نمونه اساسنامه موسسه (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

نمونه اساسنامه موسسه (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

موسسه یا انستیتو به سازمانی گفته می‌شود که برای هدف مشخصی تأسیس شده‌است. این نام معمولاً به مؤسسه‌های پژوهشی اطلاق می‌شود. در برخی کشورها مؤسسه‌های پژوهشی و تحقیقاتی زیرمجموعه‌هایی از دانشگاه‌ها هستند.موسسات هیچ گونه سود تجاری ندارند و صرفاَ برای ارائه خدمات تاسیس می شوند . بنابراین در تشخیص موسسات تجاری و غیر تجاری آنچه که حائز اهمیت است ( موضوع فعالیت ) موسسات می باشد که این موضوع فعالیت باید امور غیر تجاری از قبیل امور علمی ، ادبی ، و … باشد .

موسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده ۱ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

مدارک لازم جهت پذیرش  موسسات غیر تجاری

 ۱-تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری

۳-تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری

۴-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء موسسه ( در دفاتر اسناد رسمی)

۵-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء موسسه ( در دفاتر اسناد رسمی)

۶- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران موسسه اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی .

۷- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.

۸-ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.

 

نمونه اساسنامه موسسه غیر تجاری

بسمه تعالی

 

اساسنامه موسسه

ماده۱: نام موسسه ………………………………………………

 

ماده۲: موضوع موسسه

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده۳: مرکز اصل موسسه…………………………………………………………………………

مرکز اصلی موسسه

استان……………………………….شهرستان…………………..خیابان…………………..کوچه…………….پلاک…………………طبقه…………………..کدپستی

ماده۴: سرمایه موسسه ………………………………………………………………………………

ماده۵ : مدت موسسه : از تاریخ ……………………………… به مدت نامحدود

ماده۶ : تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است.

ماده۷ : هیچیک از شرکاء موسسه حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه مؤسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی

کلیک کنید  آزارهای جنسی زنان و انواع آن

ماده۸: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهار ماه هر سال پس از انقضای سال مالی موسسه  تشکیل، ولی ممکن است بنا دعوت هریک از اعضاء هیئت مدیره یا شرکاء بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده۹: دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره موسسه ، مدیر عامل یا شرکاء بوسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

 

ماده۱۰: در صورتی که کلیه شرکاء در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

 

ماده۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی موسسه بشرح زیر می باشد:

الف ـ استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه مؤسسه و تصویب آن

ب ـ تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره

ج ـ تعیین خط مشی آینده مؤسسه و تصویب آن

د ـ انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

 

ماده۱۲: وظایف مجمع عمومی فوق العاده موسسه

الف ـ تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه

ب ـ افزایش یا تقلیل سرمایه مؤسسه

ج ـ ورود شریک یا شرکاء جدید مؤسسه

 

ماده۱۳: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. 

ماده۱۴: هیئت مدیره مؤسسه مرکب از ………………… نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.

 

ماده۱۵: هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل و همچنین می تواند برای اعضاء خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

 

ماده۱۶: ………………………………………… نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله نماید مخصوصا در موارد زیر:

کلیک کنید  دادخواست مطالبه وجه سفته ازمتعهدبا قرار تامین خواسته(وکیل،وکالت)

امور اداری موسسه از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارائی مؤسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات ، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ،  تهیه آیین نامه های داخلی ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، اداری دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب ، واگذاری و قبول نمایندگی ، انتخاب و انتصاب و استخدام  متخصیصن و کارمندان و کارگران ، عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول وماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب موسسه مشارکت با سایر مؤسسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی،استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و مؤسسات و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها ، دریافت وجه از حسابهای مؤسسه صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها ، مرافعات مؤسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدائی و استیناف و دیوان کشور ، انتخاب وکیل و وکیل در تکویل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی با صلح وسازش : اختیارات فوق  جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت مؤسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.

 

ماده۱۷: جلسات هیئت مدیر با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده۱۸: دارندگان حق امضاء در موسسه ، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ، سفته ، برت، اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند.

 

ماده۱۹: هر یک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین  حق امضاء خود در بهر یک از شرکاء برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

کلیک کنید  شکایت شکستن مهر و موم (وکیل،مشاوره حقوقی)

ماده۲۰: سال مالی مؤسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همانسال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس مؤسسه است.

 

ماده۲۱: تقسیم سود ـ از در آمد مؤسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری – حقوق کارکنان و مدیران ، استهلاک مالیات  سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.

 

ماده۲۲: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال مؤسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند.

در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منقل و از مؤسسه خارج شوند.

 

ماده۲۳: انحلال ، مؤسسه مطابق ماده۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتی که مجمع شرکاء رای بانحلال مؤسسه دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج مؤسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

 

ماده۲۴: اختلافات حاصله بین شرکاء موسسه از طریق حکمیت و داوری حل وفصل خواهد شد. 

ماده۲۵: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

 

ماده۲۶: این اساسنامه در ۲۶ مادهتنظیم و به امضاء کلیه مؤسسین باسامی ذیل رسید و تمام صفحات امضاء شد.


چک،موسسه حقوقی،وکیل،وکیل قرارداد،وکیل قرارداد،قرارداد،شرکت،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،وکیل شرکت،اساسنامه،موسسه


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.