نمونه پرونده تغییر کاربری

نمونه پرونده تغییر کاربری

نمونه پرونده – تغییر کاربری – تغییر کاربری اراضی زراعی – جهاد کشاورزی – وکیل – وکیل ملکی – مشاور – مشاوره حقوقی – مشاوره آنلاین – گروه وکلا

مهمترین مواد قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

ماده ۲ – تبصره‌های(۱)، (۲) و (۳) ماده(۱)‌قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (۴)، (۵)، (۶) و (۷) به آن الحاق می‌گردد.(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)

تبصره ۱ – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل می‌گردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،‌بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)

تبصره ۲ – مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود.نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.

تبصره ۳ – ادارات ثبت اسنادو املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.

تبصره ۴ – احداث گلخانه‌ها،‌ دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.

 

کلیک کنید  دادخواست مطالبه وجه،ضمانت کردن (وکیل،وکالت، مشاوره حقوقی)

نمونه پرونده تغییر کاربری

شرح شکوائیه و روند کار پرونده:

به تاریخ  ……. سازمان جهادکشاورزی شهرستان ……. شکایتی علیه آقای ……. با عنوان تبدیل غیر قانونی اراضی مزروعی واقع در مزرعه …… به دادگستری تقدیم نموده که به شعبه ۱۰۱ کیفری ارجاع گردیده و دفتر شعبه وقت رسیدگی را به تاریخ ……. تعیین نموده که به شاکی ابلاغ گردیده ولی به متهم بدلیل عدم وجود آدرس ابلاغ نگردید جلسه دادگاه در وقت مقرر با حضور نماینده شاکی و عدم حضور متهم تشکیل گردید و دادگاه بدلیل عدم رعایت شرایط صحیح ابلاغ و بنا به درخواست نماینده شاکی متهم از طریق انتشار آگهی به دعوت شود که بدلیل نداشتن اعتبار هزینه نشر آگهی تقاضای تجدید وقت از طریق نشر آگهی را نمود. دفتر شعبه احضار متهم را از طریق نشر آگهی احضار نمود. در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور نماینده شاکی و عدم حضور متهم تشکیل گردید. نمایندۀ شاکی : متهم اقدام به تبدیل غیرقانونی اراضی مزروعی واقع در مزرعه ….. به پلاک ثبتی فوق الذکر نموده و مبادرت به تبدیل مساحت ۹۰۰ مترمربع زمین کشاورزی به باغ نموده و این اقدام باعث خارج شدن زمین از خّیر انتفاع و بهره وری کشاورزی شده و لذا، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و محکومیت مشارالیه را استدعا دارد. دادگاه دستور تعیین وقت نظارت جهت اخذ توضیح از شاکی و همچنین ارائه دقیق مساحت اراضی مزورعی که تبدیل به غیر مزروعی شده اند، دادند. برگ احضاریه شاکی جهت تعیین قیمت اراضی و میزان مساحت تغییر کاربری داده شده ارسال نمود. شاکی ظرف مهلت مقرر قیمت هر متر مرب زمین را بیست و پنج هزار تومان تقدیم نمود و میزان مساحت که در آن اقدام به تغییر کاربری حدود ۹۰۰ متر مربع برآورد شده است. دادگاه در تاریخ …… در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمود:

رای دادگاه :

در خصوص شکایت سازمان جهادکشاورزی علیه آقای …… دائر بر تغییر کاربری ۹۰۰ متر مربع اراضی واقع در مزرعه خرگوشی به پلاک ثبتی ….. ، دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده توسط مأمورین اداره جهادکشاورزی و اعلام قیمت اراضی پس از تغییر کاربری توسط کمیسیون ارزیابی حفظ اراضی زراعی و باغها و  عدم حضور متهم جهت هرگونه دفاع در خصوص بزه انتسابی با وصف ابلاغ از طریق نشر آگهی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و به اسناد مواد ۱، ۲، ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۷۴ با اصلاحیه موّرخ ۱/۸/۸۵ و رعیات بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و قلع و قمع بنای احداثی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)(نمونه پرونده تغییر کاربری)

تحلیل حقوقی پرونده :

  1. در این پرونده مسیر تحقیقات به نظر می رسد ناقص بوده چرا که دادگاه محترم در رأی خود فقط استناد به نظر کارشناسی شاکی نموده و برای اینکه رسیدگی عادلانه وجود داشته باشد، دادگاه می بایستی با هزینه شاکی قرار ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری صادر می فرمود و این در حالی است که دادگاه فقط مأمورین سازمان جهاد کشاورزی (شاکی) را دلیل کافی بر احراز بزه انتسابی به متهم دانسته است و انتظار می رفت که در این زمینه از مأمورین انتظامی و نظرات کارشناسانی رسمی دادگستری در جهت اثبات دقیق و صحت و سقم موضوع تحقیق بیشتری می شود.
  2. نکته دیگر اینکه شاکی در شکوئیه خود میزان مساحت تغییر کاربری داده شده را عنوان نموده است و دادگاه بدون توجه به آن طی برگ احضاریه با قید مهلت یک هفته ای مجدداً از شکی درخواست کرده که میزان مساحت تغییر کاربری داده شده را عنوان نموده است و دادگاه بدون توجه به آن طی برگ احضاریه با قید مهلت یک هفته ای مجدداً از شاکی درخواست کرده که میزان مساحت فوق الذکر را بیان کند که به نظر می رسد این امر باعث اطاله دادرسی گردیده است.

 

کلیک کنید  بهترین وکیل تهران


نمونه پرونده تغییر کاربری - نمونه پرونده - تغییر کاربری - تغییر کاربری اراضی زراعی - جهاد کشاورزی - وکیل - وکیل ملکی - مشاور - مشاوره حقوقی - مشاوره آنلاین - گروه وکلا


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.