چک،موسسه حقوقی،وکیل،وکیل قرارداد،وکیل قرارداد،قرارداد،شرکت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،وکیل شرکت،شرکت سهامی خاص،اساسنامه

نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص (وکیل شرکت،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل قرارداد)

شرکت سهامی خاص  (به انگلیسی: Private Joint Stock) نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده‌گذاری شده باشد.(شرکت سهامی خاص)

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد. عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

در شرکت‌های سهامی خاص، همانند شرکت با مسئولیت محدود و بر خلاف شرکت تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند.( شرکت سهامی خاص )

در ایران تفاوت شرکت‌های سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود این است که شرکت با حداقل سه نفر سهامدار قابل تشکیل است و سهام نیز بدون نیاز به ثبت در دفتر اسناد رسمی قابل نقل و انتقال هستند و در شرکت مسئولیت محدود سرمایه به صورت اعلامی می‌باشد و هر چقدر که اعلام شود احتیاجی به واریز به حساب شرکت ندارد ولی در شرکت سهامی خاص الزاماً ۳۵٪ مبلغ اعلامی می‌بایست به صورت نقد به حساب شرکت واریز گردد و ۶۵٪ در تعهد مابقی ظرف ۵ سال تادیه گردد.(شرکت سهامی خاص)

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصراً بوسیله مؤسسین تأمین می‌گردد.

نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

بخش اول

نام …… موضوع …… مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱: نام شرکت

(………… سهامی خاص)

ماده ۲: موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

ماده ۳: مدت شرکت :

از تاریخ …… به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده ۴: مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن

مرکز اصلی شرکت :

تبصره: هیئت مدیره می تواند مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی را تاسیس نماید.(شرکت سهامی خاص)

بخش دومسرمایه و سهام

ماده ۵: سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۰ ریال منقسم به—- سهم —— ریالی که —— سهم بانام و ——  سهم بی نام می باشد و مبلغ ۰ ریال نقداً پرداخت و مبلغ ۰ ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۶ پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام:

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ۵ برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیات مدیره تعیین میشود پرداخت میگردد و دراین مورد هیات مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.(شرکت سهامی خاص)

ماده۷ : اوراق سهام

کلیه سهام شرکت بی نام / با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین میشوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.(شرکت سهامی خاص)

ماده۸: گواهی نامه موقت سهام

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.

ماده۹: غیرقابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیرقابل تقسیم میباشد مالکین مشاع مکلفن که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.( شرکت سهامی خاص )

ماده۱۰: انتقال سهام بانام

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید دردفترمرکزی شرکت حاضرشده نقل و انتقال را گواهی می نمایند. نقل و انتقال سهام بانام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی الاصول مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مجری خواهد بود.(شرکت سهامی خاص)

ماده ۱۱: مسئولیت صاحبان سهام

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۲: کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.

تبصره- اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۱۳: حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند دات. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ خواهد بود.(شرکت سهامی خاص)

بخش چهارم مجامع عمومی

ماده۱۴- مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت میکند هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت دستورجلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.( شرکت سهامی خاص )

علاوه بر این سهامدارانی که اقلا یک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیئت مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا ۲۰ روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیراینصورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود، که بارعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.(شرکت سهامی خاص)

ماده ۱۵: شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از عده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضور به هم رسانند و برای هر یک رای خواهند داشت مشروط بر این که بهای مطالبه شده سهام خود را کاملا پرداخت نموده باشند.( شرکت سهامی خاص )

قرارداد مضاربه بازرگانی داخلی (نمونه قرارداد مضاربه،وکیل قرارداد)
کلیک کنید

ماده ۱۶: محل انعقاد مجامع عمومی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود منعقد خواهد شد.

ماده ۱۷: دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.( شرکت سهامی خاص )

تبصره- در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.(شرکت سهامی خاص)

ماده ۱۸: دستور جلسه

هر گاه مجمع عمومی به وسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.( شرکت سهامی خاص )

تبصره- دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خلاصه ذکر گردد مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهد شد.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۱۹: فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۰: وکالت و نمایندگی

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۲۱: هیئت رئیسه مجمع

مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود در صورتی که ترکیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستورجلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.(شرکت سهامی خاص)

ماده ۲۲: صورت جلسه ها

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تقدیم میگردد.( شرکت سهامی خاص )

 ۱.انتخاب مدیران و بازرسان

 ۲.تصویب ترازنامه

 ۳.کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هر گونه تغییر در موارد اساسنامه

 ۴.انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن و ادغام و ترکیب شرکت

ماده ۲۳: اثر تصمیمات

سهامداران حاضر در مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل میگردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام آور باشد.(شرکت سهامی خاص)

ماده ۲۴: مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد میگردد.

ماده ۲۵: حد نصاب مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر دراولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.(شرکت سهامی خاص)

ماده ۲۶: تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۲۷: اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می تواند به استثناء مواردی که درباره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۲۸: حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده

در مجمع عمومی فوق العاده بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۲۹: اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۰: اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هر گونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعدیا ادغام و ترکیب شرکت منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده میباشد.

بخش پنجم هیئت مدیره

ماده ۳۱: عده اعضای هیئت مدیره

شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از —  نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحیان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند.

تبصره- انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بلامانع است.

ماده ۳۲: مدت ماموریت مدیران

مدت ماموریت مدیران در اساسنامه معین می شود. لاکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۳۳: سهام وثیقه مدیران

هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل….. سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمیباشد ولی مادامی که مدیر مفاصاحساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.(شرکت سهامی خاص)

ماده ۳۴: رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره در هر موقع می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند . هر ترتیبی خلاف این ماده مقرر شود کان لم یکن خواهد بود.(شرکت سهامی خاص)

ماده ۳۵: مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره

هیات مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین میکند و یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء هیات مدیره یا به دعوت مدیرعامل در هر موقعکه ضرورت ایجاب نماید تشکیل جلسه خواهد داد. چنانچه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.( شرکت سهامی خاص )

دادخواست تعهد در پرداخت بدهی(از دادگاه)
کلیک کنید

ماده ۳۶: محل تشکیل جلسات هیات مدیره

جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده ۳۷: حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه

برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است. تصمیات بااید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد.

ماده ۳۸: اعتبار تصمیمات اتخاذ شده

تصمیماتی که به امضاء اکثریت مدیران حاضر بشرح ماده ۳۷ فوق رسیده باشد دارای اعتبار بوده و به منزله تصمیماتی است که از طریق کیه اعضاء هیات مدیره اتخاذ شده است.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۳۹: صورت جلسات هیات مدیره

برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورت جلسه ای تنظیک و لاقل به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد در صورت جلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می باشندو خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مندیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج میگردد.(شرکت سهامی خاص)

ماده ۴۰: اختیارات هیات مدیره

هیات مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است هیات مدیره مخصوصا اختیارات زیر را دارا می باشد:

 1. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارت دولتی و موسسات خصوصی.
 2. تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
 3. ایجاد و حذف نمایندگی ها یا سعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران.
 4. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.( شرکت سهامی خاص )
 5. تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.
 6. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات.
 7. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات.
 8. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
 9. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات.
 10. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع.
 11. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک ووجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
 12. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات وهر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.( شرکت سهامی خاص )
 13. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد.( شرکت سهامی خاص )
 14. تعیین میزان استهلاک ها.
 15. تنظیم خلاصه صورت دارای و قروض شرکت هر ششماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.
 16. تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.( شرکت سهامی خاص )
 17. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
 18. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
 19. پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
 20. اختیارات هیات مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمی سازد.(شرکت سهامی خاص)

ماده ۴۱: پاداش اعضاء هیات مدیره

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش برای اعضاء مدیره تصویب خواهد نمود.

ماده ۴۲: مسئولیت اعضاء هیات مدیره

مسئولیت هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت و قوانین جاریه کشور است.

ماده ۴۳: معاملات مدیران با شرکت

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا بحساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایجه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه میباشد.(شرکت سهامی خاص)

ماده ۴۴: مدیرعامل

هیات مدیره باید اقلا یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود و اختیارات آنها را تعیین کند هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه درماده ۴۰ این اساسنامه را با حق تویل به مدیرعامل تفویض نماید. در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.(شرکت سهامی خاص)

تبصره ۱: هیات مدیره در صورت تمایل می تواند معاونی برای مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید.

تبصره ۲: نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره ۳: هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۴۵: صاحبان امضای مجاز

نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیات مدیره تعیین خواهد نمود.( شرکت سهامی خاص )

بخش ششم بازرس

ماده ۴۶: ترتیب انتخاب و وظایف بازرس

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی شرکت معین می کند بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.( شرکت سهامی خاص )

رای فروش مال مشاع (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
کلیک کنید

گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.( شرکت سهامی خاص )

تبصره- در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۴۷: اختیارات بازرس

بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

ماده ۴۸: مسئولیت بازرس

مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده ۱۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

ماده ۴۹: حق الزحمه بازرس

حق الزحمه بازرس اصلی یا علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می کند و تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

ماده ۵۰: معاملات بازرس با شرکت

بازرس اصلی یا علی البدل نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شوند.

بخش هفتم سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۵۱: سال مالی

سال مالی شرکت از روز اول فروردین هرسال آغاز و تا روز آخر اسفند همان سال به پایان می رسد اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۵۲: صورت حساب شش ماهه

هیات مدیره باید طبق ماده ۱۳۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لااقل هر ششماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۵۳: حسابهای سالانه

هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت ووضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی ساحبان سهام تقدیم گردد.(شرکت سهامی خاص)

ماده ۵۴: حق مراجعه صاحبان سهام

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهامی می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۵۵: اقلام ترازنامه استهلاکات

ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.( شرکت سهامی خاص )

تبصره- تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۶: تقدیم ترازنامه

ترازنامه هر سال مالی باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۵۷: مفاصا

تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاصای آن سال مالی خواهد بود.

ماده ۵۸: سود خالص

سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهای کلیه هزینه ها و استهلاکات و اندوخته ها.

ماده ۵۹: اندوخته قانونی و اختیاری

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم ان بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی خلاف این امر باطل است.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۶۰: سود قابل تقسیم

عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحیان سهام الزامی است.( شرکت سهامی خاص )

بخش هشتم انحلال و تصفیه

ماده ۶۱: انحلال

شرکت در موارد زیر منحل می شود:

 ۱.در مواردی که براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.( شرکت سهامی خاص )

 ۲.در صورتی که هیات مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.( شرکت سهامی خاص )

 ۳.موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

تبصره- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.( شرکت سهامی خاص )

ماده ۶۲: تصفیه

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد.

بخش نهم متفرقه

ماده ۶۳: موارد پیش بینی نشده

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و سایر قوانین مملکتی عمل خواهد شد.

ماده ۶۴:

این اساسنامه در —  ماده و —-  تبصره در جلسه مورخ …… به تصویب مجمع عمومی موسس رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.( شرکت سهامی خاص )


چک،موسسه حقوقی،وکیل،وکیل قرارداد،وکیل قرارداد،قرارداد،شرکت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،وکیل شرکت،شرکت سهامی خاص،اساسنامه


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.