قرارداد مضاربه خارجی(وکیل،وکالت،مشاوره)

قرارداد مضاربه خارجی،توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي،قرارداد مضاربه داخلی،قرارداد فروش یک قطعه باغ،قرارداد اجاره،وکیل،وکالت

قرارداد مضاربه خارجی(نمونه قرارداد،مضاربه،مشاور حقوقی ،وکیل،وکالت)

نمونه قرارداد مضاربه خارجی

این قرارداد بین امضا کنندگان ذیل:

الف) بانک ……………………. شعبه ……………………. به نشانی …………………………………………………………….. به عنوان مالک که در این قرارداد بانک نامیده می شود از یک طرف.(قرارداد مضاربه خارجی)

ب) آقای/ خانم/شرکت …………………………. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه …………………….. صادره ……………………. به نشانی …………………………………………………………………………………………………… ثبت شده ذیل شماره ……………………. اداره ثبت شرکتها ……………………. با امضا ……………………. به عنوان عامل از طرف دیگر که در این قرارداد عامل نامیده می شود در تاریخ ……………………. منعقد گردید.

ج)آقای/خانم، آقایان/ خانمها …………………….(مشخصات ذکر گردد) که در این قرارداد متعهد/متعهدین نامیده می شوند.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۱-

بانک به استناد تقاضای شماره ……………………. مورخ ……………………. عامل، مبلغ ……………………. ریال جهت سرمایه مضاربه تحت شماره ……………………. برای استفاده عامل تخصیص داد و عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مذکور را طبق مفاد ماده ۵ یکجا و یا به دفعات منحصرا به مصرف مندرج در ماده ۲ قرارداد برساند.(قرارداد مضاربه خارجی)

تبصره- در صورت استفاده کامل از سرمایه و واریز ماحصل فروش(به شرح ماده ۱۱ این قرارداد) استفاده مکرر از سرمایه با موافقت بانک جمعا تا میزان مبلغ سرمای تعیین شده در قرارداد توسط عامل مجاز می باشد.

بانک تقاضای عامل در این مورد را با توجه به مدت باقیمانده در قرارداد بررسی و عنداللزوم استفاده مکرر را مورد موافقت قرار خواهد داد.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۲-

موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خرید و فروش، (نوع و مشخصات کالا ذکر شود) ……………………. از محل سرمایه موضوع ماده ۱ به ترتیبی که ذیلا تعیین می شود:

الف) شرایط خرید

ب) شرایط فروش

پ) خرید هر نوع کالا و یا لوازم دیگر از محل سرمایه مضاربه موضوع این قرارداد ممنوع می باشد.

(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۳-

مدت این قرارداد از تاریخ امضا آن ……………………. روز می باشد که در تاریخ ……………………. منقضی می گردد. عامل تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش را حداکثر تا تاریخ انقضا قرارداد به بانک پرداخت و مطالبات ناشی از قرارداد مضاربه را تسویه نماید.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۴-

عامل حق فسخ این قرارداد را تا تسویه کامل محاسبات و انجام تعهدات ناشی از قرارداد به شرح مندرج در ماده ۸ از خود سلب و ساقط نمود لیکن بانک در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۵-

عامل قبول و تعهد نمود که سرمایه مضاربه را منحصرا جهت تحقق موضوع تعیین شده در ماده دو این قرارداد بابت اقلام زیر مصرف نماید:

الف) قیمت خرید کالا

ب) بیمه

پ) حمل و نقل

ت) انبارداری

ث) حقوق گمرکی و سود بازرگانی

ج) هزینه بانکی

چ) هزینه های بسته بندی

تبصره- عامل تعهد نمود که کلیه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع این قرارداد را انجام دهد و از این جهت قبول کرد که هزینه های اداری، دستمزد/حقوق و هر نوع هزینه مربوط دیگر را شخصا پرداخت نماید. و از این بابت حق مطالبه وجهی از بانک نخواهد داشت.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۶-

عامل قبول و تعهد نمود که در طول مدت مضاربه موضوع این قرارداد:

الف) از خرید و فروش نسیه خودداری نماید.

ب) در مورد مبلغ و شرایط معامله خود نظر بانک را جلب نماید.

پ) در مواردی که برای انجام معامله ای قرارداد جداگانه تنظیم می نماید قرارداد مزبور را قبل از امضا به تصویب بانک برساند.

ت) حداقل ماهی یک مرتبه اسناد مربوط به خرید و فروش را به بانک تسلیم نماید.(قرارداد مضاربه خارجی)

ث) محل کار خود را که نشانی آن ……………………. می باشد بدون موافقت قبلی بانک تغییر ندهد و چنانچه به موجب حکم دادگاه ملزم به تغییر محل کار خود گردد مراتب را به بانک اطلاع دهد.

کلیک کنید  فسخ قرارداد اجاره (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

ج) دفاتر و حسابها و اسناد و مدارک مربوط به مضاربه، این قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانک طوری ثبت و نگهداری نماید که در موقع لزوم توسط بانک قابل رسیدگی باشد.(قرارداد مضاربه خارجی)

چ) شخصا به اجرای مضاربه موضوع این قرارداد مباشرت نماید و انجام هیچ یک از عملیات مضاربه را بدون موافقت بانک به دیگری واگذار ننماید.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۷-

بانک حق دارد در هر موقع که لازم بداند بدون اخطار قبلی عملیات عامل را از هر حیث و جهت و به هر نحو که صلاح بداند راسا یا به وسیله اشخاصی که معین می کند مورد نظارت و بازرسی قرار دهد و عامل تعهد نمود که در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختیار بانک بگذارد، در اجرای این موضوع عامل قبول و تعهد نمود که دفاتر و حسابها و هر گونه مدارک، ارقام و اطلاعات دیگر مورد نیاز در رابطه با عملیات مضاربه را در اختیار بانک قرار دهد و تسهیلات لازم را برای اعمال نظارت بانک فراهم آورد.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۸-

عامل قبول و تعهد نمود که سایر هزینه های احتمالی مضاربه موضوع این قرارداد از جمله هزینه های اداری، دستمزد و حقوق و هر نوع هزینه مربوطه دیگر را به استثنای هزینه های مذکور در ماده ۵ از مال خود پرداخت نماید و جمع هزینه های مذکور را که به موجب این تعهد پرداخت خواهد شد، به بانک صلح نمود، مضافا عامل ضمن عقد صلح موضوع این ماده کلیه شرایط و تعهدات مندرج در هر یک از مواد قبلی و آتی این قرارداد را پذیرفت و نسبت به اجرا و رعایت مفاد کلیه مواد این قرارداد قبولی و تعهد خود را اعلام نمود.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۹-

عامل می تواند یک جا و یا بر حسب نیاز به تدریج در مقابل تسلیم اسناد و مدارک مورد لزوم بانک از سرمایه مضاربه(موضوع ماده۱ این قرارداد) استفاده نماید.

تبصره- چنانچه عامل به موجب ماده یک قرارداد از سرمایه مکرر استفاده نماید میزان استفاده شده از سرمایه مضاربه در جریان استفاده مکرر همواره و در هر نوبت نمی تواند بیش از مبلغ سرمایه تعیین شده در قرارداد باشد.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۱۰-

عامل قبول و تعهد نمود که کالای موضوع این قرارداد را بلافاصله پس از خرید تا زمان فروش نزد بیمه گرد مورد قبول بانک به نفع بانک و در برابر خطراتی که بانک مشخص می کند بیمه کامل نموده و بیمه نامه مربوط را به بانک تسلیم کند و در صورتیکه به این تعهد خود عمل نکند بانک اختیار دارد راسا نسبت به بیمه نمودن کالای موضوع این قرارداد اقدام نموده و هزینه های مربوطه را به حساب مضاربه منظور نماید مفاد این ماده در مورد تبصره ذیل ماده ۹ نیز لازم الرعایه می باشد.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۱۱-

عامل قبول و تعهد نمود که کلیه وجوه حاصل از فروش کالای موضوع ماده دو این قرارداد را در اسرع وقت، مستقیما و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه تحت عنوان«حساب مضاربه- وجوه دریافتی بابت تسهیلات استفاده شده» واریز نماید.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۱۲-

عامل قبول و تعهد نمود که کلیه امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد این قرارداد را منحصرا از طریق بانک سپه انجام دهد.

ماده۱۳-

نسبت تقسیم سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد ………….. درصد برای عامل و …………….. درصد برای بانک می باشد سود حاصل از اجرای موضوع این قرارداد عبارتست از ما به التفاوت سرمایه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش کل کالای موضوع مضاربه.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۱۴-

در صورت فسخ قرارداد یا انقضا مدت آن به شرح زیر عمل خواهد شد:

الف) در صورتیکه در نتیجه عملیات ناشی از عقد مضاربه کالایی تحصیل شده باشد بانک حق دارد کالا را پس از تقویم به بهای عادله به تشخیص خود تملک نموده و معادل مبلغ تقویمی را به حساب مضاربه منظور نماید.(قرارداد مضاربه خارجی)

کلیک کنید  قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی (نمونه قرارداد مضاربه،وکیل قرارداد)

چنانچه بانک تمایل به تملک کالای حاصل از مضاربه را نداشته باشد مراتب حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از فسخ یا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در این صورت عامل متعهد است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از اعلام بانک کالای موجود را به فروش برساند و رد صورت تخلف از این شرط کالای موجود متعلق به عامل بوده و بانک متقابلا کالا را به بهای عادله به تشخیص خود تقویم و قیمت تقویمی بدهی مسلم عامل به بانک خواهد بود که از محل مورد وثیقه استیفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانک در مطالبه خسارات ناشیه محفوظ می باشد.(قرارداد مضاربه خارجی)

ب) در صورتی که مقداری از کار توسط عامل صورت گرفته و کالایی تحصیل نشده باشد عامل کلیه حقوق متصوره احتمالی خود نسبت به معامله را به بانک صلح نمود.

ماده۱۵-

در صورت فوت عامل بانک وصی او می باشد که کالای موضوع این مضاربه را به فروش رسانیده و طبق مفاد قرارداد عمل نماید.(قرارداد مضاربه خارجی)

تبصره- در صورت انحلال/ورشکستگی عامل قبل از انقضای مدت، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانک حق خواهد داشت سرمایه و سود متعلقه را که به امانت به عامل سپرده است به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی که مقتضی بداند از وجوه یا اموال ورشکسته برداشته و یا تامین نماید.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۱۶-

پس از پایان مدت قرارداد یا فسخ آن و یا فروش کالا در زمان قرارداد در صورتی که عامل کالا فروخت و در تادیه حصه بانک از اصل و سود تاخیر کند مبلغی طبق فرمول: (۶+ نرخ سود )*تعداد روز*اصل بدهی /۳۶۰*۱۰۰

از تاریخ استفاده از سرمایه تا تاریخ وصول علاوه بر اصل سرمایه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق می گیرد که باید به بانک بپردازد و به همین منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحوه غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ فروش تا تاریخ وصول معادل حاصل فرمول یاد شده را از هر گونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از سایر داراییهای عامل تملک نماید.(قرارداد مضاربه خارجی)

اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.

ماده۱۷-

پس از انجام قرارداد یا فسخ آن در صورتی که در نتیجه محاسبه طبق تشخیص بانک زیانی متوجه بانک شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذکور در ماده ۸ این قرارداد ملتزم و متعهد گردید معادل زیان مزبور را مجانا از مال خود به بانک تملیک نماید و در صورت تاخیر علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده ۱۶ که بر ذمه عامل خواهد بود. صرف اظهار بانک در مورد میزان خسارت وارد معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذکور حق هر گونه ایراد و اعتراضی را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۱۸-

در صورتی که در نتیجه تخلفات عامل در اجرای هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد(به تشخیص بانک) بانک قرارداد حاضر را فسخ نماید بانک مخیر است دیون ناشی از این قرارداد و سایر قراردادهایی که عامل با بانک منعقد نموده حال کرده و نسبت به استیفای مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا از هر طریق دیگر خود صلاح و مقتضی بداند اقدام نماید.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۱۹-

در صورتی که عامل از هر یک از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید یا بانک در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد که ترازنامه ها و صورت حسابهای عامل و اطلاعاتی که راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارک لازمی که به بانک ارائه نموده صوری و خلاف واقع بوده بانک می تواند قرار داد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانک و خسارات وارده را به تشخیص بانک بپردازد و بانک از طریق صدور اجراییه کلیه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانک از خود سلب و ساقط نمود.(قرارداد مضاربه خارجی)

کلیک کنید  نمونه قرارداد صلح نامه مغازه به صورت کلیدی (وکیل،کیل تنظیم قرارداد)

تبصره- بدهی است چنانچه تخلفات فوق الذکر متضمن وصف کیفری نیز باشد بانک مراتب را جهت تعقیب شریک به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.

ماده۲۰-

عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به بانک تفویض وکالت نمود و بانک را وصی بعد از فوت خود قرار داد که اولا پرداختهای وی را که بابت هر یک از بدهیهای او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوکاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادی بانک و سپس بابت بدهی و بطور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید. ثانیا در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات قرارداد بانک حق دارد عندالاقتضا نسبت به انتخاب ناظری جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۲۱-

بانک و عامل قبول موافقت دارند که قرارداد حاضر یکی از قراردادهای موضوع قرارداد رسمی تخصیص تسهیلات شماره …………………………. مورخ ………………………………. تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ……………………. شهرستان ………………………. می باشد و لذا در صورتیکه عامل از هر یک از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانک تخلف نماید بانک حق خواهد داشت طبق شرایط و مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول کلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام از این طریق مانع از اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانک نخواهد بود.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۲۲-

عامل ضمن عقد صلح موضوع ماده ۸ با قبول شرایط عمومی حساب جاری بانک بطور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران خسارات وارده موضوع مواد ۱۴ و ۱۶ این قرارداد را از هر یک از حسابهای موجود عامل نزد خود برداشت و یا از محل وثایق دریافتی موضوع ماده ۱۷ این قرارداد تامین نماید. مادام که مطالبات بانک وصول نشده است اقدام به یک طریق مانع از اقدام به طرق دیگر نخواهد بود.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۲۳-

کلیه وکالتهای تفویض شده عامل به بانک تا تسویه کامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده۲۴-

در کلیه مواردی که بانک در این قرارداد از طرف عامل وکیل می باشد وصی بعد از فوت او نیز خواهد بود.

ماده۲۵-

اقامتگاه عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و یا اخطار از طرف بانک در مقدمه این قرارداد مندرج است از این رو عامل قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا نامه رسانی بانک به آدرس مذکور به منزله ابلاغ به او تلقی می گردد.(قرارداد مضاربه خارجی)

ماده۲۶-

این قرارداد به موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی در کلیه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن طبق ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد لازم الاجرا است و تابع آئین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد.

حاضر شد/حاضر شدند، آقای/آقایان، خانم/خانمها ……………………. (مشخصات کامل ذکر گردد) بعد الحضور ایفا کلیه تعهدات ناشی از این قرارداد را همراه با عامل مشترکا، منفردا، متضامنا قبول و تعهد نمودند به نحوی که در صورت عدم ایفای هر یک از این تعهدات بانک حق و اختیار کامل خواهد داشت از طریق صدور اجراییه و یا از طریق دیگر نسبت به استیفای مطالبات خود از هر یک از امضاکنندگان ذیل این قرارداد اقدام نماید.(قرارداد مضاربه خارجی)

محل امضای نماینده مجاز بانک ……………………………………

محل امضای عامل و یا نماینده مجاز او ………………………..

محل امضای کلیه ضامنین …………………………………………..


قرارداد مضاربه خارجی،توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی،قرارداد مضاربه داخلی،قرارداد فروش یک قطعه باغ،قرارداد اجاره،وکیل،وکالت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 
وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام من مهدی علیجانی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق خانواده مشاور حقوقی چند ارگان دولتی و چند سایت هستم اینجا با سایر دوستان سعی در ارائه آموزش های حقوقی رایگان داریم تا بتونیم به شما کمک کنیم مسائل حقوقی تان را به نحو مطلوب مدیریت کنید، خوشحال میشم نظرتون رو در خصوص مطلب سایت زیر پست ها کامنت کنید.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

    لینک کوتاه :