ناتوانی مرد در پرداخت مهریه(وکیل،وکالت،مهریه)

ناتوانی مرد در پرداخت مهریه(وکیل،وکالت،مهریه،اعسار،مشاوره حقوقی)

:مهر به فتح میم در لغت، “کابین” یا “دست پیمان” گویند و آن مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‏گردد. مهر واژه­ای عربی و از لحاظ لغوی به معنای «عوض» به­ رفته است. در فارسی آن را کابین گویند. مهریه با نام‌های دیگری چون صداق، صداقیه، کابین و فرض نیز شناخته می‌شود.

 مَهریه یکی از حقوقی است که در جریان ازدواج برای زن به وجود می‌آید و عبارت است از مال معین یا چیزی است که جانشین مال که در عقد ازدواج بر عهده مرد قرار می­گیرد و در صورت مطالبه زن، وی (مرد) مکلف است مَهریه ­اش را بپردازد و هیچ گونه ارتباطی با طلاق و نفقه ندارد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار می گیرد.

از قانون اجرای محکومیت های مالی ۹۴

ماده ۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون (محکومیت های مالی )ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته  شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده  باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.(محکومیت های مالی )
تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.(محکومیت های مالی )(مهریه)
تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

کلیک کنید  نحوه حل اختلاف

تعریف اعسار:

به شخصی که توانایی پرداخت بدهی خود را به دیگری نداشته باشد، معسر گویند و ادعای او را ادعای اعسار نامیده اند.(مهریه)

دادخواست اعسار، دادخواستی است که مرد در آن اعلام می‌کند توانایی پرداخت مهریه را به صورت یکجا ندارد، لذا از دادگاه تقاضا می‌کند مهریه او قسطی شود. در لایحه دادخواست اعسار، باید حداقل چهار شاهد که هم می‌توانند زن باشند و هم مرد، در برگه‌ای جداگانه نام خود را ذکر کنند و با بیان اظهاراتی مبنی بر ناتوانی مرد، اظهارات خود را امضاء کنند.(مهریه)

مدعی اعسار(مرد) باید شهادت کتبی لااقل دو نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرض حال(مشخصات و نحوه درامد و میزان درامد و اوضاع و احوال مالی) خود ضمیمه نماید، چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود مرد قادر نیست مهریه را به صورت یکجا پرداخت نماید ولی قادر به پرداخت آن به صورت اقساط می باشد مرجع رسیدگی کننده متناسب با وضع مالی او حکم به تقسیط مهریه را صادر می کند.(مهریه)

حکمی که برای اعسار صادر می شود و مدعی اعسار (مرد) را از پرداخت مهریه معاف می کند یا آن را به طور قسطی پرداخت می کند، موقتی است، به این معنا که فرد مدعی اعسار تا ابد از پرداخت بدهی معاف نمی شود و در صورت اثبات این که فرد معسر (مرد) با کار کردن یا به هر طریقی مالی بدست آورده و توان پرداخت دینش (مهریه) را پیدا کرده به پرداخت یکجای آن محکوم می شود.که البته این امر مستلزم اثبات آن در دادگاه توسط زن با ارائه دلایل و مدارک می باشد. بنا بر ماده ۳۴ قانون اعسار «هر گاه فرد معسر، به پرداخت بدهی اش (به طور کامل یا قسمتی از آن) قادر شود، باید آن را بپردازد.(مهریه)

کلیک کنید  فسخ قرارداد اجاره پیش از موعد (فسخ اجاره)

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان ‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.(مهریه)

چند نکته در خصوص اعسار از پرداخت مهریه

با اعسار شوهر از پرداختن مهر، مطالبه مهر از او امکان نخواهد داشت ولی اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی‌برد. با جمع چند عنصر اعسار زوج ثابت می‌شود: وجود دین، اظهار ناتوانی از پرداختن توسط مدیون، مطالبه داین. پس تا زمانی که بستانکار درصدد مطالبه طلب خود برنیامده، ادعای اعسار وجهی ندارد.

با ثبوت اعسار زوج و غیرمقدور بودن پرداخت مهر، از سوی دادگاه مهلت قضایی در نظر گرفته می‌شود تا در این فرجه زمانی اجرای تعهد برای زوج ممکن شود. این مهلت باید به‌ گونه‌ای باشد که امکان اجرای تعهد در آن به طور منطقی وجود داشته باشد.(مهریه)

کلیک کنید  مشاوره تلفنی حقوقی _ گروه وکلای دادشید

همان‌ طور که متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به پذیرش قسمتی از موضوع تعهد کند و توقع داشته باشد که طلب به نحو اقساطی پرداخته شود، حاکم نیز نمی‌تواند بدون دلیل بستانکار را از وصول طلب خود در مدت قانونی محروم سازد.

در دعوی مطالبه مهریه، دادگاه با احراز دلایلی ازجمله عسرت و تنگدستی زوج می‌تواند متناسب با وضع معسر مهلت معقولی را برای پرداخت تعیین کند. این اقدام، حتی اگر از مجرای دایره اجرای ثبت نیز صورت پذیرد، به معنی مدت‌دار شدن مهر حال نیست و از سقوط حق حبس زن حکایت ندارد. حق حبس نیز به این معنی است که زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. لغو مجازات حبس و دیگر مجازات‌های تعزیری درخصوص جرایم و اختلاف خانوادگی و تعیین مجازات‌های جایگزین از ایجاد کینه و نفرت میان زن و مرد که زندگی مشترکی را باید داشته باشند، جلوگیری می‌کند.

مردانی که حتی پیش از شروع زندگی زناشویی و با اقدام نسنجیده همسرشان به تحمل حبس محکوم می‌شوند، ضربه‌ای هولناک و شکننده را بر پیکر زندگی و آینده خود و خانواده‌اش احساس می‌کنند. آثار این شکست و پریشانی از ایشان به همسر و فرزندانشان منتقل می‌شود. در حقیقت این مردان متغیری هستند که در قدم اول همسر و فرزندان و در مراحل بعدی جامعه تابع نابودی آنهاست.


اجرت المثل،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مهریه،طلاق،دادخواست اجرت المثل،عکس،عکس نوشته،اعسار،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ در مسائل حقوقی بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.