, ,

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح ضمانت نامه بانکی

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح ضمانت نامه بانکی(وکیل بانکی،وکیل،مشاوره حقوقی)

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث(فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) .

ضمانت نامه بانکی تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی با کارفرما صادر می نماید و در صورت درخواست کارفرما به هر دلیل بانک وجه ضمانت نامه را بدون قید و شرط به کارفرما ” ذینفع “پرداخت می نماید.

ضمانت‌نامه‌های بانکی در سطح داخلی و بین‌المللی اقسام مختلفی دارند که حسب توافق طرفین، تنظیم و اجرا می‌شوند. برای شرح موضوع و به عنوان نمونه به اقسام ضمانت‌هایی که در قراردادهای دولتی استفاده می‌شود، می‌پردازم.(ضمانت نامه بانکی)

برای تضمین قراردادهایی که یک طرف آنها دولت است (معاملات دولتی)، وجود ضمانت‌نامه معتبر ضرورت دارد و یکی از ابزارهایی که برای ضمانت این معاملات پذیرفته شده، ضمانت‌نامه بانکی است. مطابق با ماده ۲ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ و اصلاحی مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ هیأت وزیران)، «انواع تضمین قراردادها از نظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیر است:»(ضمانت نامه بانکی)

 

اشخاص حقيقي:

 • ارائه تصوير شناسنامه و كارت ملي.
 • تقاضاي صدور ضمانت نامه و تهيه و تنظيم فرم، پيشنهاد ضمانت نامهبا قيد نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.
 • اعتبار سنجي متقاضي و ضامنين.
 • ارائه مدارك شغلي.
 • تعيين مبلغ سپرده نقدي و نوع وثايق و ميزان آنها، متعهدين قرارداد و ضامنين و سررسيد ضمانت نامه بانکی.

 اشخاص حقوقي:

 • اساسنامه شركت، آخرين تغييرات اعضاء هيأت مديره،
 • تقاضاي صدور ضمانت نامه با امضاء ومهر مجاز شركت به انضمام نامه ذينفع و يا قرارداد منعقده با ذينفع و با قيد نوع، مبلغ و مدت ضمانت نامه.
 • ارائه مشخصات كامل شناسنامه اي (اعضاي هيئت مديره)
 • ارائه تصوير اسناد مناقصه اي (در مورد ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه) تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع كار، موضوع مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها (درمورد ضمانت نامه حسن انجام كار و پيش پرداخت).(ضمانت نامه بانکی)
 • داشتن حساب و حتي المقدور دارا بودن گردش حساب مناسب، نداشتن چك برگشتي و تسهيلات معوق متقاضي و ضامن و اعتبار سنجي مشتريان
 • تعيين مبلغ سپرده نقدي ضمانت نامه ، مبلغ ضمانت نامه، نوع وثايق و تضمينات و ميزان آنها، متعهدين قرارداد و ضامنين و سررسيد ضمانت نامه.
 • آگهی تاسیس
 • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال قبل
 • کارت بازرگانی
 • اسناد مالکیت انبار، دفتر مرکزی و نمایشگاه
 • صورت های مالی دو سال قبل (ترازنامه و سود و زیان) با مهر و امضای شرکت
 • تراز آزمایشی منتهی به پایان ماه گذشته با مهر و امضای شرکت
 • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی
 • مجوزهای معتبر فعالیت ضمانت خواه اعم از : پروانه بهره برداری – کارت بازرگانی و …(ضمانت نامه بانکی)


حقوق،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،ضمانت نامه،بانک،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل بانکی،ضمانت نامه بانکی


گروه وکلای دادشید