,

متن کامل قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران _ گروه وکلای دادشید

/
متن کامل قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران وکیل دیوان،وکیل…
,

قانون کار _ گروه وکلای دادشید

/
قانون کار وکیل اداره کار،وکیل دیوان،وکیل تامین اجتماعی،وکیل بیمه،وکیل تجاری…
,

متن قانون شهرداری _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون شهرداری وکیل شهرداری،وکیل ماده صد،کمیسیون ماده 100،وکیل …
,

متن قانون حمایت از حقوق معلولان _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون حمایت از حقوق معلولان وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حق…
,

متن قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1371/8/24 وکیل تجاری، وکی…
,

متن قانون تامین اجتماعی _ گروه وکلای دادشید

/
متن قانون تامین اجتماعی وکیل اداره کار،وکیل کار،وکیل تجاری، وکی…
,

قانون دادرسی کار _ گروه وکلای دادشید

/
قانون دادرسی کار وکیل اداره کار، وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوق…
,

قانون رسیدگی به تخلفات اداری _ گروه وکلای دادشید

/
قانون رسیدگی به تخلفات اداری وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل ملکی، …
,

متن قانون قانون استخدام كشوری _ گروه وکلای دادشید

/
قانون استخدام كشوری وکیل حقوقی، وکیل کیفری، وکیل وصول مطالبات، وکیل چک، وکیل چک برگشتی، وکیل ثبتی، وکیل…
,

قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری _ گروه وکلای دادشید

/
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وکیل کیفری، وک…