متن قانون تجارت _ گروه وکلای دادشید

متن قانون تجارت

وکیل وصول مطالبات،وکیل دعاوی،وکیل ورشکستگی، دعاوی ثبتی،  ثبت اسناد،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی،  ثبتی،  ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

متن قانون مدنی _ گروه وکلای دادشید

متن قانون مدنی

 دعاوی ثبتی،  ثبت اسناد،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی،  ثبتی،  ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

متن قانون مجازات اسلامی جدید _ گروه وکلای دادشید

متن قانون مجازات اسلامی

وکیل کیفری،وکیل متهم،وکیل شکایت، کیفری،  جعل ،  در خصوص جعل ، برای مشاوره جعل، دادسرا، دادگاه کیفری،،مشاوره حقوقی،مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان،جعل ،جعل امضا

ادامه مطلب …

متن قانون کارشناس رسمی دادگستری_ گروه وکلای دادشید

متن قانون کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، دعاوی ثبتی،  ثبت اسناد،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی،  ثبتی،  ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

متن قانون مطبوعات _ گروه وکلای دادشید

متن قانون مطبوعات

 دعاوی ثبتی،  ثبت اسناد،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی،  ثبتی،  ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی _ گروه وکلای دادشید

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اعسار،وکیل ورشکسته،وکیل وصول مطالبات، دعاوی ثبتی،  ثبت اسناد،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی،  ثبتی،  ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

متن کامل قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران _ گروه وکلای دادشید

متن کامل قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران

وکیل دیوان،وکیل دیوان عدالت اداری، دعاوی ثبتی،  ثبت اسناد،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی،  ثبتی،  ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

متن قانون نظارت بر رفتار قضات_ گروه وکلای دادشید

متن قانون نظارت بر رفتار قضات

قاضی،قضاوت،دادسرای انتظامی قضات،تخلف قاضی، کیفری،  جعل ،  در خصوص جعل ، برای مشاوره جعل، دادسرا، دادگاه کیفری،،مشاوره حقوقی،مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان،جعل ،جعل امضا

ادامه مطلب …

متن قانون مسئولیت مدنی _ گروه وکلای دادشید

متن قانون مسئولیت مدنی

وکیل خسارت،وکیل وصول طلب،خسارت، دعاوی ثبتی،  ثبت اسناد،  وصول مطالبات،  ،   برگشتی،  ثبتی،  ملکی، مشاوره حقوقی، مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان

ادامه مطلب …

متن قانون جرائم نیروهای مسلح _ گروه وکلای دادشید

متن قانون جرائم نیروهای مسلح

(وکیل کیفری،وکیل دادسرا نظامی،وکیل نظامی) دادسرا، دادگاه کیفری،،مشاوره حقوقی،مشاوره با  پایه یک دادگستری،   دادگستری،، ،مشاوره آنلاین رایگان،جعل،جعل امضا

ادامه مطلب …