قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی (نمونه قرارداد مضاربه،وکیل قرارداد)

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی (نمونه قرارداد مضاربه،وکیل قرارداد،وکیل تنظیم قرارداد،وکیل قرارداد)

قرارداد مضاربه: مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می‌کند. اما آن سرمایه گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است. هرگاه کارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.
شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.

شرایط قرارداد مضاربه:

۱) مضاربه یک قرارداد دو طرفه است و نیاز به ایجاب و قبول دارد.
۲) مضاربه از هر دو طرف جایز است. طرفین مضاربه هر وقت بخواهند می‌توانند مضاربه را به هم بزنند.
۳) اگر مضاربه ضرر بدهد یا اصل سرمایه خسارت ببیند و عامل مقصّر نباشد، خسارت و ضرر بر عهدۀ عامل نیست اما اگر بعد از آن سودی حاصل شود ابتدا خسارتها جبران می‌شود و اگر چیزی از سود باقی ماند تقسیم می‌شود.
۴) اگر مالک و عامل بعد از این که در قرارداد سودشان را به صورت درصد مشخص کردند قرار بگذارند که عامل ماهیانه مقدار مشخصی از سود را به صورت علی الحساب به مالک بدهد تا در پایان مضاربه یا بعد از مثلاً یک سال، سود دقیق محاسبه شود، اشکال ندارد. بعد از محاسبۀ سود، می‌توانند میزان کسری یا اضافی را جبران کرده یا این که نسبت به آن مصالحه کنند و چیزی اضافه از یکدیگر نگیرند.
۵) اگر بعد از حصول سود معلوم شود مضاربه باطل بوده است در این صورت تمام سودیکه از سرمایه حاصل شده متعلق به صاحب سرمایه (مالک) است و مالک باید اجرت المثل کاری را که عامل انجام داده است به او بپردازد.

نمونه قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی

قرارداد مضاربه : به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی

 این قرارداد بین امضاء کنندگان زیر :

الف ) بانک …………… شعبه ……………. به نشانی ………………………………………………………..

به عنوان (مالک) که در این قرارداد (بانک) نامیده می شود از یک طرف.

ب) خانم / آقا     ……………………………………………  شرکت

به عنوان عامل از طرف دیگر که در این قرارداد عامل نامیده می شود در تاریخ …………. منعقد گردید.

فرزند : ………………………….. با شماره شناسنامه ………………… صادره …………. به نشانی ……………………………. به عنوان ( شریک ) از طرف دیگر که در این قرارداد (شریک ) نامیده
می شود .

ج- آقا / خانم ، آقایان ، خانم ها ………………………… ( مشخصات کامل ذکر شود ) که در این قرارداد
متعهد / متعهدین نامیده می شود / می شوند منعقد گردید .

 ماده ۱- بانک به استناد تقاضای شماره ……………. مورخ …………………. عامل ، مبلغ ……….. ریال جهت سرمایه مضاربه تحت شماره …………. برای استفاده عامل تخصیص داد و عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مذکور را طبق مفاد ماده ۵ یکجا و یا به دفعات منحصراً به مصرف موضوع مندرج در ماده ۲ قرارداد برساند .

 تبصره: در صورت استفاده کامل سرمایه و واریز ماحصل فروش ( به شرح ماده ۱۱ این قرارداد ) استفاده مکرر از سرمایه با موافقت بانک جمعاً تا میزان مبلغ سرمایه تعیین شده در قرارداد توسط عامل مجاز می باشد .

 بانک تقاضای عامل در این مورد را با توجه به مدت باقیمانده در قرارداد بررسی و عند الزوم استفاده مکرر را مورد موافقت قرار خواهد داد .

ماده ۲- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خرید و فروش ، (نوع و مشخصات کالا ذکر شود ) ……….. از محل سرمایه موضوع ماده ۱ به ترتیبی که ذیلاً تعیین می شود .

–         شرایط خرید

–         شرایط فروش

–         خرید هر نوع کالا و یا لوازم دیگر از محل سرمایه مضاربه موضع این قرارداد ممنوع می باشد .

ماده ۳– مدت این قرارداد از تاریخ امضا آن …………… روز می باشد که در تاریخ …………… منقضی می گردد . عامل تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش را حداکثر تا تاریخ انقضا قرارداد به بانک پرداخت و مطالبات ناشی از قرارداد مضاربه را تسویه نمایند .

کلیک کنید  شکایت کلاهبرداری (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

ماده ۴- عامل حق فسخ این قرارداد را تا تسویه کامل محاسبات  و انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شرح مندرج در ماده ۸ از خود سلب و ساقط نمود لیکن بانک در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

ماده ۵- عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مضاربه را منحصراً جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده ۲ این قرارداد  بابت اقلام زیر مصرف نماید :

–         قیمت خرید کالا

–         بیمه

–         حمل و نقل

–         انبار داری

–         حقوق گمرکی و سود بازرگانی

–         هزینه بانکی

–         هزینه های بسته بندی

تبصره – عامل تعهد نمود که کلیه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع این قرارداد را انجام دهد و از این جهت قبول کرد که هزینه های اداری ، دستمزد / حقوق و هر نوع هزینه های مربوط دیگر را شخصاً پرداخت نماید و از این بابت حق مطالبه وجهی از بانک را نخواهد  داشت .

ماده ۶-عامل قبول و تعهد نمود در طول مدت مضاربه موضوع این قرارداد :

الف- از فروش نسیه خودداری نماید .

ب- در مورد مبلغ و شرایط فروش کالای موضوع معامله  نظر بانک را جلب نماید .

پ- در مواردی که برای انجام معامله ای قرارداد جداگانه ای تنظیم می نماید قرارداد مزبور را قبل از امضاء به تصویب بانک برساند .

ت- حداقل ماهی یک بار اسناد مربوط به خرید و فروش را به بانک تسلیم نماید

ث – محل کار خود را که نشانی آن ………… می باشد بدون موافقت قبلی بانک تغییر ندهد و چنانچه به موجب حکم دادگاه ملزم به تغییر محل کار خود گردد مراتب را به بانک اطلاع دهد .

ج- دفاتر و حسابها و مدارک مربوط به مضاربه موضوع این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانک طوری ثبت و نگه داری نماید تا در موقع لزوم توسط بانک قابل رسیدگی باشد .

چ- شخصاً به اجرای مضاربه موضوع قرارداد مباشرت نماید و انجام هیچ یک از عملیات مضاربه را بدون موافقت بانک به دیگری واگذار ننماید .

 ماده۷- بانک حق دارد در هر موقع که لازم بداند بدون اخطار قبلی عملیات عامل را از هر حیث وجهت و به هر نحو که صلاح بداند راساً یا به وسیله اشخاصی که معین می کند مورد نظارت و بازرسی قراردهد و عامل تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد ، در اجرای این موضوع عامل قبول و تعهد نمود که دفاتر  و حسابها و هر گونه مدارک ، ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز در رابطه با عملیات مضاربه را در اختیار بانک قرار دهد و تسهیلات لازم را برای اعمال نظارت بانک فراهم آورد .

ماده ۸-عامل قبول نمود که سایر هزینه های احتمالی مضاربه موضع قرارداد از جمله هزینه ای اداری ، دستمزد و حقوق و هر نوع هزینه مربوطه دیگر را به استثناء هزینه های مذکور را که به موجب این قرارداد پرداخت خواهد شد ، به بانک صلح نمود مضافاً عامل ضمن عقد صلح موضوع این ماده کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از مواد قبلی آتی این قرارداد را پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت مفاد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود .

ماده ۹- عامل می تواند یک جا و یا بر حسب نیاز به تدریج در مقابل تسلیم اسناد و مدارک مورد لزوم بانک از سرمایه مضاربه ( موضوع ماده ۱ این قرارداد ) استفاده نماید .

تبصره : چنانچه عامل به موجب ماده ۱ قرارداد از سرمایه مکرر استفاده نماید میزان استفاده شده از سرمایه مضاربه در جریان استفاده مکرر همواره و در هر نوبت نمی تواند بیش از مبلغ سرمایه تعیین شده  در قرارداد باشد .

ماده ۱۰- عامل قبول و تعهد نمود که کالای موضوع این قرارداد را بلافاصله پس از خرید تا زمان فروش نزد بیمه گر مورد قبول بانک به نفع بانک و در برابر خطراتی که بانک مشخص می کند بیمه کامل نموده و بیمه نامه مربوطه را به بانک تسلیم کند و در صورتیکه به این تعهد خود عمل نکند بانک اختیار دارد راساً نسبت به بیمه نمودن کالای موضوع این قرارداد اقدام نموده و هزینه های مربوطه را به حساب مضاربه منظور نماید مفاد این ماده در مورد تبصره ذیل ماده ۹ نیز لازم الرعایه می باشد .

کلیک کنید  فسخ قرارداد اجاره (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

ماده ۱۱- عامل قبول و تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش کالای موضوع این ماده ۲ این قرارداد را در اسرع وقت ، مستقیماً و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه عنوان (( حساب مضاربه ، وجوه دریافتی بابت تسهیلات استفاده شده )) واریز نماید

ماده ۱۲- عامل قبول و تعهد نمود که کلیه امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد این قرارداد را منحصراً از طریق بانک سپه انجام دهد .

ماده ۱۳- نسبت تقسیم سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد……….% برای عامل  و…….. % برای بانک می باشد سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد عبارت است از سرمایه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش کالای موضوع مضاربه .

 ماده ۱۴- در صورت فسخ قرارداد یا انقضاء مدت آن به شرح زیر عمل خواهد شد :

الف- در صورتیکه در نتیجه عملیات ناشی از عقد مضاربه کالایی تحصیل شده باشد بانک حق دارد کالا را پس از تقویم به بهای عادله به تشخیص خود تملک نموده و معادل مبلغ تقویمی به حساب مضاربه منظور نماید .

چنانچه بانک تمایل به تملک کالای حاصله از مضاربه را نداشته باشد  مراتب حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از فسخ یا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در این صورت عامل متعهد است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از اعلام بانک کالای موجود را به فروش برساند و در صورت تخلف از این شرط کالای موجود به عامل بوده و بانک متقابلاً کالا را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و قیمت تقویمی بدهی مسلم عامل به بانک خواهد بود که از محل مورد وثیقه استیفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانک در مطالبه خسارت ناشیه محفوظ می باشد .

ب- در صورتی که مقداری از کار توسط عامل صورت گرفته باشد و کالایی تحصیل نشده باشد عامل کلیه حقوق متصوره احتمالی خود نسبت به معامله را به بانک صلح نمود .

ماده ۱۵- در صورت فوت عامل بانک وصی او می شود که کالای موضوع این مضاربه را به فروش رسانیده و طبق مفاد قرارداد عمل نماید .

تبصره : در صورت انحلال / ورشکستگی عامل قبل از انقضای مدت ، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه و سود متعلقه را که به امانت به عامل سپرده است به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه یا اموال ور شکسته برداشت و تامین نماید .

 ماده۱۶- پس از پایان مدت قرارداد یا فسخ آن و یا فروش کالا در زمان قرارداد در صورتی که عامل کالا را فروخت و در تادیه حصه بانک از اصل و سود تاخیر کند مبلغی طبق فرمول

                                                (۶+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهی

                                                                    ۱۰۰×۳۶۰

از تاریخ استفاده از سرمایه تا تاریخ وصول علاوه بر اصل سرمایه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق می گیرد که باید به بانک بپردازد و به همین منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحو غیر قابل برگشت به بانک
اختیار داد که از تاریخ فروش تا تاریخ وصول معادل حاصل فرمول یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر
نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های عامل تملک نماید .
اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

 ماده ۱۷ – پس از انجام قرارداد یا فسخ آن در صورتی که در نتیجه محاسبه طبق تشخیص بانک زیانی متوجه بانک شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذکور در ماده ۸ این قرارداد ملتزم و متعهد گردید معادل زیان مزبور را مجاناً از مال خود به بانک تملیک کند و در صورت تاخیر علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده ۱۶ که بر ذمه عامل خواهد بود صرف اظهار نظر بانک در مورد میزان خسارت وارده معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذکور حق هر گونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود  .

 ماده ۱۸ – در صورتی که در نتیجه تخلفات عامل در اجرای هر یک از مفاد و مندرجات  این قرارداد ( به تشخیص بانک ) بانک قرارداد حاضر را فسخ نماید بانک مخیر است دیون ناشی از این قرارداد و سایر قراردادهایی که عامل با بانک منعقد نموده حال کرده و نسبت به استیفاء مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر خود صلاح و مقتضی بداند اقدام نماید .

کلیک کنید  قرارداد اجاره آپارتمان تجاري(نمونه قرارداد اجاره آپارتمان تجاري)

ماده ۱۹- در صورتی که عامل از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که تراز نامه ها و صورت حساب های عامل و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارائه نموده صوری بوده است بانک می تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک و خسارات وارده را به تشخیص بانک بپردازد و بانک از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود .

–    بدیهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب شریک به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود .

ماده ۲۰- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرار داد که اولاً پرداخت های وی را بابت هر یک از بدهی های او صورت گرفته باشد ابتدا بانک خسارت و حق الوکاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادی بانک و سپس بابت اقساط بدهی و به طور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید . ثانیاً در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات قرارداد بانک حق دارد عند الاقتضاء نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید .

ماده ۲۱- بانک و عامل قبول دارند که قرارداد حاضر یکی از قرارداد های موضوع قرارداد رسمی تخصیص تسهیلات شماره ……………. مورخ     /   /   ۱۳ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره …………. شهرستان ……….. می باشد و لذا در صورتی که شریک از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید ، بانک حق خواهد داشت طبق شرایط و مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود .

ماده۲۳- کلیه وکالت های تفویض شده عامل به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند .

ماده۲۴- در کلیه مواردی که در این قرارداد از طرف عامل وکیل می باشد وصی بعد از فوت او نیز خواهد بود .

ماده۲۵- اقامتگاه  عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو شریک قبول نمود و در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا نامه رسان بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد .

ماده۲۶- این قرارداد به موجب توافق طرفین و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن و با توجه به قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم الاجراء می باشد .

حاضر شد/ حاضر شدند ، آقا / آقایان ، خانم / خانم ها …………………….( مشخصات و آدرس کامل قید شود ) بعد الحضور ایفاء کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را همراه با شریک مشترکاً ، منفرداً و متضامناً قبول و تعهد نمود / نمودند به نحوی که در صورت عدم ایفاء هر یک از این تعهدات بانک حق دارد از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر نسبت به استیفاء مطالبات خود از هر یک از امضا کنندگان ذیل این قرارداد اقدام نماید .

 

محل امضا نماینده مجاز بانک………………………

محل امضا عامل و یا نماینده مجاز او…………………………..

محل امضا کلیه ضامنین ………………………….

 …


قراراداد مضاربه،نمونه قرارداد،وکیل قرارداد،مشاوره حقوقی،مضاربه،قرارداد،بانک،موسسه حقوقی،وکیل بانک


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.