,

منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار

بیمار – حقوق بیمار – مقالات حقوقی – وکیل – وکالت – مشاور – مشاوره حقوقی – مشاوره خانواده – مشاوره ملکی – مشاوره ثبتی –  بهترین وکیل – گروه وکلا

 

ادامه مطلب …

,

ترانس سکشوالها(درایران وبحث تغییرجنسیت آنان)

ترانس سکشوالها– گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق پزشکی،سکشوال،تغییر جنسیت،اختلال جنسيتي،حقوق افراد بعد از تغییر جنسیت،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

,

ضمان پزشکان ( ازنظر فقه و قانون تطبیق آن باقانون جدیدمجازات اسلامی)

ضمان پزشکان– گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق پزشکی،مطالبه خسارت از پزشک ،ضمان،پزشک،بیمار،قصور پزشک،قصور در جراحی،قصور در مداوا،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

,

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک – گروه وکلای دادشید

مسئولیت مدنی و کیفری پزشک – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق پزشکی،ضمان پزشک،مسئولیت پزشک،پزشک،قاعده اتلاف،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

,

مسئولیت های قانونی پزشک

مسئولیت های قانونی پزشک – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق پزشکی،پزشک،مسئولیت پزشک،طبیب،ضمان طبیب جاهل،ضمان طبیب مقصر،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

,

جرایم بهداشتی،درمانی و دارویی (در حقوق جزای ایران)

جرایم بهداشتی،درمانی و دارویی – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق پزشکی،جرایم بهداشتی،جرایم درمانی،جرایم دارویی،فروش و عرضه جنس فاسد،فروش کالای فاقد پروانه ساخت ،فروش کالای بدون مجوز،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

,

استفاده از رحم جایگزین(ویژگیها و ماهیّت حقوقی) – گروه وکلای دادشید

استفاده از رحم جایگزین – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،رحم جایگزین،والدین حکمی،مادر جانشین، لازم یا جایز بودن قرارداد رحم جایگزین ،روش های نوین باروری،اجاره رحم،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

,

مسئولیت مدنی پزشکان – گروه وکلای دادشید

مسئولیت مدنی پزشکان – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،اخلاق پزشکان وخسارتهای معنوی،مواجهه حقوق وپزشكی،مسئوولیت محض پزشك،تعهد قراردادی وغیر قراردادی پزشك، آگاه سازی بیمارپیش ازبرائت،احتیاطهای معمول پزشكی،رضایت و برائت بیمار،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

 

ادامه مطلب …

, ,

مراجع صالح به رسیدگی جرایم پزشکی

مراجع صالح به رسیدگی جرایم پزشکی

(مقالات حقوقی،حقوق پزشکی،سازمان تعزیرات حکومتی،جرایم پزشکی، سازمان نظام پزشکی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …

, ,

پیوند عضو پس از قصاص

پیوند عضو پس از قصاص

(مقالات حقوقی،حقوق پزشکی،پیوند عضو،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

ادامه مطلب …