقداً تامین خواهند نمود. مابقی سرمایه در طول اجرا و پس از تصویب هیات مدیره توسط سهامدارانتامین خواهد شد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • اعضاء هیات مدیره:

اعضاء هیات مدیره شرکت…….. نفر خواهد بود که رئیس هیات مدیره توسط سازمان و مدیرعاملدر صورتی که سهام سازمان بالای ۵۰% باشد توسط سازمان و در غیر اینصورت از طرف بخش خصوصی معرفی و با تائید سازمانمنصوب خواهد شد. کلیه قراردادها، اوراق بهاءدار و اسناد مالی،رسمی و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل معتبر خواهند بود.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

کلیک کنید  اجاره آپارتمان مسكوني(موجر،مستاجر،وکیل،وکالت)

تبصره۱:طرفین توافق نمودند در هر شرایطی و با هر نسبت سهامی که سازمان داشته باشد همواره رئیس هیات مدیره شرکت از طرف سازمان معرفی و منصوب گردد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • اساسنامه شرکت:

اساسنامه مشارکت (پیوست) که در فراخوان سازمان نیز منتشر شده، به رؤیت بخش خصوصی رسیده و مورد تأیید ایشان قرار گرفته است ملاک تشکیل شرکت مشترک خواهد بود.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • واگذاری سهام:

با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی سهم سازمان در شرکت موضوع قرارداد پس از بهره­برداری و حداکثر ظرف مدت سه سال بر اساس ضوابط حاکم بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی، به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • مطالعات امکان­سنجی:

مطالعات امکان­سنجی اولیه توسط سازمان انجام شده و مطالعات نهایی نیز توسط مشاور منتخب سازمان انجام خواهد شد. چنانچه در طول انجام طرح بنا به درخواست سازمان، بانک یا هیات مدیره شرکت نیاز به به­روزآوری، تکمیل، تصحیح و یا انجام هرگونه مطالعات ضروری دیگری باشد؛ انجام این مطالعات بر عهده شرکت موضوع قرارداد خواهد بود و هیات مدیره شرکت مکلف است با استفاده از مشاورین مورد تائید سازمان نسبت به انجام این مطالعات با هزینه شرکت اقدام نمایند.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • نظام مدیریت پروژه:

شرکت موضوع قرارداد مکلف خواهد بود بر اساس ضوابط و استانداردهای سازمان نسبت به برقراری نظام جامع مدیریت پروژه در شرکت اقدام نموده و گزارشات ادواری از وضعیت پیشرفت پروژه، هزینه­های انجام شده و صورتهای مالی شرکت، صورت وضعیت پیمانکاران، تخصیص نیروی انسانی و منابع، خریدها، مسائل و مشکلات اجرایی پروژه، اقدامات اصلاحی انجام شده و یا در دست انجام و نظایر آنرا بنا به درخواست سازمان یا سایر سهامداران تهیه و ارسال نماید.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • بانک:

پس از تشکیل شرکت و بر اساس رایزنیهای هیات مدیره و سازمان، بانک عامل جهت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی به منظور اجرای طرح مشخص خواهد شد. سازمان کلیه اقدامات و پشتیبانیهای مورد نیاز جهت اخذ حداکثر تسهیلات ممکن را انجام خواهد داد. هیات مدیره و مدیرعامل شرکت موضوع قرارداد نیز مکلف خواهد بود کلیه اقدامات اداری و اجرایی مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات بانکی را بر اساس قوانین کشور و ضوابط بانک به انجام رساند. بدیهی است تضامین لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی بر مبنای میزان سهام طرفین ارائه خواهد شد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

کلیک کنید  نمونه شکایت جعل (جعل سند،جعل امضاء،وکیل)

تبصره ۲: چنانچه به هر دلیلی اخذ تسهیلات بانکی درخصوص طرح موضوع قرارداد امکان­پذیر نگردد؛ سهامداران مکلف خواهند بود درخصوص تامین منابع مالی مورد نیاز به نسبت سهم خود اقدام نمایند.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • فرآیند اجرای طرح:

به منظور جلوگیری از اتلاف منابع تا پیش از انجام گشایش اعتبار اسنادی (ارزی یا ریالی) به جز خرید زمین محل اجرای طرح و هزینه­های قبل از بهره­برداری انجام هرگونه سرمایه­گذاری در شرکت موضوع قرارداد ممنوع خواهد بود و کلیه سرمایه­گذاریها و هزینه­های اجرایی اعم از ساختمان­سازی، تاسیسات، محوطه­سازی، تجهیزات و ماشین­آلات و نظایر آن پس از انجام گشایش اعتبار اسنادی خواهد بود.

تبصره۳: چنانچه بنا به مصالح شرکت، در موارد خاص و با توجه به ضرورتهای اجرایی، پیش از انجام گشایش اعتبار اسنادی نیاز به انجام سرمایه­گذاری باشد لازم است تا مراتب رسماً به اطلاع سازمان رسانده شود و پس از اخذ موافقت کتبی سازمان و تصویب هیات مدیره شرکت، انجام سرمایه­گذاری بلامانع خواهد بود.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • دفتر مرکزی شرکت:

دفتر مرکزی شرکت موضوع قرارداد در شهرستان محل اجرای طرح خواهد بود و مدیرعامل شرکت مکلف خواهد بود در شهرستان محل اجرای طرح اقامت نماید.

(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • آیین نامه ­ها و فرآیندهای اداری شرکت:

هیات مدیره شرکت موضوع قرارداد مکلف خواهند بود حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تشکیل شرکت نسبت به تهیه و تصویب آیین­نامه­های مالی، معاملات، حقوق و دستمزد و استخدام اقدام نموده و مدیرعامل مکلف خواهد بود در چارچوب این آیین نامه­ها نسبت به اداره شرکت اقدام نماید.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • آدرس و شماره تماس:
 • آدرس و شماره تماس :
 • آدرس و شماره تماس بخش خصوصی………………………………………………………………………….
کلیک کنید  نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره

 • اعتبار قرارداد:

این قرارداد پیش از ثبت شرکت به مدت حداکثر سه ماه معتبر خواهد بود و چنانچه ظرف این مدت طرفین اقدامات لازم جهت تشکیل شرکت را به انجام نرسانند قرارداد از درجه اعتبار ساقط گردیده و سازمان مخیر خواهد بود نسبت به جایگزینی بخش خصوصی و اجرای طرح موضوع قرارداد با هر نسبتی با بخش خصوصی دیگر اقدام نماید. در صورت تشکیل شرکت و اجرای طرح، این قرارداد به عنوان جزء لاینفک اساسنامه شرکت تلقی شده و تا پایان مشارکت معتبر خواهد بود.

این قرارداددر ۱۵ بند و سه تبصرهو در دو نسخه تهیه گردیده و به امضای طرفین رسیده که هریک از نسخ، حکم واحد را دارد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

  …

قرارداد فروش ملک،قرارداد فروش اتومبیل،قرارداد قرض الحسنه از بانک،قرارداد مشارکت در ساخت بنا،قرارداد مشارکت در انجام پروژه،وکیل ،وکالت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام من مهدی علیجانی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق خانواده مشاور حقوقی چند ارگان دولتی و چند سایت هستم اینجا با سایر دوستان سعی در ارائه آموزش های حقوقی رایگان داریم تا بتونیم به شما کمک کنیم مسائل حقوقی تان را به نحو مطلوب مدیریت کنید، خوشحال میشم نظرتون رو در خصوص مطلب سایت زیر پست ها کامنت کنید.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  لینک کوتاه :