تنظیم قولنامه

تنظیم قولنامه

فروش مال – قولنامه – مبایعه نامه – بیع نامه – سند – سند عادی – وکیل – مشاور – وکیل ملکی – وکیل ثبتی – مشاوره حقوقی

ادامه مطلب …

امکان فروش و تبدیل موقوفات (در حقوق ایران)

امکان فروش و تبدیل موقوفات

(وکیل – مشاور – فروش موقوفات – تبدیل موقوفات – وقف –  مشاوره تلفنی – مشاوره آنلاین – موسسه حقوقی – مشاوره حقوقی  )

ادامه مطلب …

قراداد پیش فروش آپارتمان- – گروه وکلای دادشید

قراداد پیش فروش آپارتمان – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق خصوصی،قرارداد،پیش فروش آپارتمان،عقد معین،بیع،ثمن،مبیع،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …

اعطای حق طلاق به زوجه (از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران)

اعطای حق طلاق به زوجه – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق خصوصی،طلاق،حق طلاق، ،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

تشریفاتی بودن عقد نکاح

تشریفاتی بودن عقد نکاح – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق خصوصی،عقد،نکاح،تشریفات عقد،عقد رضایی، نکاح معاطاتی،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل)

ادامه مطلب …

جواز فروش مال موقوفه( در منابع فقهی و قانون مدنی ایران)

جواز فروش مال موقوفه – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق خصوصی،وقف،فروش مال وقفی،تبدیل مال وقفی،قانون اصلاحات ارضی،اموال موقوفه ،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …

مشکلات زنان پس از طلاق 

مشکلات زنان پس از طلاق  – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق خصوصی،طلاق،مشکلات طلاق،عسر و حرج ،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

مسئولیت حقوقی روزنامه نگاران – گروه وکلای دادشید

 مسئولیت حقوقی روزنامه نگاران – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق خصوصی،روزنامه،روزنامه نگار،رسانه دیجیتال،صدا و سیما،رسانه،رسانه های مکتوب،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

حداقل سن ازدواج (در ایران )

حداقل سن ازدواج – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق خصوصی،ازدواج،سن ازدواج،قانون حمایت از خانواده،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

چند همسری – گروه وکلای دادشید

چند همسری – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق خصوصی،همسر،ازدواج مجدد،همسر دوم،تعدد زوجیت ،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …