,

نکات کلیدی تهاتر قراردادی، قهری و قضایی (به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات)

نکات کلیدی تهاتر قراردادی، قهری و قضایی

تهاتر -تهاتر قراردادی – تهاتر قهری – تهاتر قضایی – تعهدات – سقوط تعهدات – مشاور – وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – وکیل خانواده – وکیل پایه یک دادگستری-گروه وکلا

ادامه مطلب …

,

عقد اجاره اشخاص با عقد جعاله (شباهت ها و تفاوت ها )

عقد اجاره اشخاص با عقد جعاله

اجاره – عقد اجاره – جعاله – تملیک – جاعل -اقسام جعاله – اجاره اشخاص – مشاور – مشاوره خانواده -مشاوره حقوقی –  وکیل – وکالت – گروه وکلا

ادامه مطلب …

,

عقد و قبض و تسليم

 عقد و قبض و تسليم- گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،عقد،بيع سلف،قبض،تسلیم،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

,

استصحاب – گروه وکلای دادشید

 استصحاب – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی، شک در مقتضی،اصل تأخّر حادث،اماره قضایی، اماره قانونی، اصاله الصحه،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

,

اصل صحت – گروه وکلای دادشید

اصل صحت- گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،اصل صحت اقوال،استصحاب،قاعده فراغ،اصل صحت در قراردادها،شرایط اصل صحت،استثنائات قاعده صحت،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

,

عندالاستطاعه بودن مهریه

عندالاستطاعه بودن مهریه- گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،مهریه،عندالاستطاعه،عقد نکاح،عدم توانایی پرداخت مهریه،زوج،استیفای حقوق زن،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

, ,

ارث زوجه از اموال منقول

ارث زوجه از اموال منقول- گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،ارث از اموال منقول،ارث،ارث در قانون مدني،ارث و سهم زوجه،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

, ,

شرایط ایجاب و قبول – گروه وکلای دادشید

شرایط ایجاب و قبول – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،ایجاب و قبول در عقد نکاح،ایجاب،مطابقت ایجاب و قبول،تفاوت ایجاب و دعوت به مذاکره،شرایط ایجاب،مدت اعتبار ایجاب،توالی ایجاب و قبول،زوال ایجاب،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

, ,

مسئوليت مدني سبب مجمل

مسئوليت مدني سبب مجمل – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،پرداخت خسارت،مسئولیت مدنی،رابطه سببيت،ضمان قهري،قاعده اتلاف،حكم ناشي از اتلاف،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

,

ماده 768 قانون مدنی

 ماده 768 قانون مدنی – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق مدنی،عقد صلح،صلح تأمینی،تعهد به پرداخت نفقه، بیمه ،تعهد به نفع ثالث ،  عملیات بانکی،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …