نمونه قرارداد صلح نامه مغازه به صورت کلیدی (وکیل،کیل تنظیم قرارداد)

نمونه قرارداد صلح نامه مغازه به صورت کلیدی (وکیل،وکالت،کیل تنظیم قرارداد،مشاوره حقوقی)

قرارداد صلح نامه

صلح: در لغت به معنای تراضی میان متنازعین و سازش و توافق آمده است.
صلح در اصطلاح حقوقی: عبارت از تراضی و تسالم بر امری است خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن.
قانون مدنی کشورمان در مقام تعریف عقد صلح برنیامده و آن را تعریف نکرده است و فقط به کاربرد عقد صلح اشاره دارد که برای رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی به کار می‌رود.(قرارداد صلح نامه)
فصل هفدهم قانون مدنی از مواد ۷۵۲ الی ۷۷۰ به عقد صلح و شرایط و شقوق آن اختصاص یافته است.(قرارداد صلح نامه)
ماده ۷۵۲ این قانون بیان می‌دارد «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود».
به هر حال صلح عبارت از تراضی و سازش بر امری خواه تملیک عین یا منفعتی بوده و یا اسقاط دین و یا حقی باشد اگرچه تشریع صلح برای قطع خصومت و رفع تنازع بین مردم است و لکن اختصاص به این مورد نداشته و مشروط نیست به این که مسبوق به نزاع و خصومت باشد.(قرارداد صلح نامه)
همچنانکه ماده ۷۵۸ قانون مدنی می‌گوید: «صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود».(قرارداد صلح نامه)
به نظر صلح نیز همانند سایر عقود، عقدی است مستقل و تابع سایر عقود نمی‌باشد هرچند که نظرات مخالفی بین حقوقدانان و فقهای امامیه و اهل سنت وجود دارد و اختصاص فصل و عنوان مستقل در قانون مدنی به صلح توسط مقنن مؤید مستقل بودن آن است.(قرارداد صلح نامه)

نمونه قرارداد صلح نامه مغازه به صورت کلیدی

مصالح: خانم/آقای ……………. فرزند آقای……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………..

کلیک کنید  مختصری در خصوص اجاره

متصالح: خانم/آقای ……………. فرزند آقای……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………..

مورد مصالحه:

کلیه حقوق واقعی، عینی و فرضی و تصوری و احتمالی مصالح ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی و صنفی در شش  دانگ یک بابت مغازه شماره ……………. جز پلاک ……………. اصلی واقع در تهران بخش ……………. ثبتی و در خیابان نبش کوچه ……………. و استیجاری مصالح طبق سند اجاره شماره ……………. مورخ ……………. تنظیمی دفترخانه شماره ……………. تهران به انضمام کلیه حقوق مزبور مصالح نسبت به یک رشته تلفن شماره ……………. منصوبه در آن انتقالی به مصالح طبق سند شماره ……………. مورخ ……………. دفتر خانه ……………. تهران اعم از حق الامتیاز و حق الاشتراک و ودایع احتمالی مربوطه به نحوی که پس از امضای این صلح نامه قطعیه دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبور برای مصالح در مورد صلح بالا باقی نمانده و تمامی آن حقوق در مورد مصالحه متعلقه به متصالح است که به قرار متصالح مورد مصالحه را متصرف گردیده است.(قرارداد صلح نامه)

قیمت:

مبلغ ……………. ریال که تماما طی چک تضمینی بانکی شماره ……………. عهده بانک ……………. شعبه ……………. نقدا و فی المجلس به مصالح تادیه و تسلیم شده است باقراره.(قرارداد صلح نامه)

کلیه شرایط صحت صلح قطعی به اظهار اجرا شده و به سائقه احتیاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از طرفین اسقاط گردیده و مصالح اقرار نمود که از افراد ممنوع المعامله نمی باشد.(قرارداد صلح نامه)

کلیک کنید  دادخواست استرداد جهیزیه (وکیل،مشاور،درخواست وکیل)

نکات مهم:

  • کلیه مالیاتها عوارض و حق بیمه و هزینه های محضر و غیره و تحصیل رضایت موجر، اخذ پاسخ استعلامیه های محضر منحصرا به لحاظ(کلیدی معامله کردن) بر مبنای این قرارداد بعهده متصالح است.
  • طرفین ملزم به حضور در محل دفترخانه شماره ……………. تهران واقع در خیابان ……………. در ساعت …….. روز ……… مورخه ………. ماه یکهزار و سیصد و …………… شمسی جهت تنظیم و امضای سند رسمی این صلحنامه قطعیه بنام متصالح یا قائم مقام وی می باشند.(قرارداد صلح نامه)
  • متصالح حق فسخ و الغای اجاره نامه مزبور و تجدید سند اجاره بنام خود یا قائم مقام خود را دارد.
  • طرفین متعاقدین ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم فی ما بین آنان بطور شفاهی منعقد شده متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد این صلحنامه قطعیه گردیده و می باشد.(قرارداد صلح نامه)
  • ضمان درک از حال الی مدت ۲۰ سال شمسی بعهده مصالح است.(قرارداد صلح نامه)

محل امضا(مصالح)                                                              محل امضا(متصالح)


قرارداد اجاره ماشین،قرارداد کار،قرارداد صلح نامه،قرارداد پیمانکاری،ترخیص کالا،قرارداد پیمانکاری،درخواست وکیل،وکیل،وکالت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.